Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Inwestycje powiatu

Remont chodnika w miejscowości Siemiątkowo

Opublikowano .

W dniu 14.08.2014r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Wójtem Gminy Siemiątkowo umowę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przy remoncie chodnika w m. Siemiątkowo Zadanie zakresem obejmuje remont chodnika po stronie lewej w ciągu drogi powiatowej Nr 4638W Gradzanowo – Siemiątkowo – Wolany – od centrum miejscowości w kierunku kościoła parafialnego. Obowiązkiem Powiatu Żuromińskiego jest udostępnienie Gminie Siemiątkowo placu budowy na czas wykonania robót oraz protokolarnego przekazania materiałów budowlanych (kostka brukowa, krawężniki oraz obrzeża chodnikowe) oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami. Gmina Siemiątkowo udzieli natomiast pomocy Powiatowi Żuromińskiemu w postaci materiałów budowlanych (piasek, pospółka, kruszywo, cement), sprzętu oraz robocizny. Wykonanie robót budowlanych ustalono do dnia 30.11.2014r. Szacunkowa wartość robót wynosi około 100 tys. zł.

Remont chodnika w miejscowości Sławęcin

Opublikowano .

W dniu 14.08.2014r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Burmistrzem Miasta i Gminy Bieżuń umowę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przy remoncie chodnika w Sławęcinie (gmina Bieżuń). Obowiązkiem Powiatu Żuromińskiego jest udostępnienie Miastu i Gminie Bieżuń placu budowy na czas wykonania robót oraz protokolarnego przekazania materiałów budowlanych (kostka brukowa, krawęzniki oraz obrzeża chodnikowe) oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami. Miasto i Gmina Bieżuń udzieli natomiast pomocy Powiatowi Żuromińskiemu w postaci materiałów budowlanych (piasek, pospółka, kruszywo, cement), sprzętu oraz robocizny). Wykonanie robót budowlanych ustalono do dnia 31.10.2014r. Szacunkowa wartość robót wynosi ponad 83 tys. zł.

Podpisanie umowy na przebudowę kotłowni w LO Bieżuń

Opublikowano .

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu w dniu 14 sierpnia 2014 r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn. „Przebudowa kotłowni w Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu” z  firmą EKO-INSTAL Michał Wiśniewski, 87-335 Świedziebnia 57. Wartość kosztorysowa robót wyniosła 88.369,40 zł. Wykonanie zadania zakończy modernizację systemu ogrzewania w Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu.

Podpisanie umowy na bankową obsługę budżetu powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 14.08.2014r. podpisał umowę  na wykonanie zadania pn.: "Bankowa obsługa budżetu powiatu żuromińskiego" z bankiem Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, Oddział w Żurominie, 09-300 Żuromin, Plac Piłsudskiego 12. Umowa wchodzi w życie z dniem 22.08.2014 i została zawarta na okres 3 lat, tj. do dnia 22.08.2017r.

Umowa o dotację na przebudowę drogi Kuczbork-Olszewko podpisana przez Zarząd Powiatu

Opublikowano .

W dniu 06.08.2014r. w Warszawie Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał umowę z Wojewodą Mazowieckim w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Umowa dotyczy pozyskania środków finansowych w kwocie 1 108 390 zł na przebudowę ok. 3 km. drogi powiatowej Kuczbork-Olszewko. Realizacja tej inwestycji zaplanowana została na 2014r. Obecnie trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót. Całkowita wartość kosztorysowa robót wynosi ponad 2 200 000 zł.

Odnowa nawierzchni dróg powiatowych zakończona

Opublikowano .

