Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Inwestycje powiatu

Dodatkowe środki pozyskane przez Starostwo Powiatowe dla oświaty

Opublikowano .

W dniu 01.12.2014r. decyzją Ministra Finansów, Starostwo Powiatowe w Żurominie pozyskało środki finansowe w kwocie 139 470 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie zawodowe.

Dobra wiadomość dla mieszkańców Osówki oraz ul. Wiadrowskiej w Żurominie

Opublikowano .

W związku z ogłoszeniem przez Wojewodę Mazowieckiego wstępnej listy rankingowej w zakresie inwestycji realizowanych w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na rok 2015,  zgłoszona do ww. programu inwestycja Zarządu Powiatu Żuromińskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4607W Żuromin – Osówka”  znalazła się na 9 miejscu listy rankingowej, z zakwalifikowaniem ww. projektu do dofinansowania.

Zgłoszony do dofinansowania projekt przewiduje zakresem rzeczowym m.in. przebudowę drogi powiatowej Żuromin – Osówka na łącznym odcinku 3,67 km, w tym nową nawierzchnię na ul. Wiadrowskiej w Żurominie oraz na odcinku od końca m. Wiadrowo do m. Osówka – o długości ok. 3 km, wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego, łączącego Żuromin z Wiadrowem, przebudowę chodnika w m. Żuromin, wraz kompleksową przebudową skrzyżowania z ul. Lenartowicza, budowę parkingu i kolektora deszczowego w m. Żuromin, a także nowe oznakowanie pionowe i poziome z uwzględnieniem przejść dla pieszych w okolicach skrzyżowań z drogą wojewódzką i drogami gminnymi.

Nowy ciągnik dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej

Opublikowano .

W dniu 17.09.2014r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej wzbogacił się o nowy ciągnik rolniczo-ogrodniczy FOTON TB404C (rok produkcji 2014), zakupiony za kwotę 58 000 zł (dofinansowanie z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwocie 42 500 zł, budżet Powiatu Żuromińskiego - 8 000 zł, dochody własne szkoły - 7 500 zł. Ciągnik posłuży jako pomoc dydaktyczna do praktycznej nauki zawodu technika architektury krajobrazu: prace ogrodnicze, wykonywanie projektów, pielęgnacja parków, prace dendrologiczne, nauka jazdy, itd.

Pożyczka na modernizację – przebudowę kotłowni w budynku Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu

Opublikowano .

W dniu 03-10-2014 r. została podpisana umowa w Warszawie pomiędzy Zarządem Powiatu Żuromińskiego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Powiat Żuromin otrzyma pożyczkę  na wykonanie zadania: „ Modernizacja – Przebudowa  kotłowni  w budynku Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu” (całkowity koszt zadania 89.969,40 zł w tym pożyczka  z WFOS i GW 73.063,00 zł).

wfosigw22

Oddanie odcinka drogi powiatowej w m. Sarnowo do użytku

Opublikowano .

W dniu 9 października 2014r. dokonano uroczystego oddania do użytkowania drogi w m. Sarnowo, w ramach zakończonego zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4602W Przełęk – Niechłonin – Kuczbork w m. Sarnowo i Nowa Wieś i nr 4603W Sarnowo – Zalesie w m. Sarnowo”.

W uroczystym otwarciu nowo przebudowanego odcinka drogi uczestniczyli: Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego – Jerzy Rzymowski, Starosta Żuromiński – Janusz Welenc, Wicestarosta Żuromiński – Mieczysław Olszlegier, Radny Rady Powiatu Żuromińskiego – Antoni Marek Tański, Wójt Gminy Kuczbork–Osada – Tadeusz Burakowski, Radni Rady Gminy w Kuczborku–Osadzie – Eugeniusz Majewski oraz Mariusz Wąsiewski, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Żurominie – Jolanta Kalkowska, Kierownik Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie – Stanisław Drążewski, Inspektor nadzoru robót drogowych – Wojciech Jarzynka, sołtysi wsi Sarnowo i Nowa Wieś – Mirosław Kamiński oraz Zenon Lech a także przedstawiciele mieszkańców wsi Sarnowo i Nowa Wieś.

