Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Działania inwestycyjne w SPZZOZ w Żurominie zmierzające do poprawy jakości i dostępności usług medycznych dla mieszkańców powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

artykul0

W Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie realizowane jest zadanie pn. Działania inwestycyjne w SPZZOZ w Żurominie zmierzające do poprawy jakości
i dostępności usług medycznych dla mieszkańców powiatu żuromińskiego.
Przedmiotowe zadanie jest współfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w Ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Całkowita wartość zadania - 3 729 159,60 zł (wg Aneksu Nr 6 z dnia 13 maja 2024r. do umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Powiatem Żuromińskim) w tym dofinasowanie w kwocie nieprzekraczającej 2 052 000 zł.

Wykonanie trawników w ramach zadania Rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Zielona, gmina Kuczbork- Osada

Opublikowano .

23 marca 2024 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Żuromińskim została podpisana umowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Wykonanie trawników w ramach zadania Rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Zielona, gmina Kuczbork- Osada.”

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania została udzielona w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych zadania wynosi 481 220,15 zł. Pomoc finansowa udzielona przez Województwo Mazowieckie wynosi 200 000,00 zł.

Planowane prace w parku podworskim będą polegały na wykonaniu trawników w celu uzupełnienia roślinności, podkreślając tym samym wyjątkowy charakter zachowanych elementów przyrodniczych terenu .

Działania mają na celu poprawę jakości środowiska naturalnego w szczególności poprawę jakości powietrza.

#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka

 

pasek 25 lat

I Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego VII kadencji 2024 - 2029

Opublikowano .

1 IMG 2813

 

7 maja 2024r. odbyła się I Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego kadencji 2024 - 2029 na której wybrano Przewodniczącego Rady Powiatu Żuromińskiego Pana Zygmunta Liszewskiego, Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Pana Marka Budzicha i Pana Ryszarda Domżalskiego.

Starostą Żuromińskim został Pan Jerzy Rzymowski.

Wicestarostą Żuromińskim został Pan Ireneusz Rejmus.

Do Zarządu Powiatu powołano Pana Piotra Kwiatkowskiego, Pana Tomasza Makuszewskiego i Panią Barbarę Michalską.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wręczenie nowo wybranym Radnym Zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych Radnych.
4. Wybór Przewodniczącego Rady.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Żuromińskiego,
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Żuromińskiego,
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Żuromińskiego.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

 

IMG 2714IMG 2720IMG 2721IMG 2725IMG 2729IMG 2731IMG 2734IMG 2735IMG 2736IMG 2738IMG 2740IMG 2742IMG 2745IMG 2746IMG 2749IMG 2750IMG 2753IMG 2754IMG 2756IMG 2760IMG 2764IMG 2770IMG 2775IMG 2778IMG 2780IMG 2783IMG 2790IMG 2794IMG 2798IMG 2802IMG 2806IMG 2807IMG 2809IMG 2813IMG 2817IMG 2824IMG 2827

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodzin zastępczych

Opublikowano .

Zdjęcie1

W dniach 24 i 30 kwietnia 2024r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie odbyły się Warsztaty Umiejętności Wychowawczych realizowane w ramach kontynuacji projektu „Kompetentny rodzic”. Warsztaty zostały zorganizowane przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie. W szkoleniu wzięły udział rodziny zastępcze z terenu powiatu żuromińskiego. Spotkania umożliwiły uczestnikom nie tylko wzmocnienie pożądanych wzorców rodzicielskich, ale także nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, stawiania granic oraz wzmocnienia więzi rodzinnych. Warsztaty były doskonałą okazją do miłego spędzenia czasu, wzajemnego poznania się i wymiany doświadczeń.

Uchwała Nr XLIX/370/24 zmieniająca uchwałe w sprawie Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Opublikowano .

Uchwała Nr 1355/2024 w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023 rok

Opublikowano .