Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Inwestycje powiatu

Umowa na obsługę bankową budżetu Powiatu

Opublikowano .

W dniu 19 .08.2011r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żurominie została zawarta umowa na bankową obsługę budżetu powiatu z Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie, Oddział w Żurominie, 09-300 Żuromin, Plac Piłsudskiego 12, który zaoferował:
I. KOSZTY (CENA) – 0,00 zł
II. POŻYTKI Z LOKAT (PRZYCHODY Z ODSETEK): 
 wysokość oprocentowania:
a) rachunków bieżących – 5,02 %, przy oferowanej marży bankowej w wysokości = + 0,60 %
b) rachunków pomocniczych – 5,02 %, przy oferowanej marży bankowej w wysokości = + 0,60 %
c) lokat O/N – 5,02%, przy oferowanej marży bankowej w wysokości =  + 0,60%

Poza wybranym bankiem oferty na bankową obsługę budżetu złożyły 3 banki z terenu miasta Żuromin.

Przebudowa dróg powiatowych w Siemiątkowie

Opublikowano .

Trwają prace w terenie, związane z inwestycją Zarządu Powiatu Żuromińskiego pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 4635W od drogi nr 561-Sokołowy Kąt-Siemiątkowo i nr 4638W Gradzanowo – Siemiątkowo – Wolany wraz z przebudową skrzyżowania tych dróg na skrzyżowanie typu ,,MINI RONDO” w m. Siemiątkowo"; – w ramach ,,Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Wykonawcą robót jest firma Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe "WAPNOPOL" Adam Nowakowski 06-450 Glinojeck Ul. Nadrzeczna 12, która w wyniku wygrania przetargu nieograniczonego zaoferowała cenę brutto w wysokości: 2 450 525,78 zł: (Słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych 78/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 30.09.2011r.

IMG_0004.JPGIMG_0010.JPGIMG_0013.JPG

Zakończono realizację odnowy nawierzchni bitumicznych

Opublikowano .

W dniu 12 sierpnia 2011r. zakończyły się prace związane z wykonaniem zadania pn. ,,Odnowa nawierzchni bitumicznych przez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie na drogach powiatowych przy użyciu grysów kamiennych granitowych o frakcji 5,00÷8,00mm oraz emulsji kationowej, szybkorozpadowej o zawartości asfaltu 70% na powierzchni 30840 m2"; oraz w wyniku rozszerzenia robót dodatkowo na powierzchni 10120 m2. Prace związane z niniejszym zadaniem wykonała firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych  Sp. z o.o. ul. Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo za łączną cenę brutto w wysokości: 261 980,16 zł (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 16/100). Zadanie swoim zakresem objęło 4 odcinki o łącznej długości – 8,3 km, w tym drogi powiatowe: Nr 4638W Gradzanowo – Siemiątkowo – Wolany – 3,6 km, Nr 4629W Kuczbork – Glinki – Nidzgora – 2,7 km, Nr 4621W Chromakowo – Mojnowo – Lutocin – 1,5 km oraz Nr 4614W od dr Nr 4613W – Brudnice – Bądzyn – Lubowidz – 0,5 km.

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg

Przebudowa mostu na odcinku Kliczewo Duże - Kliczewo Małe

Opublikowano .

Rozpoczęły się prace w terenie, związane z inwestycją Zarządu Powiatu Żuromińskiego pn. ,,Przebudowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork w m. Kliczewo Małe” – współfinansowaną w kwocie 205 500,00 zł w ramach rezerwy Ministra Infrastruktury.
Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego zostało Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp. z o.o. ul. Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo i ,,TRAKT” Usługi Drogowo Mostowe Zuzanna Barbara Błachowiak Ul. Graniczna 1A, 06-500 Mława, które zaoferowało wykonanie zadania za cenę brutto w wysokości: 406 267,50 zł: (czterysta sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 50/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 31.10.2011r.

4627W Most Kliczewo - Rezerwa 2011_004.JPG4627W Most Kliczewo - Rezerwa 2011_006.JPG

Przebudowa mostu na odcinku Kliczewo Duże  Kliczewo Małe

Opublikowano .

Rozpoczęły się prace w terenie, związane z inwestycją Zarządu Powiatu Żuromińskiego pn. ,,Przebudowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork w m. Kliczewo Małe” – współfinansowaną w kwocie 205 500,00 zł w ramach rezerwy Ministra Infrastruktury.
Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego zostało Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp. z o.o. ul. Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo i ,,TRAKT” Usługi Drogowo Mostowe Zuzanna Barbara Błachowiak Ul. Graniczna 1A, 06-500 Mława, które zaoferowało wykonanie zadania za cenę brutto w wysokości: 406 267,50 zł: (czterysta sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 50/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 31.10.2011r.

4627W Most Kliczewo - Rezerwa 2011_004.JPG4627W Most Kliczewo - Rezerwa 2011_006.JPG

Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Olszewskiej 9/11

Opublikowano .

Zakończyły się prace, związane z inwestycją Zarządu Powiatu Żuromińskiego, związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa więźby dachowej oraz wymiana pokrycia dachowego budynku biurowego przy ul. Olszewskiej 9/11 wraz z jego termomodernizacją”. Roboty związane z przebudową dachu oraz prace dociepleniowe wykonała firma Budowlana Import – Export Sp. z o.o., ul. Płocka 33, 09 – 140 Raciąż, za łączną kwotę 214 118,66 zł. Zadanie związane z termomodernizacją budynku, którego koszt wyniósł 97 993,94 zł zostało wsparte w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie – 51 740,00 zł.

Olszewska 9 11 po robotach 2011_009.JPGOlszewska 9 11 po robotach 2011_023.JPGOlszewska 9 11 po robotach 2011_026.JPGwfosigw1.jpg

Nowy plac zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie

Opublikowano .

W dniu 08 sierpnia 20011r. podpisano umowę  na  wykonanie Budowa szkolnego placu zabaw 240m2 w ramach programu rządowego ,,RADOSNA SZKOŁA”  z firmą  Wehrfritz Sp z o.o. ul.Przylaszczkowa 60,51-250 Wrocław za  cenę brutto w wysokości: 119.995,00zł: (sto dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych).
Zakończenie robót zostało ustalone w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy

WIZUALIZACJA 1.jpgWIZUALIZACJA 2.jpgWIZUALIZACJA 3.jpgWIZUALIZACJA 4.jpg

Termomodernizacja budynku Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie

Opublikowano .

Zakończyły się prace, związane z inwestycją Zarządu Powiatu Żuromińskiego z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie”. Roboty dociepleniowe wykonała firma Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TYMBUD”, Wojciech Szwech, ul. 1 Maja 7A, 09-400 Płock, za łączną kwotę 32 230,85 zł Zadanie to zostało wsparte w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie – 25 784,00 zł.

POD (1).JPGPOD (2).JPGPOD (3).JPGPOD.JPG

Thumbs.db

Podpisanie umowy na dostawy sprzętu w ramach projektu informatyzacji urzędów

Opublikowano .

dla rozwoju Mazowsza

1 sierpnia o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie nastąpiło podpisanie umowy na realizację projektu pn. „Informatyzacja urzędów gmin i urzędu Starostwa Powiatowego na terenie powiatu żuromińskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

W spotkaniu uczestniczył ze strony Wykonawcy - firmy Kapsch Sp. z o.o. - Pan Waldemar Maliszewski. Zamawiającego - Zarządu Powiatu Żuromińskiego - reprezentowali Starosta Żuromiński - Pan Janusz Welenc oraz Wicestarostwa Żuromiński - Pan Mieczysław Olszlegier. Umowę kontrasygnowała Skarbnik Powiatu Żuromińskiego Pani Irena Brejna. W spotkaniu uczestniczyli także burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu żuromińskiego, przewodniczący rad gmin z terenu powiatu, koordynatorzy gminni projektu oraz przedstawiciele lokalnej prasy.

Projekt którego umowa dotyczy, jest realizowany w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza”, Działanie 2.2. „Rozwój e-usług”– Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Przedmiot umowy opiera na kwotę - 1 282 410,30 zł i dotyczy części B zamówienia publicznego - dostawa sprzętu komputerowego, komputerowych urządzeń peryferyjnych oraz urządzeń biurowych.

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a sześcioma gminami powiatu żuromińskiego. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2010-2011. Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania administracji samorządowej poprzez:

  • budowę i rozwój elektronicznej administracji,  
  • unowocześnienie i ujednolicenie infrastruktury informatycznej Starostwa Powiatowego w Żurominie i Urzędów Gmin biorących udział w projekcie.  

Celem szczegółowym projektu jest rozwój e-usług dla mieszkańców poprzez uruchomienie portali obsługi interesanta przez Internet wraz z udostępnieniem formularzy elektronicznych oraz Biuletynów Informacji Publicznej. Realizacja projektu umożliwi blisko 40 tys. mieszkańcom powiatu żuromińskiego załatwienie spraw urzędowych w powiecie i w gminie bez wychodzenia z domu. Projekt przyczyni się do zmniejszenia wykluczenia informacyjnego w powiecie i zwiększy dostęp do publicznej sieci teleinformatycznej dzięki utworzeniu 8 punktów publicznego dostępu do Internetu (tzw. infomatów), w pełni przystosowanych do obsługi przez różne grupy osób niepełnosprawnych.  

P1140686.JPGP1140687.JPGP1140688.JPGP1140689.JPG

P1140690.JPGP1140692.JPGP1140693.JPGThumbs.db

sprzet_002.jpgsprzet_003.jpgsprzet_004.jpgsprzet_014.jpg

sprzet_016.jpgsprzet_017.jpgsprzet_019.jpgsprzet_020.jpg

sprzet_021.jpg

Podpisanie umowy o pożyczkę na "Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Olszewskiej 9/11"

Opublikowano .

W dniu 27-06-2011 r. została podpisana umowa pożyczki Nr 0028/11/OA/P pomiędzy Zarządem Powiatu Żuromińskiego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Powiat Żuromin otrzyma pożyczkę na wykonanie zadania„ Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Olszewskiej 9/11 w Żurominie ” (całkowity koszt zadania 97.993,94 zł w tym pożyczka 51.740,00 zł z WFOS i GW zł)