Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje powiatu

Umowa na wykonanie oświetlenia parkingów hali sportowej przy LO w Żurominie podpisana

Opublikowano .

W dniu 8 listopada 2011r. podpisano umowę na wykonanie ,,BUDOWA OŚWIETLENIA PARKINGÓW HALI SPORTOWEJ PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. M. DĄBROWSKIEJ W ŻUROMINIE” z firmą ,,ADA-LIGHT” Sp. z o.o.Budy Kozickie 56,09-500 Gostynin za cenę brutto w wysokości: 59.384,52 zł słownie:(pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote 52/100).Termin zakończenia robót ustala się:ETAP I - do 10.12.2011r. , ETAP II -– do dnia 30.06.2012r.

Podpisano umowę na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 4628W Olszewo-Kosewo-Zielona

Opublikowano .

W dniu 8 listopada 20011r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał umowę na wykonanie :,,Remont drogi powiatowej nr 4628W Olszewo-Kosewo-Zielona na odcinku 681,00m” z firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp z o.o. ul.Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo za cenę brutto w wysokości: 113.708,27zł: (sto trzynaście tysięcy siedemset osiem złotych 27/100).Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 15.12.2011r.

Przebudowa drogi w miejscowości Płociczno

Opublikowano .

Zakończyły się prace w terenie, związane z przebudową drogi w m. Płociczno. W dniu 12 października 2011r. dokonano technicznego odbioru ww. inwestycji. Prace w terenie, w ciągu drogi powiatowej Nr 4612W Pątki – Płociczno – Mleczówka – Suchy Grunt – w obrębie leśnym, wykonano na zlecenie Nadleśnictwa Skrwilno. Zarząd Powiatu Żuromińskiego składa na ręce Nadleśniczego – Pana Jacka Soborskiego, serdeczne podziękowanie za rzeczową i harmonijną współpracę w zakresie przebudowy drogi.

Odbior drogi Plociczno 2011_034.JPGOdbior drogi Plociczno 2011_041.JPG

Plac Zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie

Opublikowano .

Zostały zakończone prace związane z budową placu zabaw przy Zespole Szkól Specjalnych w Żurominie. współfinansowanego ze środków pozyskanych w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”. Prace wykonywane były przez firmę Wehrfritz Sp z o.o. ul. Przylaszczkowa 60, 51-250 Wrocław. Wartość wykonanego zadania opiewa na kwotę brutto 119.995,00zł.

P1150173.JPGP1150180.JPGP1150185.JPGP1150187.JPG

P1150189.JPGP1150191.JPGP1150194.JPGP1150195.JPG

P1150197.JPGP1150198.JPGP1150200.JPG

Przebudowa mostu oraz drogi powiatowej na odcinku Kliczewo Duże - Kliczewo Małe

Opublikowano .

Zakończyły się prace w terenie, związane z inwestycją Zarządu Powiatu Żuromińskiego pn. ,,Przebudowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork w m. Kliczewo Małe” . W dniu 6 października 2011r. dokonano technicznego odbioru ww. inwestycji.

Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego było Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp. z o.o. ul. Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo i ,,TRAKT” Usługi Drogowo Mostowe Zuzanna Barbara Błachowiak Ul. Graniczna 1A, 06-500 Mława, które zrealizowało zadanie za cenę brutto w wysokości: 406 267,50 zł: (czterysta sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 50/100). Inwestycja ta uzyskała dofinansowanie w kwocie 205 500,00 zł w ramach rezerwy Ministra Infrastruktury.

IMG_0064.JPGIMG_0071.JPG

Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej Nr 4627W Żuromin - Kliczewo - Kuczbork

Opublikowano .

dla rozwoju Mazowsza

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4627W ŻUROMIN – KLICZEWO – KUCZBORK OD KM 0+720,00 DO KM 7+790,00”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 85%

Beneficjent: POWIAT ŻUROMIŃSKI

W dniu 7 października 2011r. w miejscowości Kliczewo Duże uroczyście otwarto przebudowaną drogę powiatową Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork.

W uroczystości otwarcia drogi uczestniczyli m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Henryk Antczak, Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego – Jerzy Rzymowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego – Ireneusz Rejmus oraz Stanisław Drążewski, Starosta Żuromiński – Janusz Welenc, Wicestarosta Żuromiński – Mieczysław Olszlegier, członkowie Zarządu Powiatu Żuromińskiego – Bernard Jabłoński, Waldemar Jacek Cecelski, radni Rady Powiatu Żuromińskiego, Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin – Zbigniew Nosek, radni Rady Miejskiej w Żurominie, przedstawiciele Wykonawcy robót – Firmy PRID Sp. z o.o. z Działdowa, przedstawiciele Inspektorów Nadzoru niniejszej inwestycji, przedstawiciele Żuromińskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. z Żuromina, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Żurominie – Jolanta Kalkowska, Kierownik Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie – Wojciech Jarzynka, sołtysi miejscowości Olszewo, Kliczewo Duże oraz Kliczewo Małe, a także przedstawiciele lokalnej prasy.