Uroczystego poświęcenia z życzeniami i modlitwą o bezpieczne użytkowanie drogi dokonał Proboszcz Parafii pw. św. Józefa w Sarnowie – Ks. Krzysztof Zakrzewski.

Prace w terenie wykonywała Firma Przedsiębiorstwo Transportowo–Handlowe ,,WAPNOPOL” Nowakowski Adam. Inwestycja ta realizowana była w ramach partnerstwa Samorządu Powiatowego i Gminy Kuczbork – Osada, uzyskując pomoc finansową w kwocie 250 000,00 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu powiatu żuromińskiego.

Zakończono przebudowę drogi powiatowej na odcinku Olszewo – Dębsk

Opublikowano .

W dniu 25 września 2014r. dokonano technicznego odbioru zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4630W Olszewo – Dębsk – Nadratowo – Ługi na odcinku Olszewo – Dębsk”. Prace w terenie wykonywała Firma Przedsiębiorstwo Transportowo–Handlowe ,,WAPNOPOL” Nowakowski Adam, 06-450 Glinojeck, ul. Nadrzeczna 12 za cenę brutto w wysokości: 656 493,21 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 21/100). Inwestycja ta uzyskała pomoc finansową Gminy i Miasta Żuromin w wysokości 380 000,00 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu powiatu żuromińskiego.

Przebudowa dróg powiatowych w m. Sarnowo zakończona

Opublikowano .

W dniu 25 września 2014r. dokonano technicznego odbioru zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4602W Przełęk – Niechłonin – Kuczbork w m. Sarnowo i Nowa Wieś i nr 4603W Sarnowo – Zalesie w m. Sarnowo”. Prace w terenie wykonywała Firma Przedsiębiorstwo Transportowo–Handlowe ,,WAPNOPOL” Nowakowski Adam, 06-450 Glinojeck, ul. Nadrzeczna 12 za cenę brutto w wysokości: 437 536,04 zł (słownie: czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych 04/100). Inwestycja ta uzyskała pomoc finansową Gminy Kuczbork – Osada w wysokości 250 000,00 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu powiatu żuromińskiego.

Wniosek Powiatu o dodatkowe środki finansowe na oświatę

Opublikowano .

Zarząd Powiatu wystąpił o dodatkowe środki finansowe z rezerwy Ministra Edukacji Narodowej na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla nowych kierunków kształcenia zawodowego: technika weterynarii w ZSP w Zielonej oraz technika pojazdów samochodowych w ZSP w Żurominie. Wniosek opiewa na kwotę ponad 142 tys. zł

Oddanie odcinka drogi powiatowej Nr 4632W Sadłowo – Sławęcin – Zgliczyn Kościelny w m. Sadłowo do użytku

Opublikowano .

Zakończyły się prace związane z realizacją inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi  powiatowej  nr 4632W Sadłowo – Sławęcin – Zgliczyn Kościelny w m. Sadłowo”.  Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma: STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, która po ostatecznych rozliczeniach wykonała niniejsze zadanie za cenę brutto w wysokości: 451 379,67 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 67/100). Zakresem rzeczowym zadanie objęło prace związane z wykonaniem nowej nawierzchni na odcinku o długości ok. 0,47 km, budowę chodnika, roboty związane z budową zatoki autobusowej a także odwodnienie drogi.

Umowa na przebudowę drogi powiatowej w Kuczborku i przebudowę drogi Żuromin-Kliczewo-Kuczbork na odcinku Olszewko-Kuczbork podpisana

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 20 sierpnia 2014r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4629W Kuczbork – Glinki– Nidzgora w m. – Kuczbork i nr 4627W Żuromin-Kliczewo-Kuczbork na odcinku Olszewko-Kuczbork” z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane ,,DOMEX” Spółka z o.o. ul.Targowa 21, 09-300 Żuromin za cenę brutto w wysokości 1.728.781,24zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 24/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 05.11.2014r.