Inwestycje powiatu

Umowa na przebudowę drogi Nowa Wieś-Łążek podpisana

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 17 maja 2017r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4601W Nowa Wieś-Działdowo na odcinku Nowa Wieś – Łążek" na odcinku od km 0+000,00 do km 2+267,40 z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych "PRDI" S.A. 06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego "GROTA" 8, w której zaoferowano cenę brutto za realizację zamówienia w wysokości: 615.632,12zł (słownie: sześćset piętnaście tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote 12/100),termin gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 31.08.2017r.

IMG 2042IMG 2045IMG 2049IMG 2050

Przebudowa drogi powiatowej Dębsk - Nadratowo

Opublikowano .

Rozpoczęły się prace w terenie, związane z realizacją zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4630W Olszewo – Dębsk – Nadratowo – Ługi” na odcinku od km 2+216,00 do km 5+200.

Wykonawcą robót jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,,PRDI” S.A. 06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego ,,GROTA” 8., która zgodnie z zawartą umową realizować będzie niniejszą przebudowę do 31.08.2017r. Zakresem rzeczowym zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z ciągiem pieszym, odwodnieniem i oznakowaniem w m. Dębsk oraz odcinek pomiędzy Dębskiem a Nadratowem o długości ok. 3 km.

Inwestycja ta realizowana jest w ramach rządowego programu rozwoju sieci dróg lokalnych pod nazwą:  „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, wysokość dofinansowania w ramach Programu wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych zadania, natomiast pozostałe środki stanowią wkład własny Powiatu Żuromińskiego oraz Partnera – Gminy i  Miasta Żuromin.

01 4630W Debsk Nadratowo 2017 01501 4630W Debsk Nadratowo 2017 01601 4630W Debsk Nadratowo 2017 02101 4630W Debsk Nadratowo 2017 03101 4630W Debsk Nadratowo 2017 03401 4630W Debsk Nadratowo 2017 03701 4630W Debsk Nadratowo 2017 03801 4630W Debsk Nadratowo 2017 039

Ruszył przetarg na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Nowa Wieś - Łążek

Opublikowano .

W dniu 11 kwietnia  2017r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4601W Nowa Wieś-Działdowo na odcinku Nowa Wieś –Łążek od km 0+000,00 do km 2+267,40" ,w którym  ustalono termin składania ofert na dzień 26.04.2017r. Termin zakończenia robót to dzień 31.08.2017r.

Inwestycja polega między innymi na wykonaniu następujących robót drogowych:

  • oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,
  • warstwa wyrównawcza,
  • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, 
  • frezowanie,
  • wykonanie poboczy

Przebudowa drogi powiatowej Dębsk – Nadratowo – przekazanie placu budowy Wykonawcy robót

Opublikowano .

W dniu 28 marca 2017r. przekazano Wykonawcy robót – firmie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,,PRDI” S.A. 06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego ,,GROTA” 8  plac budowy – do wykonania zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4630W Olszewo – Dębsk – Nadratowo – Ługi” na odcinku od km 2+216,00 do km 5+200. Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia robót został ustalony na dzień 31.08.2017r. Zakresem rzeczowym zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z ciągiem pieszym, odwodnieniem i oznakowaniem w m. Dębsk oraz odcinek pomiędzy Dębskiem a Nadratowem. Planowana długość drogi do przebudowy wynosi ok. 3 km.

Inwestycja ta realizowana jest w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą:  „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, wysokość dofinansowania w ramach Programu wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych zadania, natomiast pozostałe środki stanowią wkład własny Powiatu Żuromińskiego oraz Partnera – Gminy i  Miasta Żuromin.

Podpisanie umowy na realizację usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego branży drogowej i sanitarnej przy przebudowie drogi powiatowej Olszewo - Dębsk - Nadratowo - Ługi

Opublikowano .

W dniu 22 marca 2017 r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał umowę na realizację usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego branży drogowej i sanitarnej dla  zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4630W Olszewo – Dębsk – Nadratowo – Ługi” na odcinku od km 2+216,00 do km 5+200,00 z Firmą Projektowo – Usługową „PROBUD”, ul. Staszica 97, 09 – 200 Sierpc za cenę brutto w wysokości: 31 980,00 PLN (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 00/100). Termin realizacji usługi trwa do zakończenia zadania tj. do dnia 31.08.2017r.

