kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje powiatu

Podpisanie umowy na remont dróg powiatowych

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 14 marca 2014r. podpisał umowę  na  wykonanie zadania pn.: Remont dróg powiatowych: m.in.

  1. 4601W Nowa Wieś – Działdowo w m. Łążek
  2. 4640W Bieżuń- Szreńsk –Mława w m. Karniszyn
  3. 4613W od drogi 541 Brudnice-Sinogóra-Kipichy w m.Syberia

 z firmą  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,, PRDI”S.A. 06-500 Mława, ul. Stefana  Roweckiego ,, Grota”8  za  cenę w wysokości 86.539,73 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 73/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 31.07.2014r. 

Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 4632W Sadłowo -Sławęcin-Zgliczyn Kościelny w m. Sadłowo

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 14 marca 2014r. podpisał umowę  na  wykonanie zadania pn.: ,,Przebudowa drogi  powiatowej  nr 4632W Sadłowo -Sławęcin-Zgliczyn Kościelny w m. Sadłowo” z firmą  STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków za  cenę w wysokości 454.094,09 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote 09/100).Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 31.07.2014r.

Zarząd Powiatu wystąpił o środki z PFRON

Opublikowano .

Zarząd Powiatu wystąpił o przyznanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w roku 2014 dla osób niepełnosprawnych z powiatu żuromińskiego. Wniosek opiewa na kwotę 138 450 zł.

Rada Powiatu Żuromińskiego przyjęła do realizacji w 2014r. dodatkowe zadania

Opublikowano .

Na sesji w dniu 19.02 br. Rada Powiatu przeznaczyła dodatkowe środki finansowe na zadania do realizacji w 2014r., są to:

  • Kwota 5 000 zł na dodatkowe patrole piesze dla Komendy Powiatowej Policji w Żurominie
  • Kwota 3 000 zł na zakup narkotestów dla Komendy Powiatowej Policji w Żurominie
  • Kwota 80 000 zł na zwiększenie środków dla Powiatowego Obwodu Dróg na zimowe utrzymanie dróg
  • Kwota 18 700 zł na projekt modernizacji bloku B i C obiektu na ulicy Olszewskiej 9/11
  • Kwota 7 000 zł na opracowanie projektu i dokumentację przebudowy wejścia i parkingu przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żurominie
  • Kwota 5 000 zł na zwiększenie środków na imprezy o charakterze sportowym

Inicjatywa projektu szkolenia zawodowego

Opublikowano .

Firma Kancelarię BKK Beata Krasińska z siedzibą w Sierpcu zwróciła się do Zarządu Powiatu Żuromińskiego z inicjatywą przystąpienia Powiatu Żuromińskiego w charakterze partnera do projektu konkursowego pod nazwą „Mój zawód moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2. Celem projektu jest podniesienie jakości procesu kształcenia w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie. W ramach projektu przewiduje się szkolenia zawodowe: technik handlowiec, technik  sprzedawca oraz dodatkowo szkolenia z zakresu  rozwoju kariery zawodowej, doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologiczno-doradczego, j. angielskiego,  matematyki. Ponadto w ramach projektu placówka zostanie doposażona w sprzęt oraz nowoczesne materiały dydaktyczne.

Planuje się aby projekt był realizowany w okresie od  01.08.2014r. do 31.08.2015r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie. Wartość realizacji projektu wyniosłaby 169 213,00 zł.

Budżet powiatu na 2014r. uchwalony

Opublikowano .

W dniu 19.12.2013r. na Sesji Rady Powiatu Żuromińskiego został uchwalony budżet powiatu na 2014 rok. Projekt budzetu przygotowany przez Zarząd Powiatu uzyskał akceptację jednogłośną wszystkich radnych Rady Powiatu Żuromińskiego.

Umowa na przebudowę drogi powiatowej nr 4607W Żuromin - Osówka w zakresie przebudowy linii energetycznej podpisana

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 20 grudnia 2013r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4607W Żuromin - Osówka - w zakresie przebudowy istniejącej linii napowietrznej NN-0,4 kV celem usunięcia kolizji z drogą powiatową nr 4607W Żuromin-Osówka w miejscowości Wiadrowo” z firmą PUH ,,ELEKTRA” Katarzyna Ksybek ul. Powstańców Wielkopolskich 14, 06-500 Mława za cenę brutto w wysokości 27.953,23zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 23/100. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 30.05.2014r.

Oddanie mostu w m. Ossowa i odcinka drogi powiatowej Nr 3013W Pólka Raciąż – Pijawnia – Jaworowo do użytku

Opublikowano .

W dniu 2 grudnia 2013r. miało miejsce uroczyste oddanie mostu w m. Ossowa i odcinka drogi powiatowej Nr 3013W Pólka Raciąż – Pijawnia – Jaworowo. W uroczystości otwarcia mostu oraz drogi uczestniczyli: Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego – Jerzy Rzymowski, Radni Rady Powiatu Żuromińskiego z terenu Gminy Siemiątkowo – Dariusz Sajewski oraz Mirosław Różański, Starosta Żuromiński – Janusz Welenc, Wicestarosta Żuromiński – Mieczysław Olszlegier, Przewodnicząca Rady Gminy Siemiątkowo – Dorota Lorenc, Radny Rady Gminy Siemiątkowo – Andrzej Wróblewski, Wójt Gminy Siemiątkowo – Piotr Kostrzewski, Podwykonawca Robót – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa DOMEX Sp. z o.o. – Lech Zmarzły, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Żurominie – Jolanta Kalkowska, Kierownik Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie – Stanisław Drążewski, Inspektor nadzoru robót drogowych – Wojciech Jarzynka, sołtys wsi Osowa – Henryk Kędzierski oraz przedstawiciele mieszkańców wsi Osowa Drobińska.

Platforma dźwigowa przyschodowa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żurominie

Opublikowano .

W dniu 30-31 października 2013r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej znajdującej się przy ulicy Olszewskiej 9/11 została zainstalowana platforma dźwigowa przyschodowa przystosowana do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich wewnątrz budynku poradni. Platforma wykonana z wysokiej jakości stali, podłoga gumowa antypoślizgowa. Składanie i rozkładanie platformy odbywa się manualnie. Dostawcą platformy jest firma ORTOPLUS Lifts Kaczmarczyk Hutnik Spółka Jawna z Częstochowy. Platforma porusza się po torze krzywoliniowym. Przeznaczona do transportu osób niepełnosprawnych, które poruszają się na wózkach inwalidzkich lub dla osób, które chodzą natomiast mają problemy z przemieszczeniem się po schodach.