W dniu 29 lipca 2014r. Firma BUDOMOST Sp. z o.o. Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok, jako Wykonawca robót, zgłosiła zakończenie realizacji zadania pn. „Odnowa nawierzchni bitumicznych przez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drogach powiatowych przy użyciu grysów kamiennych granitowych o frakcji 5,00÷8,00mm oraz emulsji kationowej, szybkorozpadowej C69 B3 PU na powierzchni 43750,00m2”. Inwestycja zakresem rzeczowym objęła następujące odcinki dróg powiatowych:

  1. Droga powiatowa Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork na odcinku Kliczewo Małe – Olszewko, na długości około 1093,00 mb, o powierzchni 5465,00 m2
  2. Droga powiatowa Nr 4604W Będzymin – Rozwozin - Cieszki na odcinku Rozwozin – Cieszki, na długości około 2000,00 mb, o powierzchni 10000,00 m2
  3. Droga powiatowa Nr 4616W Raczyny – Dąbrowice – Syberia na odcinku Raczyny – Dąbrowice, na długości około 1650,00 mb o powierzchni 8250,00 m2
  4. Droga powiatowa Nr 4614W Brudnice – Bądzyn – Lubowidz na odcinku Brudnice – Bądzyn, na długości około 2042,00 mb o powierzchni 10210,00 m2
  5. Droga powiatowa Nr 4621W Chromakowo – Mojnowo – Lutocin na odcinkach Mojnowo – Chromakowo oraz Mojnowo – Lutocin, na łącznej długości około 1965,00 mb, o powierzchni 9825,00 m2

Łączna długość dróg objętych tzw. powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni bitumicznej wyniosła 8,75 km, natomiast powierzchnia robót – 43750,00m2. Wartość robót wyniosła 318 570,00zł (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 00/100). Zadnie to sfinansowano ze środków własnych powiatu żuromińskiego.

Spotkanie z wójtami i burmistrzami w Starostwie Powiatowym w Żurominie

Opublikowano .

W dniu 5 sierpnia 2014r. w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się spotkanie robocze z wójtami i burmistrzami zainicjowane przez Starostę Żuromińskiego w celu omówienia wspólnych zadań do realizacji w 2015 roku. Tematem spotkania było również przygotowanie wspólnego wniosku w partnerstwie z gminami powiatu: Gminą i Miastem Żuromin oraz Gminą Lubowidz. Zadanie obejmuje kompleksową przebudowę ul. Wiadrowskiej w Żurominie, budowę ścieżki pieszo-rowerowej Żuromin-Wiadrowo oraz budowę nowej nawierzchni na odcinku Wiadrowo-Osówka. Wniosek w sprawie tej inwestycji byłby złożony po ogłoszeniu naboru do Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2015r. Wartość inwestycji wynosi 3 100 000 zł.

Wizytacja inwestycji powiatowych przez Zarząd Powiatu

Opublikowano .

W dniu 4 sieprnia br. Zarząd Powiatu Żuromińskiego wizytował prace inwestycyjne i remontowe na terenie powiatu. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie trwają pracę wymiany sieci centralnego ogrzewania, natomiast w Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie wykonywana jest modernizacja parteru placówki. Zarząd wizytował także inwestycje drogowe w Sarnowie oraz Sadłowie. 

Szansa na wykonanie dodatkowych zadań przez Powiat Żuromiński w 2014r.

Opublikowano .

Rada Powiatu Żuromińskiego w dniu 16.07.2014r. na wniosek Zarządu Powiatu wprowadziła do planu na 2014r. dodatkowe zadania. Do realizacji zostały zaplanowane:

  1. Przebudowa drogi powiatowej Kuczbork-Olszewko o długości ok. 3km na kwotę ponad 2 200 0000 zł. Powiat pozyskał dotację 50% wartości kosztorysowej zadania od Wojewody Mazowieckiego z Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych tj. kwotę 1 108 390 zł
  2. Remonty chodników w porozumieniu z Miastem i Gminą Żuromin oraz Gminą Siemiątkowo w miejscowościach Chamsk, Poniatowo oraz Siemiątkowo. Powiat zabezpieczył kwotę 70 tys. zł na zakup materiałów na remont w/w chodników
  3. Powiat zabezpieczył kwotę ponad 55 tys. zł na utworzenie od 1 września br. jednego oddziału przedszkola specjalnego w ramach Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie