uromin 2022 styczeń

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Inwestycje powiatu

Oddanie drogi powiatowej Nr 4616W Raczyny – Dąbrowice – Syberia do użytku

Opublikowano .

Zakończyły się prace związane z realizacją inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4616W Raczyny – Dąbrowice – Syberia w m. Dąbrowice”. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma: Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe ,,WAPNOPOL” Adam Nowakowski, 06-450 Glinojeck, Ul. Nadrzeczna 12, która po ostatecznych rozliczeniach wykonała niniejsze zadanie za cenę brutto w wysokości: 914 306,64 zł (słownie: dziewięćset czternaście tysięcy trzysta sześć złotych 64/100). Zakresem rzeczowym zadanie objęło prace związane z budową chodnika, wykonanie nowej nawierzchni na odcinku o długości ok. 0,8 km oraz roboty związane z budową kolektora deszczowego.


W dniu 4 października 2013r. miało miejsce uroczyste oddanie drogi do użytkowania.

W uroczystym otwarciu nowo przebudowanej drogi uczestniczyli: Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego – Jerzy Rzymowski, Radni Rady Powiatu Żuromińskiego Michał Bodenszac, Ireneusz Rejmus oraz Piotr Wlizło, Starosta Żuromiński – Janusz Welenc, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Żurominie – Barbara Michalska, Radny Rady Miejskiej w Żurominie – Józef Chmielewski, Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin – Zbigniew Nosek, przedstawiciele wykonawcy robót – firmy ,,WAPNOPOL” z Glinojecka – Adam Nowakowski oraz Agnieszka Nowakowska, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Żurominie – Jolanta Kalkowska, Kierownik Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie – Stanisław Drążewski Inspektor nadzoru robót drogowych – Wojciech Jarzynka sołtys wsi Dąbrowice – Hanna Piechaczyk oraz przedstawiciele mieszkańców wsi Dąbrowice.

Inwestycja ta realizowana była w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, których dysponentem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, uzyskując dofinansowanie w wysokości 60 000,00 zł. Zadanie to realizowane było także w ramach partnerstwa samorządów powiatowego i gminnych, uzyskując pomoc finansową Gminy i Miasta Żuromin w kwocie 200 000,00 zł.

Dabrowice 2013 odbior uroczysty 003Dabrowice 2013 odbior uroczysty 009Dabrowice 2013 odbior uroczysty 030Dabrowice odbior tech 2013 3Dabrowice tablica 1

e-max.it: your social media marketing partner