Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje powiatu

Dofinansowanie konkursu ekologicznego przeznaczonego dla uczniów szkół powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 06.03.2012 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatu Żuromińskiego na dofinansowanie zadania: „ Konkurs ekologiczny przeznaczony dla uczniów szkół powiatu żuromińskiego ” Uchwałą Zarządu przyznano dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 17.118,00 zł. Umowa o dotację zostanie podpisana w późniejszym terminie.

Dofinansowanie ochrony siedlisk bociana białego na terenie powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 29.03.2012 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatu Żuromińskiego na dofinansowanie zadania: „ Ochrona siedlisk bociana białego na terenie powiatu żuromińskiego ” Uchwałą Zarządu przyznano dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 21 758,00 zł. Umowa o dotację zostanie podpisana w późniejszym terminie.

Umowa na wykonanie Instalacji monitoringu w budynku hali sportowej podpisana

Opublikowano .

W dniu 18 kwietnia 2012 roku została zawarta przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego umowa na wykonanie: „Instalacji monitoringu w budynku hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie” z firmą Kartel Tech import-eksport, Paweł Zdziarski, ul. Narutowicza 2, 09-200 Sierpc, z kwotą brutto za realizację zamówienia w wysokości 35.550,89 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 25 czerwca 2012 r.

Dodatkowe zadania do realizacji w 2012 roku

Opublikowano .

Dodatkowe zadania do realizacji w 2012 roku

Rada Powiatu Żuromińskiego na Sesji w dniu 30.03.br wprowadziła na wniosek Zarządu Powiatu Żuromińskiego do budżetu powiatu na 2012 rok dodatkowe zadania inwestycyjne i remontowe o łącznej wartości 552 tys. zł:

  1. Przebudowa dróg powiatowych nr 4636W Zielona - Osówka i nr 4609W Osówka - Lubowidz w m. Osówka - pomoc finansowa Gminy Lubowidz w wysokości 200 000,00 zł
  2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4625W Poniatowo - Swojęcin - Bieżuń w m. Swojęcin - budowa chodnika przy Szkole Podstawowej;
  3. Pomoc finansowa w wysokości 50 000,00 zł dla Miasta i Gminy Bieżuń z przeznaczeniem na kapitalny remont mostu na rzece Wkrze;
  4. Wymiana bram wjazdowych do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie - wpłata kwoty 25 000,00 zł na państwowy fundusz celowy
  5. Wymiana instalacji elektrycznej oraz wymiana dachu nad salą gimnastyczna w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu;
  6. Opracowanie projektu budowy drogi przeciwpożarowej oraz remont chodnika na placu przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie;
  7. Opracowanie projektu budowy dachu oraz termomodernizacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku warsztatów szkolnych oraz opracowanie projektu dobudowy kotłowni węglowej wraz z przyłączem c.o. do budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej;
  8. Opracowanie projektu budowy dachu oraz termomodernizacji budynku byłego internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej.

Wnioski skierowane do Samorządu Województwa Mazowieckiego

Opublikowano .

W związku z przystąpieniem przez Samorząd Województwa Mazowieckiego do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oraz Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego, Zarząd Powiatu Żuromińskiego złożył do Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego w Warszawie oraz do Zarządu Województwa Mazowieckiego następujące wnioski i propozycje inwestycji, obejmujące teren powiatu żuromińskiego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 4607W Żuromin-Osówka

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 6 marca 2012r. podpisał umowę na wykonanie ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4607W Żuromin-Osówka od km 0+310,00 do km 2+036,86” z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,,PRDI” S.A. 06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego ,, Grota” 8 za cenę brutto w wysokości: 1 800.178,19zł: (jeden milion osiemset tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych 19/100).Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 14.09.2012r.

Podpisanie umowy na wykonanie remontu czterech dróg powiatowych

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 1 marca 2012r. podpisał umowę na wykonanie pn:,,Remont dróg powiatowych Nr: 4638W Gradzanowo–Siemiątkowo-Wolany, 4625W Poniatowo-Swojęcin-Bieżuń, 4605W Zieluń-Kozilas-Chojnowo, 4606W Zielona-Gościszka,Zalesie-Jabłonowo” z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. zo.o.09-100 Płońsk , ul.19-go Stycznia 62 za cenę brutto w wysokości: 405.998,40zł: (czterysta pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 40/100).Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 15.06.2012r.

Prośba Starosty Żuromińskiego o zwiększenie środków z Funduszu Pracy

Opublikowano .

Starosta Żuromiński wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o zwiększenie środków z Funduszu Pracy na aktywizację bezrobotnych osób w powiecie żuromińskim. Dotychczasowe środki przyznane algorytmem dla powiatu są niewystarczające, a pogarszająca się sytuacja na rynku pracy powoduje wzrost stopy bezrobocia. Niezbędne zatem jest rozważenie przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Finansów, uruchomienia większych środków z funduszu celowego jakim jest Fundusz Pracy. Zwiększenie środkó pozwoli na większą aktywizację bezrobotnych w ramach staży, prac interwencyjnych, robót publicznych oraz udzielania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wyposażenia lub doposażenia nowych stanowisk pracy.

Zarząd Powiatu podpisał umowę z Żuromińskimi Zakładami Komunalnymi

Opublikowano .

Umowa została podpisana w celu połączenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie, Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Żurominie oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie. do sieci centralnego ogrzewania kotłowni miejskiej. Realizacja tego zadania przewidziana jest w 2012 roku w celu racjonalizacji kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu. Pozwoli to zmniejszyć wydatki z budżetu powiatu na bieżące funkcjonowanie w/w podmiotów.