Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Inwestycje powiatu

Przebudowa mostu w m. Głęboka wraz z drogą dojazdową nr 4618W Pietrzyk-Szoniec- Dębówka

Opublikowano .

Rozpoczęły się prace, związane z wykonaniem inwestycji pn. ,,Przebudowa mostu w m. Głęboka wraz z drogą dojazdową nr 4618W Pietrzyk – Szoniec – Dębówka”. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno- Drogowych Spółka z o.o. w Działdowie ul. Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo, w której zaoferowano cenę brutto w wysokości 1 269 249,84 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych 84/100.). Prace w terenie obejmują przebudowę mostu w m. Głęboka, wykonanie odwodnienia drogi oraz zjazdów a także ułożenie nowej nawierzchni na odcinku 2,976 km. Ukończenie zadania określone zostało na dzień 15.10.2012r. Inwestycja Zarządu Powiatu Żuromińskiego wsparta została środkami w wysokości 637 000,00 zł, pochodzącymi z rezerwy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

pietrzyk1.JPGpietrzyk2.JPG

Umowa na dostawę i montaż ławek szatniowych wraz z wieszakami w budynku hali przy LO w Żurominie podpisana

Opublikowano .

W dniu 17.09.2012 r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego zawarł umowę poprzetargową z firmą POLSPORT S.A., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 59 na realizację zamówienia publicznego pn.: „Dostawa wyposażenia do budynku hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie” w zakresie Części IV – Dostawa i montaż ławek szatniowych wraz z wieszakami za cenę brutto w wysokości: 9.560,79 zł /słownie: dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 79/100/. Termin realizacji dostawy upływa z dniem 08.10.2012 r.

Termomodernizacja budynku administracyjnego z częścią biurowo-garażową i warsztatową przy ul. Olszewskiej 7

Opublikowano .

Zakończyły się prace, związane z inwestycją Zarządu Powiatu Żuromińskiego, w ramach zadania pn. „Nadbudowa budynku administracyjnego z częścią biurowo-garażową i częścią warsztatową przy ul. Olszewskiej 7 wraz z jego termomodernizacją utwardzeniem i ogrodzeniem” - „Etap II Termomodernizacja budynku administracyjnego z częścią biurowo-garażową i warsztatową przy ul. Olszewskiej 7”. Roboty związane z termomodernizacją budynku administracyjnego z częścią biurowo-garażową i częścią warsztatową przy ul Olszewskiej 7 wykonał Zakład Budowlany Michał Jamrozik, 13-230 Lidzbark, ul. Chmielna 16. Łączna wartość zrealizowanego zadania: 196 177, 58 zł, w tym w ramach umowy podstawowej: 184 565, 92 zł a w ramach zamówienia dodatkowego: 11 611, 66 zł. Zadanie związane z termomodernizacją budynku administracyjnego z częścią biurowo-garażową i warsztatową przy ul. Olszewskiej 7 zostało zrealizowane z udziałem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie – 119 422, 00 zł.

IMG_4649.JPGIMG_4651.JPGIMG_4652.JPGIMG_4653.JPG

IMG_4654.JPGIMG_4656.JPGIMG_4659.JPG

wfosigw2.png

Umowa na dostawę i montaż elektronicznej tablicy wyników podpisana

Opublikowano .

W dniu 17.09.2012 r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego zawarł umowę poprzetargową z firmą PRESTIGE SPORT Aneta Mieczkowska, ul. Leśna 10, lok. 46, 05-120 Legionowo na realizację zamówienia publicznego pn.: „Dostawa wyposażenia do budynku hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie” w zakresie Części II – Dostawa i montaż elektronicznej tablicy wyników za cenę brutto w wysokości: 10.578,00 zł /słownie: dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych/. Termin realizacji dostawy upływa z dniem 08.10.2012 r.

Umowa na dostawę wykładziny ochronnej oraz wózka do wykładziny do budynku hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie podpisana

Opublikowano .

