Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Inwestycje powiatu

Budżet powiatu na 2012 roku uchwalony przez Radę Powiatu

Opublikowano .

Dochody budżetowe - 36 863 243 zł. Wydatki budżetowe - 38 955 786 zł. Za przyjęciem budżetu powiatu głosowało 12 radnych powiatu, a 5 było przeciw. Udział wydatków inwestycyjnych i remontowych w budżecie powiatu wynosi 20,34 %. Prognoza zadłużenia budżetu powiatu na koniec 2012r. wynosi 10,27% w stosunku do możliwości ustawowych, która wynosi 60%.

Zadania inwestycyjne i remontowe Powiatu Żuromińskiego na 2012r.

Zadania inwestycyjne i remontowe Powiatu Żuromińskiego na 2012r.

Opublikowano .

 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4607W Żuromin - Wiadrowo - Osówka - 1,7 km - pomoc finansowa Gminy i Miasta Żuromin - 500 000,00 zł;
 2. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Głęboka wraz z drogą dojazdową Nr 4618W Pietrzyk - Szoniec - Dębówka - 3 km;
 3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4616W Raczyny - Dąbrowice - Syberia w miejscowości Dąbrowice - etap I - kanalizacja deszczowa;
 4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4613W Brudnice - Sinogóra - Kipichy - opracowanie projektu wraz z kosztorysem na odcinku 12 km drogi;
 5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4632W Sadłowo - Sławęcin - Zgliczyn - w miejscowości Sadłowo - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem;
 6. Remont drogi powiatowej Nr 4605W Zieluń - Kozilas - Chojnowo na odcinku Kozilas - Straszewy - 0,53 km;
 7. Remont drogi powiatowej Nr 4606W Zielona - Gościszka - Zalesie - Jabłonowo na odcinku Gościszka - Bagienice - 0,33 km- pomoc finansowa Gminy Kuczbork - Osada - 30 000,00 zł;
 8. Remont drogi powiatowej Nr 4638W Gradzanowo - Siemiątkowo - Wolany na odcinku Siemiątkowo - Wolany - 0,5 km;
 9. Remont drogi powiatowej Nr 4625W Poniatowo - Swojęcin - Bieżuń na odcinku Bieżuń - Strzeszewo - 1 km;
 10. Nadbudowa budynku administracyjnego w części biurowo-garażowej i części warsztatowej - Żuromin ul. Olszewska 7 - etap I - termomodernizacja
 11. Kontynuacja budowy hali sportowej przy LO w Żurominie - projekt realizowany przez powiat żuromiński w 85% ze środków unijnych - pomoc finansowa Gminy i Miasta Żuromin - 220 000,00 zł
 12. Budowa ogrodzenia budynku LO w Żurominie od ul. Licealnej i ul. Wyzwolenia
 13. Podłączenie centralnego ogrzewania do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie - stosowne porozumienie Zarząd Powiatu podpisał w Żuromińskimi Zakładami komunalnymi
 14. Zakup sprzętu reprodukcyjnego dla potrzeb geodezyjno-kartograficznych
 15. Remont schodów wejściowych do internatu ZSP w Żurominie
 16. Remont kotłowni w LO w Bieżuniu
 17. Opracowanie projektu budowy zadaszenia dla mieszanki solnej w Powiatowym Obwodzie Dróg w Żurominie
 18. Rozwój elektronicznej administracji w Samorządzie Województwa Mazowieckiego wspomagający niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - projekt realizowany przez Województwo Mazowieckie ze środków unijnych w partnerstwie z Powiatem Żuromińskim
 19. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt realizowany przez Województwo Mazowieckie ze środków unijnych w partnerstwie z Powiatem Żuromińskim
 20. Wyposażenie hali sportowej przy LO w Żurominie
 21. Modernizacja drogi powiatowej Nr 4636W Zielona - Osówka. Stosowną umowę Zarząd Powiatu podpisał z firmą Żuromin Sp. z o.o. (Gamesa), która będzie realizowała to zadanie.
 22. Przebudowa dróg powiatowych nr 4636W Zielona - Osówka i nr 4609W Osówka - Lubowidz w m. Osówka - pomoc finansowa Gminy Lubowidz w wysokości 200 000,00 zł
 23. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4625W Poniatowo - Swojęcin - Bieżuń w m. Swojęcin - budowa chodnika przy Szkole Podstawowej;
 24. Pomoc finansowa w wysokości 50 000,00 zł dla Miasta i Gminy Bieżuń z przeznaczeniem na kapitalny remont mostu na rzece Wkrze;
 25. Remont posadzek w garażach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie
 26. Wymiana instalacji elektrycznej oraz wymiana dachu nad salą gimnastyczna w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu;
 27. Opracowanie projektu budowy drogi przeciwpożarowej oraz remont chodnika na placu przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie;
 28. Opracowanie projektu budowy dachu oraz termomodernizacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku warsztatów szkolnych oraz opracowanie projektu dobudowy kotłowni węglowej wraz z przyłączem c.o. do budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej;
 29. Opracowanie projektu budowy dachu oraz termomodernizacji budynku byłego internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej.
 30. Powierzchniowe utrwalenia dróg powiatowych: 4614W Brudnice-Bądzyn-Lubowidz na odcinku Bądzyn-Lubowidz , 4604W Będzymin-Rozwozin-Cieszki na odcinku Rozwozin-Cieszki , 4616W Raczyny-Dąbrowice-Syberia na odcinku Raczyny-Dąbrowice, 4627W Żuromin-Kliczewo-Kuczbork na odcinku Kliczewo Małe-Olszewko oraz 4621W Chromakowo-Mojnowo-Lutocin na odcinku Mojnowo-Lutocin
 31. Remonty dróg powiatowych: 4601W Nowa Wieś-Działdowo na odcinku Łążek-granica powiatu oraz 4620W Poniatowo-Lutocin na odcinku Poniatowo-Chromakowo
 32. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 3013W Pólka Raciąż-Pijawnia-Jaworowo wraz z mostem w miejscowości Ossowa
 33. Remont elewacji budynku kotłowni w LO Żuromin, schodów, łącznika oraz ogrodzenia szkoły
 34. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie
 35. Opracowanie dokumentacji i projektu na budowę chodnika w miejscowości Chamsk przy drodze powiatowej