Podpisanie Umowy na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzację stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Opublikowano .

W dniu 02.03.2017 roku  podpisano Umowę pomiędzy Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Jerzego Rzymowskiego – Starostę Żuromińskiego,  Ireneusza Rejmusa – Wicestarostę Żuromińskiego przy  kontrasygnacie Ireny Brejny – Skarbnika Powiatu, a firmą  Agencja „CEZAR” Piotrowicz Spółka Jawna z Mińska Mazowieckiego. Przedmiotem  umowy jest sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzację  stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa  z warunkowym przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów  uproszczonych planów urządzenia lasu, dla lasów stanowiących własność   osób fizycznych  i wspólnot gruntowych o łącznej powierzchni 1050,585 ha (±5%), położonych na terenie powiatu  żuromińskiego dla 23 obrębów w gminie Lubowidz tj. obrębu Biały Dwór, Cieszki, Dziwy, Huta, Jasiony, Kipichy, Kozilas, Lisiny, Łazy, Mały Las, Obórki, Osówka, Płociczno, Przerodki, Purzyce, Rynowo, Syberia, Toruniak, Wronka, Wylazłowo, Zdrojki, Żarnówka, Żelaźnia oraz obrębu Nowopole w gminie Siemiątkowo. Wartość umowy 37 692,00 zł,  termin realizacji 30 października 2017 r.

Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Lutocin

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 2 marca 2017 r. podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania  pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W Poniatowo – Lutocin – Września – Borowo w m. Lutocin” z Firmą Projektowo – Usługową „PROBUD”, ul. Staszica 97, 09 – 200 Sierpc za cenę brutto w wysokości: 19 987,50 PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych 50/100). Termin wykonania opracowania został ustalony na dzień 31.08.2017 r.

Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Stawiszyn Łaziska

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 2 marca 2017 r. podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania  pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4632W Sadłowo – Sławęcin – Zgliczyn Kościelny w m. Stawiszyn Łaziska” z  Firmą Projektowo – Usługową „PROBUD”, ul. Staszica 97, 09 – 200 Sierpc za cenę brutto w wysokości: 34 809,00 PLN (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset dziewięć złotych 00/100). Termin wykonania opracowania został ustalony na dzień 31.08.2017 r.

Umowa na przebudowę drogi Olszewo – Dębsk – Nadratowo – Ługi podpisana

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego  w dniu 28 lutego 2017r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4630W Olszewo – Dębsk – Nadratowo – Ługi” na odcinku od km 2+216,00 do km 5+200,00 z firmą  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,,PRDI” S.A. 06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego ,,GROTA” 8, w której zaoferowano cenę brutto za realizację zamówienia w wysokości: 2.173.078,33zł (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt osiem złotych 33/100), termin gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 31.08.2017r. Zakresem rzeczowym zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z ciągiem pieszym, odwodnieniem i oznakowaniem w m. Dębsk oraz odcinek pomiędzy Dębskiem a Nadratowem. Planowana długość drogi do przebudowy wynosi ok. 3 km.

Inwestycja ta realizowana jest w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą:  „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, wysokość dofinansowania w ramach Programu wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych zadania, natomiast pozostałe środki stanowią wkład własny Powiatu Żuromińskiego oraz Partnera – Gminy i  Miasta Żuromin.

IMG 1098IMG 1105IMG 1107

Wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 4613W wraz z mostem w m. Brudnice

Opublikowano .

W dniu 10 lutego 2017r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego złożył w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa wniosek o dofinansowanie w ramach rezerwy subwencji ogólnej, zadania pn. „Przebudowa mostu wraz z drogą dojazdową nr 4613W Od dr Nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy w m. Brudnice”.

Zakresem rzeczowym zadanie to obejmuję przebudowę istniejącego mostu w m. Brudnice na rzece Wkra  oraz  przebudowę drogi dojazdowej nr 4613W na dojazdach do mostu o łącznej długości ok. 0,75 km, polegającej między innymi na: wzmocnieniu istniejącej jezdni poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, poszerzeniu szerokości jezdni drogi powiatowej do 6,0m, budowie chodnika oraz oznakowaniu pionowym.