W dniu 12.09.2012 r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego zawarł umowę poprzetargową z firmą STEP BY STEP Sp. z o.o., ul. Lawendowa 12A, Owczarnia, 05-807 Podkowa Leśna na realizację zamówienia publicznego pn.: „Dostawa wyposażenia do budynku hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie” w zakresie Części V - Dostawa wykładziny ochronnej oraz wózka za cenę brutto w wysokości: 58 488,07 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 07/100).Termin realizacji dostawy upływa z dniem 03.10.2012 r.

Umowa na remonty dróg powiatowych nr 4620W Nowa Wieś - Działdowo oraz 4620W Poniatowo-Lutocin-Granica woj. Września-Borowo - podpisana

Opublikowano .

W dniu 05.09.2012 r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego zawarł umowę poprzetargową z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych PRDI S.A., ul. Stefana Roweckiego Grota 8, 06-500 Mława na realizację zamówienia publicznego pn.: „Remont dróg powiatowych nr 4620W Nowa Wieś - Działdowo na odcinku 600,00 mb oraz 4620W Poniatowo-Lutocin-Granica woj. Września-Borowo na odcinku 600,00 mb” za cenę brutto w wysokości: 246.215,25 zł (dwieście czterdzieści sześć tysięcy dwieście piętnaście złotych 25/100).Termin realizacji robót 30.09.2012 r.

Umowa na dostawę akcesoriów sanitarnych wraz z montażem do budynku hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie podpisana

Opublikowano .

W dniu 11.09.2012 r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego zawarł umowę poprzetargową z firmą MERIDA Sp. z o.o., 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 59, Oddział Płock, 09-402 Płock, ul. Graniczna 46 na realizację zamówienia publicznego w zakresie części I - Dostawa akcesoriów sanitarnych wraz z montażem do budynku hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie za cenę brutto w wysokości w: 36 783,15 zł (trzydzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 15/100) Termin realizacji dostawy do dnia 02.10.2012 r.

Podpisanie umowy na dostawę mebli z montażem do budynku hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie

Opublikowano .

W dniu 04.09.2012 r. Zarząd Powiatu w Żurominie podpisał umowę poprzetargową z firmą ANADECO Anna Grubba, ul. Podgórna 2, 84-230 Rumia na realizację zamówienia publicznego w zakresie Części I - Dostawa mebli z montażem do budynku hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie za cenę brutto w wysokości 67.209,66 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięć złotych 66/100). Termin realizacji dostawy do dnia 28.09.2012 r.

Podpisanie umowy na odnowę nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych

Opublikowano .

28 sierpnia br. kierownik Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie podpisał umowę na odnowę nawierzchni bitumicznych przez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie na drogach powiatowych przy użyciu grysów kamiennych granitowych o frakcji 5,00 – 8,00 mm oraz emulsji kationowej, szybkorozpadowej o zawartości asfaltu 70 % na powierzchni 43 750m2. z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Drogowych Spółka z.o.o 13-200 DZIAŁDOWO ul. Lidzbarska 31 o wartości zadania - 278 748,74 zł (słownie - dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych 74/100). Termin wykonania zadania - 30.09.2012r. Zadanie obejmuje wykonanie poniższych odcinków dróg powiatowych:

- Kliczewo Małe - Olszewko - 1100 mb

- Rozwozin – Cieszki – 2000 mb ,

- Raczyny – Dąbrowice – 1650 mb ,

- Brudnice – Bądzyn – 2000 mb ,

- Chromakowo – Mojnowo – 2000 mb

Podpisanie umowy o dotację na "Ochrona siedlisk bociana białego na terenie powiatu żuromińskiego"

Opublikowano .

W dniu 27-07-2012 r. została podpisana umowa w Warszawie pomiędzy Zarządem Powiatu Żuromińskiego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Powiat Żuromin otrzyma dotację na wykonanie zadania „Ochrona siedlisk bociana białego na terenie powiatu żuromińskiego”(całkowity koszt zadania 26.334,30 zł w tym dotacja z WFOŚ I GW 21.067,00 zł).

wfosigw33.png