Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Inwestycje powiatu

Podpisanie umowy o dotację na Konkurs ekologiczny

Opublikowano .

W dniu 22-06-2012 r. została podpisana umowa w Warszawie pomiędzy Zarządem Powiatu Żuromińskiego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Powiat Żuromin otrzyma dotację na wykonanie zadania: „ Konkurs ekologiczny przeznaczony dla uczniów szkół powiatu żuromińskiego ” (całkowity koszt zadania 21 568,00 zł w tym dotacja z WFOS i GW 17 118,00 zł).

 

Podpisanie umowy o pożyczkę na "Termomodernizacja budynku Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie"

Opublikowano .

W dniu 27-06-2011 r. została podpisana umowa pożyczki Nr 0027/11/OA/P pomiędzy Zarządem Powiatu Żuromińskiego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Powiat Żuromin otrzyma pożyczkę na wykonanie zadania„ Termomodernizacja budynku Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie ” (całkowity koszt zadania 32 930,85 zł w tym pożyczka 25.784,00 zł z WFOS i GW zł).

Umowa na przebudowę mostu w Kliczewie Małym podpisana

Opublikowano .

W dniu 07 lipca 2011r. została podpisana przez Zarząd Powiatu umowa na wykonanie ,,Przebudowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej nr 4627W Żuromin-Kliczewo-Kuczbork w m.Kliczewo Małe” z Konsorcjum firm:Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp. z o.o. ul. Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo i ,,TRAKT”Usługi Drogowo Mostowe Zuzanna Barbara Błachowiak Ul.Graniczna 1A,06-500 Mława za cenę brutto w wysokości: 406.267,50 zł: (czterysta sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 50/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 31.10.2011r.

Podpisanie umowy na przebudowę dróg powiatowych nr 4635W oraz nr 4638W

Opublikowano .

W dniu 4 lipca 2011r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał umowę na wykonanie ,,Przebudowa dróg powiatowych nr 4635W od drogi nr 561-Sokołowy Kąt-Siemiątkowo i nr 4638W Gradzanowo-Siemiątkowo-Wolany wraz z przebudową skrzyżowania tych dróg na skrzyżowanie typu ,,MINI RONDO” w m. Siemiątkowo”- w ramach ,,Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” z firmą Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe "WAPNOPOL" Adam Nowakowski 06-450 Glinojeck Ul. Nadrzeczna 12, za cenę brutto w wysokości: 2.451.625,40 zł: (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadziesia pięć złotych 40/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 30.09.2011r.

Dodatkowe środki finansowe dla Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie

Opublikowano .

W dniu 21.06.2011r. Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał decyzję w związku ze złożonym wnioskiem Powiatu Żuromińskiego, a zaopiniowanym pozytywnie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, zwiększającą o 1 909 tys. zł. kwotę na realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia, regulowanie skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej przez Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie. Łączna kwota Funduszu Pracy wynosi obecnie 5 454,8 tys. zł.

Podpisanie umowy o dotację na Konkurs ekologiczny

Opublikowano .

W dniu 15-06-2011 r. została podpisana umowa w Warszawie pomiędzy Zarządem Powiatu Żuromińskiego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Powiat Żuromin otrzyma dotację na wykonanie zadania: „ Konkurs ekologiczny przeznaczony dla uczniów szkół powiatu żuromińskiego ” (całkowity koszt zadania19637,00 zł w tym dotacja z WFOS i GW 15.000,00 zł).

 

Budowa drogi NR 4627W ŻUROMIN - KLICZEWO - KUCZBORK w toku

Opublikowano .

dla rozwoju Mazowsza

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4627W ŻUROMIN – KLICZEWO – KUCZBORK OD KM 0+720,00 DO KM 7+790,00”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 85%

Beneficjent: POWIAT ŻUROMIŃSKI

Trwają prace w terenie, związane z inwestycją Zarządu Powiatu Żuromińskiego pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork od km 0+720,00 do km 7+790,00” – współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 3.1 – Regionalny system transportowy – Drogi powiatowe.

Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych PRID sp. z o.o. z Działdowa. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 31.08.2011r.

W chwili obecnej trwają roboty związane z układaniem chodników w m. Olszewo oraz wykonywana jest kanalizacja deszczowa w m. Kliczewo Duże.

Kliczewo Duze.JPGOlszewo 1.JPGOlszewo 2.JPGThumbs.db

Rozpoczęły się prace przy budynku przy ulicy Olszewskiej 9/11

Opublikowano .

Rozpoczęły się prace w terenie, związane z wykonaniem inwestycji Zarządu Powiatu Żuromińskiego pn: „Przebudowa więźby dachowej oraz wymiana pokrycia dachowego budynku biurowego przy ul. Olszewskiej 9/11 wraz z jego termomodernizacją” Wykonawcą robót jest Firma Budowlana Import-Export Sp. z o.o., 09-140 Raciąż, ul. Płocka 33, która zaoferowała wykonanie robót za cenę brutto w wysokości: 214.118,66 zł (słownie: dwieście czternaście tysięcy sto osiemnaście złotych 66/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 01.08.2011r.

Olszewska 9 11 roboty 2011_001.JPGOlszewska 9 11 roboty 2011_008.JPGThumbs.dboLSZEWSKA 9 11 (1).JPG

oLSZEWSKA 9 11 (2).JPGoLSZEWSKA 9 11.JPG

Przebudowa dróg powiatowych w Siemiątkowie otrzyma dofinansowanie w ramach NPPDL 2008-2011

Opublikowano .

W dniu 9 czerwca 2011r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził aneks nr 3 do listy A (drogi powiatowe) i aneks nr 3 do listy B (drogi gminne) wniosków samorządów województwa mazowieckiego o dofinansowanie w roku 2011 z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011". Zgłoszona do niniejszego programu inwestycja Zarządu Powiatu Żuromińskiego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 4635W od drogi nr 561 – Sokołowy Kąt – Siemiątkowo i nr 4638W Gradzanowo – Siemiątkowo – Wolany wraz z przebudową skrzyżowania tych dróg na skrzyżowanie typu „MINI RONDO” w m. Siemiątkowo” została objęta dofinansowaniem w wysokości 1 642 000,00 zł. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót a także trwają prace, związane z podpisaniem stosownej umowy o dofinansowanie z Wojewodą Mazowieckim.

Budowa chodników w m. Gradzanowo Kościelne i m. Seroki zakończona

Opublikowano .

W dniu 25 maja 2011r. zakończyła się realizacja zadania ,,Remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 4638 W Gradzanowo – Siemiątkowo – Wolany w m. Gradzanowo”. Wykonawcą prac była firma F.H.T.U. ,,PLUS” S.C. Tomasz i Małgorzata Góralczyk Ul. Lidzbarska 37,09-300 Żuromin, która zrealizowała to zadanie za cenę brutto w wysokości: 149 499,74 zł: (sto czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 74/100). Środki w wysokości ponad 134 tys. zł pochodzą z budżetu powiatu, pozostałą część kwoty (15 000,00 zł) przekazała Gmina Siemiątkowo. Wyremontowanych zostało ok. 815 metrów chodnika.

Seroki 1.JPGSeroki 2.JPG

Zakończyły się również prace związane z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4622W Lutocin-Zimolza - do drogi nr 541 od km 0+000,00 do km 7+513,00 – budowa chodnika w m. Seroki". Prace w terenie wykonywała firma Biuro Projektów i Inwestycji "Probud" s.c., ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09-200 Sierpc za łączną cenę brutto w wysokości 73 834,66 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery złote 66/100). W m Seroki wybudowano 225 metrów chodnika, w całości sfinansowane ze środków własnych Powiatu Żuromińskiego.

{jgibox title:=[] style:=[width:530px]}{jgxgal folder:=[images/stories/zdjecia/2011/seroki] cols:=[4]} {/jgibox}