Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Inwestycje powiatu

Zakończono remont dróg powiatowych w m. Stawiszyn Łaziska i w m. Szoniec

Opublikowano .

W dniu 10 czerwca 2011r. dokonano protokolarnego odbioru robót pn. „Remont dróg powiatowych Nr 4632W Sadłowo – Sławęcin – Zgliczyn Kościelny w m. Stawiszyn Łaziska oraz 4618W Pietrzyk – Szoniec – Dębówka w m. Szoniec” Prace w terenie wykonało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Spółka z o.o. w Działdowie, ul. Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo, za cenę brutto w wysokości 366 616,41 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset szesnaście złotych 41/100). Zadanie to Powiat Żuromiński zrealizował ze środków własnych.

Stawiszyn 2011_011.JPGStawiszyn 2011_017.JPGSzoniec 2011_005.JPGSzoniec 2011_013.JPG

Thumbs.db

Podpisana umowa na odnowę nawierzchni bitumicznych

Opublikowano .

W dniu 10 czerwca 2011r. podpisano umowę na wykonanie ,,Odnowa nawierzchni bitumicznych przez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie na drogach powiatowych przy użyciu grysów kamiennych granitowych o frakcji 5,00÷8,00mm oraz emulsji kationowej, szybkorozpadowej o zawartości asfaltu 70% na powierzchni 30840 m2” z firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp z o.o. ul.Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo za cenę brutto w wysokości: 197.252,64zł: (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote 64/100). Zakres zadania obejmuje drogi Siemiątkowo-Gradzanowo oraz Kuczbork-Nidzgora.

Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 16.08.2011r.

Dotacja dla PCPR w Żurominie

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie otrzymało z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotację w kwocie 45.000 zł. Środki te posłużą na finansowe wsparcie programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011r. Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne w związku z tym od września planuje realizację „Programu rozwoju systemu wspierania rodziny w Powiecie Żuromińskim”, który obejmie m.in.: - udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej kierowanej do osób w kryzysie, będących ofiarami przemocy domowej, uzależnionych od alkoholu oraz do rodziców, których dzieci przejawiają zachowania problemowe wynikające z zaburzeń życia rodzinnego; - wsparcie oraz promocję rodzicielstwa zastępczego na terenie powiatu. Zadania te wykonane będą przez psychologów, terapeutę uzależnień i prawnika poprzez doradztwo, konsultacje, świadczenie bezpośredniej pomocy psychologicznej, prowadzenie grup wsparcia dla rodziców zastępczych oraz warsztatów. Bliższych informacji dotyczących uczestnictwa w terapiach i konsultacjach można uzyskać osobiście w Poradnictwie Rodzinnym, ul.Lidzbarska 27 lub telefonicznie pod nr tel. 657-09-04. Serdecznie zapraszamy.

Remonty cząstkowe dróg powiatowych

Opublikowano .

W dniu 30 maja 2011r. podpisano umowę  na  wykonanie ,,Remonty cząstkowe dróg powiatowych Nr 4605W Zieluń-Kozilas-Chojnowo oraz 4628W Olszewo-Kosewo-Zielona” z firmą  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp z o.o. ul.Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo za  cenę brutto w wysokości: 101.844,00 zł: /sto jeden tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote/.Termin zakończenia robót  został ustalony na dzień 30.06.2011r. 

Dodatkowe środki na przebudowę mostu oraz drogi powiatowej

Opublikowano .

Zarząd Powiatu pozyskał dodatkowe środki finansowe z rezerwy Ministra Infrastruktury w wysokości 250 tys. zł na przebudowę mostu wraz z drogą powiatową Kliczewo Duże - Kliczewo Małe. Środki zostaną wprowadzone do budżetu powiatu. Pozwoli to na realizację zadania w 2011r. Będzie to już 12 most wyremontowany na drogach powiatowych od momentu powstania powiatu. Przebudowa tego odcinka drogi również łączy się w ciągu komunikacyjnym z obecnie modernizowaną drogą ze środków unijnych - Żuromin - Olszewo - Kliczewo Duże.

Dodatkowe środki finansowe na drogę powiatową

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego pozyskał kwotę 58 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę 1,2 km drogi powiatowej Zieluń-Wylazłowo. Umowa z wykonawcą zadania została podpisana. Termin wykonania zadania został ustalony na 31.08.2011r.

Plan Inwestycyjny i Plan Finansowy Szpitala Żuromińskiego na 2011r. zatwierdzony

Opublikowano .

Podczas VII sesji w dniu 26 kwietnia 2011r. Rada Powiatu Żuromińskiego zatwierdziła Plan Inwestycyjny i Plan Finansowy na 2011r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie. Po rozpoznaniu się z opinią biegłego rewidenta zatwierdziła także sprawozdanie finansowe SPZZO w Żurominie na 2010r.

Umowa na zmianę dachu budynku przy ulicy Olszewskiej 9/11 podpisana

Opublikowano .

W dniu 26 kwietnia 2011r. Zarząd Powiatu podpisał umowę na wykonanie inwestycji pn:„Przebudowa więźby dachowej oraz wymiana pokrycia dachowego budynku biurowego przy ul. Olszewskiej 9/11 wraz z jego termomodernizacją”z firmą Budowlana Import-Export Sp.z o.o. 09-140 Raciąż, ul.Płocka 33 za cenę brutto w wysokości: 214.118,66 zł (słownie:dwieście czternaście tysięcy sto osiemnaście złotych 66/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 01.08.2011r.

Już niebawem plac zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie

Opublikowano .

Powiat Żuromiński otrzymał dofinansowanie w kwocie 63 850zł w ramach złożonego w 2010r. wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2011 na utworzenie szkolnego placu zabaw. Wniosek dotyczący Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie składany był w ramach przyjętego Rządowego programu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła”. Utworzony w ramach pozyskanych środków szkolny plac zabaw ma umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach. Szkolny plac zabaw powinien być przygotowany do prowadzenia z dziećmi różnych form zajęć ruchowych. Powinien być wyposażony w różnorodne drabinki, drążki, ścianki wspinaczkowe, pomosty, zjeżdzalnie, równoważnie, przeplotnie oraz kolorowe huśtawki. Ważne jest zastosowanie nowoczesnej, bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami, właściwe rozmieszczenie sprzętu znajdującego się na placu zabaw oraz przyjazne zagospodarowanie pozostałego terenu zielenią.

Dodatkowe środki na remont dróg powiatowych - propozycje Zarządu Powiatu

Opublikowano .

Zarząd Powiatu w dniu 15.04.2011r. zaopiniował projekt zmian w budżecie powiatu na 2011r. proponując Radzie Powiatu wprowadzenie dodatkowych środków w kwocie ponad 530 tys. zł na remont dróg powiatowych m.in.:

- Odnowa nawierzchni powierzchniowym utrwalaniem dróg: Siemiątkowo-Gradzanowo, Kuczbork-Nidzgora, Brudnice-Bądzyn

- Remonty cząstkowe i naprawa nawierzchni dróg m.in.: Kozilas-Straszewy, Olszewo-Kosewo

- Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Płociczno-Mleczówka

- Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Straszewy