Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Inwestycje powiatu

Powiat Żuromiński występuje po kolejne środki na inwestycje z budżetu państwa

Opublikowano .

Zarząd Powiatu złożył wniosek do Ministra Edukacji Narodowej o środki z rezerwy celowej na wyposażenie w sprzęt dydaktyczny wyremontowanych warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej.

Zarząd Powiatu wystąpił do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o udzielenie dotacji na przebudowę drogi powiatowej Kuczbork-Olszewko w partnerstwie z Gminą Kuczbork-Osada w ramach Narodowego Prgramu Przebudowy Dróg Lokalnych - wartość projektu wynosi ponad 2,2 mln zł.

Podpisanie umowy na opracowanie projektu przebudowy mostu w Chraponii

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 25 września 2013 r. podpisał umowę na  wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę mostu w m. Chrapoń wraz z drogą dojazdową Nr 4619W Mościska – gr. woj. – Chrapoń – Lutocin” z firmą Biuro Projektowo-Konsultingowe ,,MOSTY PŁOŃSK” S.C., ul. Wspólna 14, 09-100 Płońsk, za  cenę brutto w wysokości: 44.280,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100).

Podpisanie umowy na przebudowę drogi Żuromin – Osówka w zakresie chodników w miejscowości Wiadrowo

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 13 września  2013r. podpisał umowę  na  wykonanie zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4607W Żuromin – Osówka w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, chodnika strona lewa w km 0+974,10 do km 1+893,10 oraz budowy chodnika strona prawa od km 0+970,30 do km 1+969,10”  z firmą  Biuro Projektów i Inwestycji ,,PROBUD” S.C. ul. Konstytucji 3 Maja 33,09-200 Sierpc, za cenę brutto za realizację zamówienia w wysokości: 409.252,40zł: (czterysta dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote 40/100). Termin zakończenia robót  został ustalony na dzień 30.11.2013r.

Podpisanie umowy na montaż kolektorów solarnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie

Opublikowano .

Dom Pomocy Społecznej w Bądzynie, 09-304 Lubowidz  w dniu 3 września 2013r. podpisał umowę na  wykonanie zadania pn.: ,,Budowa instalacji C.W.U. - montaż kolektorów solarnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie” z firmą ANTINUS Sp. z o.o., 96-100 Skiemiewice, ul. Sobieskiego 39 B 5 za  cenę brutto w wysokości: 385.272,70 zł słownie: (trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 70/100 ). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 31.10.2013r.

Podpisanie umowy o pożyczkę naprzebudowę dachu i termomodernizację budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej

Opublikowano .

W dniu 29-08-2013 r. została podpisana umowa pożyczki Nr 0056/13/OA/P pomiędzy Zarządem Powiatu Żuromińskiego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Powiat Żuromin otrzyma pożyczkę na wykonanie zadania „Przebudowa dachu, termomodernizacja wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej – Etap I Termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku warsztatów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej” całkowity koszt zadania 249.202,35 zł wsparcie w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie  188.877,00 zł.

Podpisanie umowy na przebudowę chodnika w m. Lutocin

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 20 sierpnia 2013r. podpisał umowę na  wykonanie zadania pn.: „Przebudowa chodnika w m. Lutocin przy drodze powiatowej nr 4620W Poniatowo - Lutocin – granica województwa - Września - Borowo”  z firmą F.H.T.U. „PLUS” s.c. Tomasz i Małgorzata Góralczyk, 09-300 Żuromin, ul. Lidzbarska 37, za  cenę brutto w wysokości: 63.048,64 zł: (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści osiem złotych 64/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 30.09.2013r.

Podpisanie umowy na remont mostu na rzece Wkra w Bądzynie

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 13 sierpnia 2013 r. podpisał umowę na  wykonanie zadania pn.: „Remont belki podporęczowej mostu (strona prawa) na rzece Wkra w m. Bądzyn w km 2+751,00 drogi powiatowej nr 4614W od drogi nr 4613W - Brudnice - Bądzyn - Lubowidz” z firmą „TRAKT” USŁUGI DROGOWO MOSTOWE Zuzanna Barbara Błachowiak, 06-500 Mława, ul. Misia Puchatka 5, za  cenę brutto w wysokości: 36.889,91 zł: (słownie: trzydzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 91/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 30.09.2013r.

Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 4632W Sadłowo-Sławęcin-Zgliczyn Kościelny w m. Sadłowo

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 27 czerwca 2013r. podpisał umowę na  wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4632W Sadłowo-Sławęcin-Zgliczyn Kościelny w m. Sadłowo” z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych „PRDI” S.A., 06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8 za  cenę brutto w wysokości: 365 441,55 zł: (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych 55/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 30.09.2013r.

Dodatkowe zadania do realizacji w 2013r. przyjęte przez Zarząd Powiatu

Opublikowano .

Na posiedzeniu w dniu 7.06.2013r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego uzgodnił nowe dodatkowe zadania do realizacji w 2013r. Należą do nich m.in.:

 1. Ułożenie nowego chodnika w miejscowości Sławęcin
 2. Ułożenie nowego chodnika w miejscowości Gościszka
 3. Budowa ogrodzenia szkoły LO w Bieżuniu
 4. Modernizacja ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego w LO w Bieżuniu
 5. Remont sali gimnastycznej w ZSP w Żurominie - cyklinowanie parkietu i malowanie sali
 6. Remont sali gimnastycznej w LO w Żurominie - cyklinowanie parkietu i malowanie sali
 7. Modernizacja sieci elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego
 8. Opracowanie projektu technicznego i kosztorysu - budowy obiektu dydaktycznego dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
 9. Zakup zagęszczarki dla Powiatowego Obwodu Dróg w Zurominie
 10. Remont mostu w Bądzynie
 11. Naprawa stożka mostu w Brudnicach
 12. Remont chodnika w miejscowości Lutocin

Realizacja wymienionych zadań będzie możliwa po przyjęciu uchwały przez Radę Powiatu Żuromińskiego na najbliższej sesji.