Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje powiatu

Szkolenie pracowników Starostwa Powiatowego w Żurominie z BHP i z zakresu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Opublikowano .

W dniach 26-27 czerwca 2012 roku odbyło się w Żuromińskim Centrum Kultury Forum wymiany doświadczeń w związku z wdrażaniem metody samooceny CAF w urzędach. W pierwszym dniu uczestnicy omawiali wpływ pracowników JST na zagospodarowanie środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jako element ich relacji z kierownictwem urzędu, zaś drugi dzień poświęcili na wymianę opinii na temat funkcjonowania warunków BHP w samorządach , jako zagadnienie doskonalące zaangażowanie pracowników i ich relacje z przywództwem urzędu w ramach modelu CAF. Moderatorem spotkania był p.Janusz Białek, FRDL reprezentował p.Andrzej Sadrakuła. W spotkaniu poza pracownikami Starostwa Powiatowego w Żurominie udział wzięli pracownicy Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz Miasta i Gminy Kozienice, Forum wymiany doświadczeń jest jednym z działań w ramach projektu Sprawny Samorząd .

Dodatkowe środki na przebudowę drogi powiatowej Żuromin-Wiadrowo oraz dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej

Opublikowano .

Zarząd Powiatu pozyskał dodatkowe środki finansowe:

- z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 50 000,00 zł, w ramach wniosku o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, których dysponentem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego na realizację inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4607W Żuromin – Osówka od km 0+310,00 do km 2+036,86” (odcinek Żuromin – Wiadrowo). Zadanie to realizowane jest także w ramach pomocy finansowej Gminy i Miasta Żuromin – 500 000,00 zł oraz firmy „Żuromin sp. z o.o.” – 850 000,00 zł. Wykonawcą robót jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych ,,PRDI” S.A. 06 – 500 Mława, ul. Stefana Roweckiego ,,Grota” 8, która realizuje zadanie za cenę brutto w wysokości: 1 800 178,19zł: (słownie: jeden milion osiemset tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych 19/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 14.09.2012r.

- z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wysokości 27 569 zł dla ZSP w Zielonej na zakup pomocy dydaktycznych tj. 10 komputerów wraz z oprogramowaniem oraz projektorem multimedialnym.

Kolejne szkolenie dla pracowników starostwa w ramach projektu "Sprawny Samorząd"

Opublikowano .

W dniach 19-20.06.2012 r. w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się szkolenie nt.Kontroli zarządczej i analizy ryzyka w j.s.t. Szkolenie prowadził p.Grzegorz Dziarski. Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Sprawny Samorząd” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej a Powiat Żuromiński jednym z dziesięciu partnerów samorządowych.

IMG_3620.JPGIMG_3621.JPGIMG_3622.JPGIMG_3623.JPG

Szkoleniowe podsumowujące wdrażanie Systemu analiz samorządowych w JST dla Starostwa Powiatowego w Żurominie

Opublikowano .

W dniu 21 maja 2012 roku odbyły się w Starostwie Powiatowym w Żurominie Warsztaty szkoleniowe podsumowujące wdrażanie Systemu analiz samorządowych w JST. Zadanie to było jednym z działań w ramach projektu Sprawny Samorząd realizowanego przez Związek Powiatów Polskich. Warsztaty prowadzili Grzegorz Kubalski oraz Rafał Rudka .Na zakończenie uczestniczy warsztatów otrzymali certyfikaty oraz poradniki System analiz samorządowych.

Powiat Żuromiński przystępuje do rewitalizacji kolejnego obiektu w Żurominie na ul. Olszewskiej 7

Opublikowano .

W dniu 18 czerwca 2012r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał umowę na „Nadbudowę budynku administracyjnego z częścią biurowo-garażową i częścią warsztatową przy ul. Olszewskiej 7 wraz z jego termomodernizacją, utwardzeniem placu oraz ogrodzeniem - Etap II – Termomodernizacja budynku administracyjnego z częścią biurowo-garażową i warsztatową przy ul. Olszewskiej 7 w Żurominie” z Zakładem Budowlanym Michał Jamrozik, 13-230 Lidzbark, ul. Chmielna 16, za cenę brutto w wysokości: 191 300,01 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych 01/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 14.08.2012r.

Rada Powiatu zatwierdziła podział dodatkowych środków w budżecie powiatu

Opublikowano .

W dniu 5 czerwca 2012r. Rada Powiatu Żuromińskiego na wniosek Zarządu Powiatu zatwierdziła dodatkowe środki finansowe na nowe zadania  m.in.:

  • Zakup materiałów do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Siemiątkowo-Krzeczanowo
  • Remont Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie
  • Bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców powiatu
  • Zamontowanie chwytaka do piłek w ZSP w Żurominie
  • Budowa drogi przeciwpożarowej przy LO w Żurominie
  • Dodatkowe patrole piesze dla Komendy Powiatowej Policji w Żurominie
  • Przebudowa 3 km drogi powiatowej Pietrzyk-Szoniec-Dębówka wraz z mostem w m. Głęboka
  • Budowa przyłącza CO do budynku ZSP w Żurominie oraz PCKUiP w Żurominie
  • Promocję Powiatu Żuromińskiego i rozwój kultury fizycznej na terenie powiatu

Dodatkowe środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Opublikowano .

Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał dodatkowe środki, na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w kwocie 1 930 000 zł. Łączna kwota środków Funduszu Pracy w powiecie na realizację w 2012r. programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej wynosi 5 608 000 zł.

Dodatkowe środki na przeciwdziałanie bezrobociu w powiecie zuromińskim

Opublikowano .

W dniu 24.05 br. na dwa programy specjalne złożone przez Powiat Żuromiński, Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał na Fundusz Pracy kwotę 818 tys. zł. Pierwszy program aktywizacji na kwotę 477 tys. zł skierowany jest do osób do 30 roku życia, a drugi w kwocie 340 tys. zł do osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Programy te będzie realizował Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie.

Pierwsze zadania drogowe w 2012r. zakończone

Opublikowano .

Zakończyły się prace związane z zadaniem Zarządu Powiatu Żuromińskiego pn: ,,Remont dróg powiatowych Nr 4638W Gradzanowo–Siemiątkowo-Wolany, Nr 4625W Poniatowo-Swojęcin-Bieżuń, 4605W Zieluń-Kozilas-Chojnowo oraz Nr 4606W Zielona-Gościszka-Zalesie-Jabłonowo”. W dniu 15 maja 2012r. dokonano technicznego odbioru wykonanych prac, które zrealizowała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., 09-100 Płońsk, ul.19-go Stycznia 62, za cenę brutto w wysokości: 405 998,40zł: (czterysta pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 40/100). Zadanie to zostało wykonane ze środków własnych powiatu jak również przy wsparciu finansowym Gminy Kuczbork – Osada w wysokości 30 000,00 zł (dla drogi powiatowej Nr 4606W Zielona-Gościszka-Zalesie-Jabłonowo).

bagienice.jpgkozilas.jpgsiemiatkowo.jpgstrzeszewo - biezun.jpg