Inwestycja pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork od km 0+720,00 do km 7+790,00” realizowana była w 2011r. na odcinku 7,07 km,

Beneficjent – Powiat Żuromiński

Długość przebudowanej drogi – 7,07 km

Całkowity koszt realizacji projektu: – 4 074 559,62 zł

Wysokość kosztów kwalifikowalnych: – 4 074 559,62 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: – 3 463 375,67 zł

Środki własne Powiatu Żuromińskiego – 611 183,95 zł

Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych PRID sp. z o.o. z Działdowa, która zrealizowała niniejsze zadanie w ramach robót drogowych za kwotę 3 969 635,62zł, (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych 62/100).

Droga powiatowa Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork stanowi połączenie położonych przy trasie miejscowości z siedzibą powiatu – Żurominem oraz z Olszewem i Kliczewem Dużym. W ramach projektu wzmocniona została istniejąca konstrukcja nawierzchni, wykonano odwodnienie w m. Olszewo i Kliczewo Duże, uzupełnione zostały pobocza oraz przebudowane skrzyżowania, zjazdy i chodniki. Uzupełnione zostało również oznakowanie poziome i pionowe.

Przebudowana w ramach RPO WM 2007-2013 droga powiatowa Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork na odcinku Żuromin – Kliczewo Duże wiąże się także z innymi inwestycjami Zarządu Powiatu Żuromińskiego pn. ,,Przebudowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork w m. Kliczewo Małe” realizowaną w 2011r. w ramach rezerwy Ministra Infrastruktury, a także ze zrealizowaną w 2010r. inwestycją pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2335W Szreńsk – Miłotki – Kliczewo od km 5+837,00 do km 9+013,53 wraz z mostem na rzece Miłotce w km 5+843”, w ramach NPPDL 2008-2011, stanowiąc ciąg połączeń z miejscowościami Kuczbork a także Szreńsk (powiat mławski).

4627W Odbior drogi RPO WM 2011_001.JPG4627W Odbior drogi RPO WM 2011_002.JPG4627W Odbior drogi RPO WM 2011_003.JPG4627W Odbior drogi RPO WM 2011_004.JPG

4627W Odbior drogi RPO WM 2011_005.JPG4627W Odbior drogi RPO WM 2011_006.JPG4627W Odbior drogi RPO WM 2011_007.JPG4627W Odbior drogi RPO WM 2011_008.JPG

4627W Odbior drogi RPO WM 2011_009.JPG4627W Odbior drogi RPO WM 2011_010.JPG4627W Odbior drogi RPO WM 2011_011.JPG4627W Odbior drogi RPO WM 2011_012.JPG

4627W Odbior drogi RPO WM 2011_013.JPG4627W Odbior drogi RPO WM 2011_014.JPG

Zakończenie prac w terenie przy drodze powiatowej Żuromin - Kliczewo - Kuczbork

Opublikowano .

dla rozwoju Mazowsza

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4627W ŻUROMIN – KLICZEWO – KUCZBORK OD KM 0+720,00 DO KM 7+790,00”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 85%

Beneficjent: POWIAT ŻUROMIŃSKI

Zakończyły się prace w terenie, związane z inwestycją Zarządu Powiatu Żuromińskiego pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork od km 0+720,00 do km 7+790,00” – współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 3.1 – Regionalny system transportowy – Drogi powiatowe.

W dniu 27 września 2011r. dokonano technicznego odbioru inwestycji, której Wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych PRID sp. z o.o. z Działdowa, która zrealizowała niniejsze zadanie za kwotę 3 969 635,62zł, (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych 62/100).

droga1.JPGdroga2.JPGdroga3.JPGdroga4.JPG

droga5.JPGdroga6.JPG

Nowy dach nad budynkiem internatu w ZSP w Żurominie

Opublikowano .

Rusza nadbudowa budynku internatu wraz z termomodernizacją Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie. Dyrektor ZSP w Żurominie podpisała umowę na wykonanie zadania z firmą "Kamix" z Działdowa za kwotę325 794,44 zł brutto. Termin realizacji zadania ustalony został na dzień 20 grudnia 2011r.

Zakończono przebudowę drogi powiatowej Zieluń - Wylazłowo

Opublikowano .

W dniu 16 września 2011r. dokonano technicznego odbioru inwestycji Zarządu Powiatu Żuromińskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4611 W Zieluń - Wylazłowo od km 0+400,00 do km 1+600,00”. Prace w terenie wykonała, wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Spółka z o.o. w Działdowie, ul. Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo, za cenę brutto w wysokości 332 026,37 zł (słownie: trzysta trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia sześć złotych 37/100). Inwestycja ta wsparta została przez Samorząd Województwa Mazowieckiego kwotą 58 000,00 zł w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, kwotą 44 500,00 zł w ramach rezerwy Ministra Infrastruktury oraz kwotą 20 000,00 zł w ramach pomocy finansowej Gminy Lubowidz.

Zielun - Wylazlowo.JPGZielun - Wylazlowo2.JPGZielun - Wylazlowo3.JPGZielun - Wylazlowo4.JPG

Dodatkowe środki na remonty w szkołach ponadgimnazjalnych

Opublikowano .

Rada Powiatu Żuromińskiego na sesji w dniu 26.08.2011 wprowadziła dodatkowe środki finansowe w kwocie 189 tys. zł. na nadbudowę dachu budynku nad częścią mieszkalną w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie oraz kwotę 20 tys. zł na wymianę instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej oraz kwotę 20 ts. zł na nowe ogrodzenie i miejsca parkingowe przy Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie.