uromin 2022 styczeń

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Inwestycje powiatu

Przebudowa mostu w m. Ossowa oraz drogi powiatowej Nr 3013W Pólka Raciąż – Pijawnia – Jaworowo

Opublikowano .

Zakończyła się realizacja inwestycji pn.  „Przebudowa mostu w m. Ossowa wraz z drogą dojazdową nr 3013W Pólka Raciąż – Pijawnia - Jaworowo”.

Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych EXPORT-PRIBEX Sp. z o.o., 03-152 Warszawa, ul. Modlińska 310/312 która wykonała prace za łączną  cenę brutto w wysokości: 1 425 934,23 zł: (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote 23/100).

Zadanie zostało wsparte środkami pochodzącymi z rezerwy subwencji ogólnej Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w kwocie 720 000,00 zł oraz przy pomocy finansowej Gminy Siemiątkowo – 50 000,00 zł, natomiast pozostałe środki pochodziły z budżetu powiatu żuromińskiego.

01 Ossowa 2013 most przed02 Ossowa 2013 droga przed03 Ossowa 2013 most po04 Ossowa 2013 droga po

e-max.it: your social media marketing partner