Aneks do umowy dotyczącej nadzoru nad gospodarką leśną

Opublikowano .

W dniu 10 stycznia 2012 r. Starosta Żuromiński podpisał z Nadleśniczym Nadleśnictwa Lidzbark Tadeuszem Iskrą i Nadleśniczym Nadleśnictwa Dwukoły Andrzejem Wójcickim aneksy do Porozumień z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu żuromińskiego. Podpisane aneksy aktualizują nadzorowaną powierzchnię oraz stawkę za 1 ha nadzorowanej powierzchni. W br. nadzorowana powierzchnia leśna przez Nadleśnictwo Dwukoły wynosi 5530,41 ha i Nadleśnictwo Lidzbark 2095,74 ha. Stawka za 1 ha nadzoru powierzchni leśnej wynosi 12,50 zł.

Świetlica edukacyjno terapeutyczna w ZSS w Żurominie

Opublikowano .

Dnia 30 grudnia 2011 roku dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie Marek Machulski podpisał w Warszawie umowę na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt pod nazwą „Świetlica edukacyjno – terapeutyczna” realizowany będzie w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 1 575 639,80 zł. W ramach projektu zostaną zorganizowane specjalistyczne zajęcia edukacyjne oraz terapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 24 lat (łącznie 80 osób) z terenu powiatu żuromińskiego, które przejawiają znaczące trudności w nauce. Wsparciem zostaną objęte osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, ograniczeniami spowodowanymi wrodzonym kalectwem, przewlekłą chorobą czy zaniedbaniami środowiskowymi.

Pomoc materialna dla uczniów

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego Uchwałą Nr 255/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. przyznał pomoc materialną uczniom, w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żuromiński. Pomoc materialna w 2011r. w formie świadczenia pieniężnego w wysokości 158 zł na jednego ucznia z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym na zakup: podręczników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego; wyposażenia szkolnego, w tym zeszytów, długopisów, piórników, plecaków itp., odzieży, w tym stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego została przyznana dla 284 uczniów, w tym:

1) 42 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie,

2) 22 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Bieżuniu,

3) 106 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie,

4) 92 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej,

5) 22 uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie

Wypłata pomocy materialnej zostanie dokonana w szkole, do której uczęszcza uczeń, do końca grudnia 2011 r.

Ranking powiatów w zakresie wykorzystania funduszu unijnych

Opublikowano .

W tygodniku "WSPÓLNOTA" - piśmie samorządu terytorialnego (Nr 50/1056 z dnia 10 grudnia 2011r.), opublikowany został ranking wykorzystania środków unijnych przez samorządy. Powiat Żuromiński wśród powiatów ziemskich znalazł się na 5 miejscu w województwie mazowieckim (spośród 37) oraz na 28 miejscu w Polsce (spośród 314). Pozycja w rankingu obliczana była na podstawie wartości dotacji z Unii Europejskiej na projekty zakończone oraz projekty w trakcie realizacji, w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu (stan odnośnie realizacji projektów - kwiecień 2011r.). Wartość osiągnięta dla Powiatu Żuromińskiego wynosi 418,72 zł na jednego mieszkańca (stan ludności Powiatu Żuromińskiego wg. danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30.06.2010r. wynosi 40197 osób). Ranking objął projekty finansowane z regionalnych programów operacyjnych (RPO), programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki (POKL), Rozwój Polski Wschodniej oraz Europejska Współpraca Terytorialna. Powiat Żuromiński z racji swojego położenia nie mógł być beneficjentem wszystkich wymienionych programów. Środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej zostały wykorzystane na rozwój infrastruktury w powiecie (przebudowa dróg powiatowych, budowa obiektów sportowych, modernizacja infrastruktury informatycznej urzedów), pomoc społeczną oraz edukację dzieci, młodzieży i dorosłych. Ranking został sporządzony przez tygodnik dzięki grantowi uzyskanemu z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Świetlica edukacyjno terapeutyczna dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu powiatu

Opublikowano .

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Marek Machulski przygotowuje się do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zostanie utworzona Świetlica edukacyjno – terapeutyczna dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu powiatu żuromińskiego. Planuje się zakup 9 - osobowego samochodu, który będzie dowoził uczestników projektu na specjalistyczne zajęcia edukacyjno – terapeutyczne. Zajęcia będą trwały od marca 2012 roku do grudnia 2013 roku. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 1 575 639,80.

Dodatkowe środki w budżecie powiatu na 2011 rok

Opublikowano .

Zarząd Powiatu zaproponował Radzie Powiatu przeznaczenie środków finansowych w kwocie 45 tys. zł na pomoc materialną dla uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Żuromiński a znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Dodatkowe środki w kwocie 30 tys. zł zostały zaproponowane na zakup pomocy dydaktycznych do Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w postaci cyfrowej obrabiarki. 

Nowy dach nad budynkiem internatu w ZSP w Żurominie ukończony

Opublikowano .

W dniu 13 grudnia 2011r. dokonano komisyjnego odbioru „Nadbudowy budynku internatu Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie wraz z termomodernizacją”. Podczas odbioru ustalono, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Prace budowlane trwały od 29 września do 12 grudnia b.r. i zostały ukończone przed terminem zawartym w umowie określonym na dzień 20 grudnia b.r. za cenę określoną w kosztorysie ofertowym 325 794,44zł. Wykonawcą inwestycji była firma: Usługi Ogólnobudowlane i Konserwacja Zabytków KAMIX z Działdowa.

100_5860.JPG100_5862.JPG100_5865.JPG100_5867.JPG