kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje powiatu

Umowa na odnowę nawierzchni dróg powiatowych podpisana

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 7 lipca 2014r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: „Odnowa nawierzchni bitumicznych przez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drogach powiatowych przy użyciu grysów kamiennych granitowych o frakcji 5,00÷8,00mm oraz emulsji kationowej, szybkorozpadowej C69 B3 PU na powierzchni 43 750,00m2” z firmą BUDOMOST Sp. z o.o. Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok za cenę brutto w wysokości: 318.570,00zł ( słownie: trzysta osiemnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych ). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 29.08.2014r.

Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej Olszewo - Dębsk - Nadratowo - Ługi na odcinku Olszewo – Dębsk

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 1 lipca 2014r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4630W Olszewo - Dębsk - Nadratowo - Ługi na odcinku Olszewo - Dębsk” z firmą Przedsiębiorstwo Transportowo–Handlowe ,,WAPNOPOL” Nowakowski Adam, 06-450 Glinojeck, ul. Nadrzeczna 12, za cenę brutto w wysokości: 656.493,21zł: (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 21/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 29.08.2014r.

Dodatkowe środki pozyskane przez Powiat Żuromiński na drogi powiatowe

Opublikowano .

Wniosek złożony przez Zarząd Powiatu o pozyskanie dotacji na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Sadłowo został pozytywnie oceniony przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, który przyznał dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 120 tys. zł. W chwili obecnej trwa już modernizacja drogi w Sadłowie.

Powiat Żuromiński pozyskał dodatkowe środki finansowe dla ZSP w Zielonej

Opublikowano .

Zespół do spraw oceny wniosków złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego rozpatrzył zgodnie z zasadami udzielenia przez Ministra i Rozwoju Wsi pomocy materialnej dla szkół w zakupie praktycznej nauki zawodu w 2014r. Wniosek złożony przez Zarząd Powiatu uzyskał pozytywną ocenę na dofinansowanie zakupu ciągnika do nauki zawodu w kwocie 42,5 tys. zł.

Wniosek dotyczący przebudowy drogi powiatowej na odcinku Olszewko – Kuczbork otrzyma dofinansowanie

Opublikowano .

W związku ze zwiększeniem puli środków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, złożony we wrześniu 2013r., wniosek Zarządu Powiatu Żuromińskiego dotyczący realizacji zadania pn:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 4629W Kuczbork – Glinki – Nidzgora w m. Kuczbork i nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork na odcinku Olszewko – Kuczbork” został objęty dofinansowaniem. Wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia w ramach programu, stanowiąca 50% wartości kosztorysowej zadania wynosi 1 108 390,14 zł. Inwestycja realizowana będzie także w ramach partnerstwa Powiatu Żuromińskiego z Gminą Kuczbork – Osada, uzyskując pomoc finansową Gminy w wysokości 200 000,00 zł.

Przebudowa linii energetycznej w m. Wiadrowo

Opublikowano .

W dniu 21 maja 2014r.  dokonano protokolarnego odbioru zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4607W Żuromin – Osówka w zakresie przebudowy istniejącej linii napowietrznej NN-0,4 kV celem usunięcia kolizji z drogą powiatową nr 4607W Żuromin – Osówka w m. Wiadrowo”.  Zadanie to polegało na przebudowie istniejącej linii napowietrznej Nn ze stacji S6-800 i S6-1057 w postaci  wymiany stanowisk słupowych E-10,5/12 – szt. 1 oraz stanowisk słupowych E-12/12 – szt. 2 w m. Wiadrowo. Prace w terenie wykonywał wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma - PUH „ELEKTRA” Katarzyna Ksybek, ul. Powstańców Wielkopolskich 14,  06 – 500 Mława. Koszt zadania brutto wyniósł – 27 953,23 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 23/100).

Budowa chodnika w m. Chamsk

Opublikowano .

Zakończyła się realizacja zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 4626W Chamsk – do dr nr 541  – budowa chodnika w m. Chamsk”. Powiat Żuromiński zakupił materiały – kostkę, krawężnik i obrzeże, niezbędne do realizacji niniejszego zadania o wartości: 20 804,80 zł. Zadanie to realizowane było poprzez udzielenie pomocy rzeczowej przez Gminę i Miasto Żuromin, która zapewniała sprzęt, robociznę oraz pozostałe materiały niezbędne do wykonania chodnika.

Budowa chodnika w miejscowości Osówka

Opublikowano .

Zakończyła się realizacja zadania pn. ,,Przebudowa dróg  powiatowych nr 4636W Zielona – Osówka i nr 4609W Osówka – Lubowidz w m. Osówka – Etap II – budowa chodnika”. Zadanie to realizowane było poprzez udzielenie Powiatowi Żuromińskiemu pomocy rzeczowej przez Gminę Lubowidz. Prace w terenie wykonywała firma P.P.H.U. „ORION” Robert Rochoń Karniszyn Parcele 10a, 09 – 320 Bieżuń za ostateczną cenę brutto, w wysokości: 124 859,32 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 32/100). 

Remonty dróg powiatowych

Opublikowano .

Kończą się prace w terenie, związane z  wykonaniem zadania pn.: „Remont dróg powiatowych 4601W Nowa Wieś – Działdowo w m. Łążek, 4640W Bieżuń – Szreńsk –Mława w m. Karniszyn oraz 4613W od drogi 541 Brudnice – Sinogóra – Kipichy w m. Syberia”. Wykonawcą robót było  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,, PRDI” S.A. 06-500 Mława, ul. Stefana  Roweckiego ,,Grota” 8, które zrealizowało zadanie  za  cenę w wysokości 86 539,73 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 73/100).