kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje powiatu

Przebudowa dróg powiatowych w m. Sarnowo

Opublikowano .

W dniu 25 kwietnia 2014r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4602W Przełęk – Niechłonin – Kuczbork w m. Sarnowo i Nowa Wieś i nr 4603W Sarnowo – Zalesie w m. Sarnowo” z firmą Przedsiębiorstwo Transportowo–Handlowe ,,WAPNOPOL” Nowakowski Adam, 06-450 Glinojeck, ul. Nadrzeczna 12 za cenę brutto w wysokości: 437 536,04zł: (słownie: czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych 04/100). W chwili obecnej trwają prace w terenie a ostateczny termin zakończenia robót został ustalony na dzień 29.08.2014r. Inwestycja ta uzyskała pomoc finansową Gminy Kuczbork – Osada w wysokości 250 000,00 zł. 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4632W Sadłowo-Sławęcin-Zgliczyn Kościelny w m. Sadłowo

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego uzyskał dofinansowanie w wysokości 120 000,00 zł w ramach wniosku o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, których dysponentem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego na realizację inwestycji pn.:  ,,Przebudowa drogi  powiatowej  nr 4632W Sadłowo – Sławęcin-Zgliczyn Kościelny w m. Sadłowo”. W chwili obecnej trwają prace w terenie a roboty drogowe wykonuje wyłoniona w przetargu nieograniczonym  firma  STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. Wartość zadania wynosi 454 094,09 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote 09/100).Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 31.07.2014r.

Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Lutocin

Opublikowano .

Zarząd Powiatu pozyskał kwotę 1 072 400,00 zł przyznaną przez Ministra Finansów na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu w miejscowości Chrapoń wraz z drogą dojazdową nr 4619W Mościska – granica województwa – Chrapoń – Lutocin”. Całość zadania wynosi ponad 2,7 mln zł. Pozostałe środki na realizację zadania pochodzić będą z budżetu powiatu wraz z pomocą finansową Gminy Lutocin w kwocie 100 000,00. zł.

Projekt partnerski z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”

Opublikowano .

Dnia 26 marca 2014r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz  Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. zawarły umowę o dofinansowanie projektu  „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. – Lider projektu – we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego (21 jednostek partnerskich), w tym z powiatem żuromińskim, przygotowała wniosek o dofinansowanie ww. projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 24 188 774,21 zł. Otrzymane od MJWPU dofinansowanie to 21 104 705,50 zł.

Wartość projektu dla powiatu żuromińskiego to ok. 1 mln 128 tys. zł. Wsparciem w projekcie objęte zostaną dwie szkoły, dla których powiat żuromiński jest organem prowadzącym, tj. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej.

Powiat Żuromiński otrzyma dodatkowe środki na przebudowę drogi Lutocin-Chrapoń wraz z modernizacją mostu

Opublikowano .

Zespoł d/s infrastruktury, rozwoju lokalnego, polityki regionalnej oraz środowiska komisji wspólnej rządu i samorządu terytorialnego, pozytywnie zaopiniował podział środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w 2014r. Pozytywnie zostało zaopiniowanych 171 wniosków jednostek samorządu terytorialnego w tym wniosek Zarządu Powiatu Żuromińskiego w wysokości 1 072 000 zł na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Lutocin-Chrapoń" wraz z modernizacją mostu w miejscowości Chrapoń. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę istniejącego mostu w m. Chrapoń (gmina Lutocin) polegającą na poszerzeniu mostu z usytuowaniem na nim obustronnych chodników dla pieszych  oraz  przebudowę drogi dojazdowej do mostu o długości 2,60 km polegającej między innymi na poszerzeniu szerokości jezdni do 6,0 m na odcinkach drogi o przekroju ulicznym oraz 5,50 m na odcinkach drogi o przekroju szlakowym, budowie kanalizacji deszczowej i budowie chodników w m. Chrapoń oraz ułożeniu nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna). Całkowita wartość zadania wynosi 2 746 388 zł

Remont sieci wewnętrznej centralnego ogrzewania w ZSP w Żurominie

Opublikowano .

W dniu 28.04.2014r. dyrektor ZSP w Żurominie podpisał umowę na modernizację wewnętrznej sieci centralnego ogrzewania w szkole z frmą M- SERWIS Marcin Żyznowski, Przemysław Reszczyński, Spółka Jawna, Grabowo, ul. Warszawska 27 07- 415 Olszewo- Borki, za kwotę 141 523,79 zł. Termin realizacji zadania został ustalony na dzień 10.08.2014r.

Zwiększony budżet powiatu na nowe zadania w 2014r.

Opublikowano .

Zarząd Powiatu zaproponował Radzie Powiatu Żuromińskiego wprowadzenie dodatkowych środków finansowych w kwocie ok. 1 mln 200 tys. zł na nowe zadania w 2014r.

  1. Przebudowa drogi powiatowej Kuczbork-Olszewko - 3 km, w kwocie 780 tys. zł wraz z pomocą finansową z Gminy Kuczbork - 150 tys. zł - łącznie 930 tys. zł (wniosek Powiatu Żuromińskiego w NPPDL jest pierwszy na liście rezerwowej i możliwy do realizacji w roku 2014)
  2. Zakup i wdrożenie elektronicznego systemu rejestracji pacjentów w Szpitalu w Żurominie - dotacja dla szpitala - 30 tys. zł
  3. Remont w Zespole Szkół Specjalnych - 52 tys. zł
  4. Wsparcie finansowe Izby Pamięci Narodowej przy ZSP w Żurominie - 2 tys. zł 
  5. Powierzchniowe utrwalanie dróg powiatowych - na długości ponad 8,5 km - 290 tys. zł
  6. Zakup pomocy dydaktycznych do CKUiZ - 8 194 zł
  7. Promocja powiatu - 6 500 zł

Rada Powiatu podejmie decyzję o zmianach w budżecie na sesji w dniu 25.04.2014r.

Starostwo Powiatowe w Żurominie zabiega o pierwsze środki unijne z nowej perspektywy 2014-2020

Opublikowano .

W dniu 7 kwietnia br. w Urzędzie Miasta w Ciechanowie Starosta Żuromiński Janusz Welenc podpisał list intencyjny z Prezydentem Ciechanowa Waldemarem Wardzińskim, rektorem PWSZ oraz starostami z subregionu ciechanowskiego w sprawie wspólnej realizacji programu regionalnego instrumentu terytorialnego (RIT). Program zakłada poprawę spójności komunikacyjnej w tym dostępności systemu kształcenia zawodowego oraz ożywienie społeczno-gospodarcze powiatów subregionu ciechanowskiego.

Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3014W Raciąż – Radzanów – Liberadz

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 13 marca 2014 r. podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania  pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciąż – Radzanów – Liberadz od km 6+280,00 do km 14+429,00 z  firmą Projektowo – Usługową „PROBUD” ul. Staszica 97, 09 – 200 Sierpc za cenę brutto w wysokości: 68 880,00 zł  (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt  złotych 00/100).Termin wykonania opracowania został ustalony na dzień 31.10.2014 r.