Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Inwestycje powiatu

Dodatkowe środki na łagodzenie skutków bezrobocia w powiecie żuromińskim

Opublikowano .

Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej na wniosek Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika, Powiat Żuromiński otrzymał dodatkowe środki w kwocie 450 tys. zł na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie programów na rzecz promocji zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych.

Dodatkowe środki pozyskane do budżetu powiatu

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego pozyskał dodatkowe środki finansowe z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 42 750 zł. Uzyskane środki wraz ze środkami własnymi powiatu pozwolą na realizację zadania wymiany sieci centralnego ogrzewania w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Żurominie. 

Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach

Opublikowano .

W związku z występującymi w ostatnich miesiącach tragicznymi zdarzeniami, w postaci kolizji i wypadków drogowych z udziałem zwierząt leśnych, Starosta Żuromiński zwrócił się do Nadleśnictw, działających na terenie powiatu żuromińskiego o opracowanie mapy tras wędrówek zwierząt na terenie powiatu (zwłaszcza rogatych – jelenie, sarny, łosie, a także dzików), z uwzględnieniem przemarszu przez drogi publiczne – wojewódzkie, powiatowe i gminne. Opracowanie posłuży do podjęcia działań, w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, włącznie z aktualizacją oznakowania, informującego o niebezpieczeństwie pojawienia się dzikiej zwierzyny na drogach publicznych.

Nowe zadania będą realizowane przez Powiat Zuromiński

Opublikowano .

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Żuromińskiego w dniu 24.07.2012r. na wniosek Zarządu Powiatu, Rada zatwierdziła do realizacji nowe zadania w 2012r. m.in.:

  1. Powierzchniowe utrwalenia dróg powiatowych: 4614W Brudnice-Bądzyn-Lubowidz na odcinku Bądzyn-Lubowidz , 4604W Będzymin-Rozwozin-Cieszki na odcinku Rozwozin-Cieszki , 4616W Raczyny-Dąbrowice-Syberia na odcinku Raczyny-Dąbrowice, 4627W Żuromin-Kliczewo-Kuczbork na odcinku Kliczewo Małe-Olszewko oraz 4621W Chromakowo-Mojnowo-Lutocin na odcinku Mojnowo-Lutocin
  2. Remonty dróg powiatowych: 4601W Nowa Wieś-Działdowo na odcinku Łążek-granica powiatu oraz 4620W Poniatowo-Lutocin na odcinku Poniatowo-Chromakowo
  3. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 3013W Pólka Raciąż-Pijawnia-Jaworowo wraz z mostem w miejscowości Ossowa
  4. Remont elewacji budynku kotłowni w LO Żuromin, schodów, łącznika oraz ogrodzenia szkoły
  5. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie
  6. Stypendia szkolne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Podpisanie umowy na budowę przyłącza C.O. do budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie oraz budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 26 lipca 2012r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn: ,,Budowa przyłącza C.O. do budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie oraz budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie” z firmą Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. ul. Szpitalna 125, 09-300 Żuromin za cenę brutto w wysokości: 207.569,33zł: (dwieście siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 33/100).Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 30.09.2012r.

Umowa na przebudowę mostu w m. Głęboka wraz z drogą dojazdową nr 4618W Pietrzyk-Szoniec- Dębówka podpisana

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 12 lipca 2012r. podpisał umowę na wykonanie pn. ,,Przebudowa mostu w m. Głęboka wraz z drogą dojazdową nr 4618W Pietrzyk-Szoniec- Dębówka”, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno- Drogowych Spółka z o.o. w Działdowie ul. Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo, w której zaoferowano cenę brutto w wysokości 1.269.249.84 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych 84/100.

Zarząd Powiatu podpisał porozumienie z PFRON

Opublikowano .

W dniu 22 czerwca 2012r. Zarząd Powiatu podpisał porozumienie Z Oddziałem Mazowieckim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu przejęcia zadań przez PFRON w Żurominie programu "Aktywny Samorząd".
Porozumienie  dotyczy udzielania wsparcia finansowego dla osób niepełnosprawnych z powiatu żuromińskiego m.in. na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, urządzeń lektorskich oraz brajlowskich, ponoszenia opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu, dofinansowanie kursu na prawo jazdy kategorii B itp.
Szczegółowe informacje osoby niepełnosprawne mogą uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie ul. Lidzbarska 27 

Pracowite wakacje w Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Orkana w Bieżuniu

Opublikowano .

Wakacje dla Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu są czasem remontów, inwestycji i realizacji programu szkoleniowego klas mundurowych. Planowane jest wykonanie remontu kanalizacji, schodów, naprawy powierzchni boiska poliuretanowego. 28.06.2012 r. Dyrektor Liceum podpisał umowę z firmą „Efekt Kamińska Iwona Usługi Ogólnobudowlane i Instalacyjne” na wykonanie inwestycji o wartości 170 000 zł „ Nadbudowa budynku szkoły Sali Gimnastycznej i zaplecza”. Inwestycja ta  polega na nadbudowie sali gimnastycznej, wymianie dachu i wykonaniu nowej instalacji oświetleniowej. Planowany termin zakończenia prac to październik 2012 r.
Dzięki wsparciu organu prowadzącego - Starostwa Powiatowego w Żurominie oraz na mocy obowiązujących porozumień zawartych z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce oraz Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu od 1 do 8 lipca 2012 i od 19 do 25 sierpnia będą uczestniczyć w zajęciach programowych z tematyki militarno – obronnej  prowadzonych przez profesjonalną kadrę zawodową oficerów i podoficerów z  jednostek  patronackich. Planowana tematyka zajęć to między innymi: topografia w terenie z pozycjonowaniem GPS, strzelanie, techniki interwencyjne, taktyka, musztra, dzienne i nocne szkolenie z technik ukrycia, maskowania i przetrwania. Obozy zakończy egzamin, a uczniowie klasy II uzyskają certyfikaty ukończenia szkolenia wojskowego wydane przez Komendanta Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce.