Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Inwestycje powiatu

Dobra wiadomość dla mieszkańców Gminy Siemiątkowo

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego pozyskał kwotę 806 tys. zł z rezerwy Ministra Transportu na przebudowę mostu w miejscowości Osowa wraz z budową drogi powiatowej Pólka Raciąż - Pijawnia - Jaworowo. Pozostała kwota została zabezpieczona w budżecie powiatu. Po wprowadzeniu środków na najbliższej sesji Rady Powiatu, będzie możliwe ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy zadania.

Umowa na remonty dróg powiatowych podpisana

Opublikowano .

Powiatowy Obwód Dróg w Żurominie w dniu 17 maja 2013r. podpisał umowę na  wykonanie zadania pn.: ,,Remont dróg powiatowych; nr 4613W Syberia-Kipichy na odcinku 300,00mb, 4610W Zieluń-Wronka na odcinku 500,00 mb, nr 4601W Łążek - Działdowo na odcinku 400,00 mb, nr 4630W Dębsk- Nadratowo na odcinku 300,00 mb , nr 3014W Gradzanowo-Krzeczanowo na odcinku 300,00 mb oraz nr 4625W Strzeszewo-Bieżuń na odcinku 400 mb” z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,,PRDI” S.A. 06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego ,,GROTA” 8 za  cenę brutto w wysokości: 347 475,00zł słownie: (trzysta czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych ). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 30.06.2013r.

Podpisanie umowy na przebudowę dróg powiatowych

Opublikowano .

 Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 9 maja 2013r. podpisał umowę na  wykonanie zadania pn.: ,,Przebudowa dróg  powiatowych nr 4636W Zielona-Osówka i nr 4609W Osówka- Lubowidz w m. Osówka wraz z remontem drogi powiatowej nr 4636W Zielona-Osówka na odcinku ok. 800,00m” z firmą Przedsiębiorstwo Transportowo–Handlowe ,,WAPNOPOL” Nowakowski Adam , 06-450 Glinojeck, ul. Nadrzeczna 12 za  cenę brutto w wysokości: 1 150 578,29zł: (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 29/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 30.09.2013r.

Powiat żuromiński występuje po kolejne środki finansowe

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego wystapił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie w kwocie 50 tys. zł zakupu ciągnika rolniczego do realizacji praktycznej nauki zawodu dla uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej - technik rolnik oraz technik agrobiznesu.

Podpisanie umowy na ubezpieczenie mienia i OC Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 30.04.2013r. podpisał umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: ,,Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Żuromińskiego w okresie od 28.04.2013 do 27.04.2016” z firmą Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Spółka Akcyjna, Oddział Pion Klienta Masowego, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa za cenę brutto w wysokości: 242.879,00zł: (dwieście czterdzieści dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

Powiat występuje o kolejne środki finansowe do Ministra Edukacji Narodowej

Opublikowano .

Zarząd Powiatu w dniu 29.04.2013 złozył dwa wnioski o pozyskanie dodatkowych 190 tys. zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej na remont instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie oraz na zakup i montaż platformy urzadzenia dźwigowego dla osób niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żurominie.

Wnioski o przyznanie środków na dofinansowanie programów Powiatowego Urzędu Pracy

Opublikowano .

Starosta Żuromiński w dniu 16 kwietnia 2013r. skierował do Ministra Pracy i Polityki Społecznej dwa wnioski o przyznanie dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie/dofinansowanie dwóch programów specjalnych, które realizowane będą przez Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie tj.:
 • Młodzi Aktywni 2013 - skierowanego do osób poniżej 30-go roku życia - wnioskowana kwota - 231 000 zł
 • Rodzice idą do pracy - skierowanego do bezrobotnych rodziców, posiadających na utrzymaniu co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat - wnioskowana kwota - 88 100 zł

Umowa na wykonanie remontu drogi powiatowej Zielona-Osówka podpisana

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 19 marca 2013r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn: ,,Remont wraz z wykonaniem odnowy nawierzchni bitumicznej przez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie na drodze powiatowej nr 4636W Zielona-Osówka” z firmą BUDOMOST Sp. z o.o Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37,15-522 Białystok za cenę brutto w wysokości 96.223,88 zł słownie: (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote 88/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 30.06.2013r.

Dodatkowe zadania powiatu do realizacji w 2013r.

Opublikowano .

Na posiedzeniu w dniu 05.03.2013r. Zarząd Powiatu zaopiniował nowe zadania do realizacji w 2013r. Rada Powiatu na najbliższej sesji zdecyduje o ich przyjęciu. Dodatkowe środki finansowe zostaną przeznaczone na:
 1. remonty odcinków dróg powiatowych: łącznie 11 300 m2
  1. Bieżuń-Strzeszewo
  2. Zieluń-Wronka
  3. Dębsk-Nadratowo
  4. Łążek-Działdowo
  5. Gradzanowo-Krzeczanowo
  6. Syberia-Kipichy
 2. Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie - I etap - opracowanie dokumentacji projektowe - 8 tys. zł
 3. Środki finansowe na bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców powiatu żuromińskiego - ok. 60 tys. zł
 4. Zakup narkotestów do badania kierowców przez Komendę Powiatową Policji w Żurominie
 5. Zwiększenie środków finansowych o 11 tys. zł dla nowo przyjętych 9 dzieci w ramach procesu wczesnego wspomagania w Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie
 6. Modernizacja podłogi w pomieszczeniach budynków w DPS w Bądzynie - 7 tys. zł

Łącznie wydatki z budżetu powiatu wynoszą ponad 579 tys. zł

Wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3013W wraz z mostem w m. Ossowa

Opublikowano .

W dniu 26 lutego 2013r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego złożył w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa mostu w miejscowości Ossowa wraz z drogą dojazdową nr 3013W Pólka Raciąż – Pijawnia – Jaworowo”.

Zakresem rzeczowym zadanie to obejmuję przebudowę istniejącego, drewnianego mostu w m. Ossowa (gmina Siemiątkowo) na most o konstrukcji stalowej wypełnionej betonem wraz z nawierzchnią na moście z betonu asfaltowego oraz przebudowę drogi dojazdowej do mostu o długości 1,64 km polegającej między innymi na wykonaniu robót ziemnych pod konstrukcję nawierzchni, wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego oraz ułożeniu nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej (warstwa wiążąca – 5 cm i warstwa ścieralna – 4 cm).

Inwestycja ta została zgłoszona do dofinansowania w ramach rezerwy subwencji ogólnej Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w chwili obecnej trwa weryfikacja złożonych wniosków, a informacja o przyznanych dofinansowaniach znana będzie na przełomie kwietnia i maja 2013r. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w projekcie budżetu państwa utworzona została rezerwa subwencji ogólnej. Środki z rezerwy przeznacza się na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, a także na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.