20 LAT POWIATU pozioma

profilaktyka

Na szczepienie można się zapisać w rejestracji szpitala.

Apel Powiatu Żuromińskiego

apel1apel2apel3

AKTUALNOŚCI

18 listopada 2019 r. odbyła się Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 18 listopada 2019r. odbyła się Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za rok 2019 i 2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
  w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu
  w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Żurominie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie w pięcioletnie Technikum
  w Żurominie wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zielonej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej w pięcioletnie Technikum w Zielonej wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Żurominie wchodzącego
  w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żurominie wchodzące w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Żurominie i Ośrodka Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego
  w Żurominie wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego
  i Ustawicznego w Żurominie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Żurominie wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie oraz zmiany uchwały, na podstawie której utworzono zespół.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań publicznych w przedmiocie dokształcenia teoretycznego młodocianych pracowników zatrudnionych
  u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do branżowych szkół
  I stopnia prowadzonych przez powiat żuromiński.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadań publicznych w przedmiocie dokształcenia teoretycznego młodocianych pracowników zatrudnionych
  u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do branżowych szkół
  I stopnia prowadzonych przez inne powiaty.
 13. Podjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród nauczycieli.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2019.
 16. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 17. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

IMG 3059IMG 3060IMG 3061IMG 3062IMG 3063

Konsultacje Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązującego w 2020 roku

Opublikowano .

Konsultacje Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązującego w 2020 roku .

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby reprezentujące podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie  do konsultacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązującego w 2020 roku.

Konsultacje odbędą się w dniu 18 listopada 2019r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie o godz. 15.30.

Konsultacje prowadzone są również w formie internetowego forum dyskusyjnego pod adresem strony www.konsultacje.zuromin-powiat.pl w terminie od dnia 9 listopada 2019 roku do dnia 22 listopada 2019 roku.

Zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.

Joanna Jucewicz-Morawska
Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi   

pdfProjekt-programu.pdf4.44 MB

Przekazanie kompletów ubrań specjalnych PPSP w Żurominie

Opublikowano .

7 listopada 2019r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żurominie  Jerzy Rzymowski -Starosta Żuromiński  przekazał  na ręce Komendanta  Adama   Dobrosielskiego i  Dariusza Stumskiego  Zastępca Komendanta Komendy  Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie 8 kompletów ubrań specjalnych.
Zadanie Zakup ubrań specjalistycznych  dofinansowane w formie dotacji  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie  27 000 ,00 zł.
IMG 3053IMG 3054IMG 3055IMG 3057WFOSiGW