Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Inwestycje powiatu

Przebudowa drogi powiatowej w Sadłowie zakończona

Opublikowano .

Zakończyła się realizacja inwestycji pn.  „Przebudowa drogi powiatowej nr 4632W Sadłowo-Sławęcin-Zgliczyn Kościelny w m. Sadłowo”. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych „PRDI” S.A., 06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8, która wykonała prace za łączną  cenę brutto w wysokości: 365 441,55 zł: (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych 55/100). Zadanie zostało wsparte środkami pochodzącymi z rezerwy subwencji ogólnej Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w kwocie 86 100,00 zł, pozostałe środki pochodziły z budżetu powiatu żuromińskiego.

Zakończono przebudowę chodnika w m. Gościszka

Opublikowano .

Zakończyła się realizacja zadania pn. „Remont chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4606W Zielona – Gościszka – Zalesie – Jabłonowo w m. Gościszka”.  Zadanie realizowane było na mocy umowy o pomocy rzeczowej, zawartej pomiędzy Powiatem Żuromińskim a Gminą Kuczbork – Osada, w wyniku której Powiat Żuromiński zakupił materiały niezbędne do wykonania zadania (kostka, krawężnik, obrzeże) o wartości 29 319,14 zł, natomiast pozostałe materiały (piasek, pospółka, cement) oraz robocizna – na łączną szacunkową kwotę wynoszącą ok. 30 000,00 zł zapewniła Gmina Kuczbork – Osada.

Przebudowa mostu w m. Ossowa oraz drogi powiatowej Nr 3013W Pólka Raciąż – Pijawnia – Jaworowo

Opublikowano .

Zakończyła się realizacja inwestycji pn.  „Przebudowa mostu w m. Ossowa wraz z drogą dojazdową nr 3013W Pólka Raciąż – Pijawnia - Jaworowo”.

Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych EXPORT-PRIBEX Sp. z o.o., 03-152 Warszawa, ul. Modlińska 310/312 która wykonała prace za łączną  cenę brutto w wysokości: 1 425 934,23 zł: (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote 23/100).

Zadanie zostało wsparte środkami pochodzącymi z rezerwy subwencji ogólnej Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w kwocie 720 000,00 zł oraz przy pomocy finansowej Gminy Siemiątkowo – 50 000,00 zł, natomiast pozostałe środki pochodziły z budżetu powiatu żuromińskiego.

Odbiór techniczny przebudowanych dróg w m. Osówka

Opublikowano .

Zakończyła się realizacja zadania pn. ,,Przebudowa dróg  powiatowych nr 4636W Zielona – Osówka i nr 4609W Osówka – Lubowidz w m. Osówka wraz z remontem drogi powiatowej nr 4636W Zielona – Osówka na odcinku ok. 800,00m”. Prace w terenie wykonywała firma Przedsiębiorstwo Transportowo–Handlowe ,,WAPNOPOL” Nowakowski Adam , 06-450 Glinojeck, ul. Nadrzeczna 12 za łączną cenę brutto, obejmującą również zamówienie uzupełniające, w wysokości: 1 188 895,25 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 25/100). Zadanie to realizowane było przy pomocy finansowej Gminy Lubowidz, która wsparła niniejsze zadanie kwotą w wysokości 300 631,00 zł

Zakończono przebudowę chodnika w m. Lutocin

Opublikowano .

Zakończyła się realizacja zadania pn. „Przebudowa chodnika w miejscowości Lutocin przy drodze powiatowej nr 4620W Poniatowo – Lutocin – gr. woj. – Września – Borowo”. Wykonawcą prac była firma  F.H.T.U. ,,PLUS” S.C. Tomasz i Małgorzata Góralczyk Ul. Lidzbarska 37,09-300 Żuromin, która zrealizowała to zadanie za cenę brutto w wysokości: 63 048,64 zł: (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści osiem złotych 64/100). Inwestycja realizowana była z udziałem pomocy finansowej Gminy Lutocin, która wsparła niniejsze zadanie kwotą 40 000,00 zł.

Montaż instalacji solarnej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie zakończony

Opublikowano .

W dniu 24. 10. 2013 r. października 2013r. zakończyły się prace związane z realizacją inwestycji pn. ,, Budowa instalacji c.w.u. – Montaż instalacji solarnej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie ”. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu była firma:  ANTINUS Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 39 B 5, 96-100 Skierniewice, która wykonała niniejsze zadanie za cenę brutto w wysokości: 385 272 , 70 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote  64/100). Zakresem rzeczowym zadanie objęło prace związane z zamontowaniem 23 szt. kolektorów słonecznych firmy VIESSMANN typ VITOSOL 3000 T . Instalacja będzie wykorzystywana do podgrzania ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie. Inwestycja ta realizowana była w ramach środków własnych Powiatu Żuromińskiego i pożyczki z WFOŚIGW Warszawie, dofinansowanie w wysokości 232.000,00 zł.

Podpisanie umowy na montaż kolektorów solarnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie

Opublikowano .

W dniu 27-09-2013 r. została podpisana umowa pożyczki Nr 0087/13/OZE/P pomiędzy Zarządem Powiatu Żuromińskiego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Powiat Żuromin otrzyma pożyczkę na wykonanie zadania „ Budowa instalacji c.w.u. – Montaż instalacji solarnej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie ” całkowity koszt zadania 389 372,70 zł wsparcie w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie  232 000,00 zł.

solary

Podpisanie umowy „Malowanie pomieszczeń wewnętrznych (biurowych i komunikacyjnych) budynku Starostwa Powiatowego w Żurominie”

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 08 października 2013 r. podpisał umowę na  wykonanie zadania pn.: „Malowanie pomieszczeń wewnętrznych (biurowych i komunikacyjnych) budynku Starostwa Powiatowego w Żurominie” z firmą ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY Roman Aftański, Czerniewo 34, 09-451 Radzanowo, za  cenę brutto w wysokości: 28.208,68 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście osiem złotych 68/100).

Oddanie drogi powiatowej Nr 4616W Raczyny – Dąbrowice – Syberia do użytku

Opublikowano .

Zakończyły się prace związane z realizacją inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4616W Raczyny – Dąbrowice – Syberia w m. Dąbrowice”. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma: Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe ,,WAPNOPOL” Adam Nowakowski, 06-450 Glinojeck, Ul. Nadrzeczna 12, która po ostatecznych rozliczeniach wykonała niniejsze zadanie za cenę brutto w wysokości: 914 306,64 zł (słownie: dziewięćset czternaście tysięcy trzysta sześć złotych 64/100). Zakresem rzeczowym zadanie objęło prace związane z budową chodnika, wykonanie nowej nawierzchni na odcinku o długości ok. 0,8 km oraz roboty związane z budową kolektora deszczowego.

Termomodernizacja wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku warsztatów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej

Opublikowano .

Zakończyły się prace, związane z inwestycją Zarządu Powiatu Żuromińskiego, w ramach zadania pn. „Przebudowa dachu, termomodernizacja wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej – Etap I Termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku warsztatów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej”. Roboty wykonał Zakład Budowlany Michał Jamrozik, 13-230 Lidzbark, ul. Chmielna 16. Łączna wartość zrealizowanego zadania  brutto wynosi 249. 202,35 zł.  Zadanie zostało zrealizowane z udziałem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie – 188.877,00 zł. Pozostałe środki finansowe pochodzą z dochodów własnych budżetu powiatu.