20 LAT POWIATU pozioma
thumb uromin4

Apel Powiatu Żuromińskiego

apel1apel2apel3

AKTUALNOŚCI

SKS LO w Żurominie

Opublikowano .

W Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie realizowana  jest IV edycja programu pod nazwą „Szkolny Klub Sportowy  2020”,  finansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.  W  ramach programu, w szkole od dnia 01.01.2020 r. prowadzone są zajęcia sportowe  z gier zespołowych, w dwóch grupach ćwiczebnych (dwa razy w tygodniu po 60 min  dla każdej): dziewcząt  (op. Anetta Fodrowska) i chłopców (op. Andrzej Morawski). Zajęcia prowadzone będą do dnia 15.12.2020 r., z wyłączeniem okresu wakacyjnego, po 70 jednostek 60 minutowych dla każdej grupy.

LOGO SKS.jpg

XV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu  29 stycznia 2020r.  o godz. 12.00 odbyła się zwołana w trybie nadzwyczajnym XV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego.
Porządek Sesji przedstawiał się następująco. 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 13 stycznia 2020r.
 5. Przyjęcie Sprawozdania Starosty Żuromińskiego w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi J. K. z dnia 31.12.2019r.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Żuromińskiego.  
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Żuromińskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku.
 11. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 12. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.                

Na Sesji Radni Powiatu na wniosek Starosty Żuromińskiego powołali Panią Monikę Kotłowską na Skarbnika Powiatu Żuromińskiego. 

IMG 3211IMG 3212IMG 3213IMG 3214IMG 3215IMG 3216IMG 3217IMG 3218IMG 3220IMG 3221IMG 3223IMG 3227IMG 3228IMG 3230IMG 3231IMG 3232IMG 3233IMG 3234IMG 3235IMG 3236IMG 3238IMG 3239IMG 3241IMG 3242

Uroczyste pożegnanie Skarbnik Powiatu Żuromińskiego Pani Ireny Brejna

Opublikowano .

28 stycznia 2020 roku na sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się spotkanie, na którym Skarbnik Powiatu Pani Irena Brejna pożegnała się z włodarzami Starostwa Powiatowego oraz pracownikami, których reprezentowali dyrektorzy poszczególnych wydziałów.

Podczas pożegnania nie zabrakło kwiatów, podziękowań ze strony współpracowników, a dotychczasowa skarbnik ze wzruszeniem dziękowała za wieloletnią współpracę.

IMG 3210

Spotkanie Samorządowców Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

23 stycznia 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się spotkanie członków Zarządu Powiatu i Prezydium Rady Powiatu Żuromińskiego z Burmistrzami, Wójtami oraz Przewodniczącymi Rad Gmin z terenu powiatu żuromińskiego.
Celem spotkania samorządów było przedstawienie informacji z działań inwestycyjnych prowadzonych przez Powiat Żuromiński w 2019 roku. Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski przedstawił zebranym inwestycje w sferze drogowej, oświaty, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
Następnie Starosta przedstawił założenia inwestycyjne i remontowe dróg w poszczególnych gminach w roku 2020 i latach następnych oraz źródła finansowania ze środków zewnętrznych. W dyskusji obecni na spotkaniu poruszyli przede wszystkim kwestie związane z utrzymaniem dróg na właściwym poziomie technicznym, zarówno gminnych jak i powiatowych. Podniesione zostały kwestie dofinansowania przez Gminy realizowanych na ich terenie inwestycji i remontów.
Rozmawiano o sprawach związanych z niedofinasowaniem zadań oświatowych i problemach gmin, z tym związanych, o funkcjonowaniu szpitala powiatowego, jego kondycji finansowej i problemach związanych z brakiem lekarzy, przedstawiono kwestie związane z ustawą śmieciową i inne sprawy bieżące.

IMG 3188IMG 3189IMG 3190IMG 3191