Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje powiatu

Remonty i budowy chodników w pasach dróg powiatowych.

Opublikowano .

Zakończono zadania związane z remontem chodników w m. Poniatowo i Chamsk oraz budową chodnika w m. Rzężawy, położonych wzdłuż jezdni w pasie drogowym dróg powiatowych. Zadania te realizowane były na mocy podpisanych umów o pomocy rzeczowej, zawartych pomiędzy Powiatem Żuromińskim a Gminą i Miastem Żuromin. Łączna długość wyremontowanych i wybudowanych chodników wynosi ok. 510 mb.

Chamsk chodnik 2015 5Chamsk chodnik 2015 6Poniatowo 1Poniatowo 2Rzezawy 1Rzezawy 2

Trwają prace, związane z remontem chodnika przy drodze powiatowej Nr 4628W Olszewo – Kosewo – Zielona w m. Zielona na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 563 do cmentarza parafialnego. Prace wykonywane są przez pracowników Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie, zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Remont chodnika Zielona 2015 1Remont chodnika Zielona 2015 2Remont chodnika Zielona 2015 3

W miesiącu lipcu br. rozpoczną się prace, związane z  remontem chodnika w m. Lutocin. Zakresem rzeczowym zadanie obejmuje remont istniejącego chodnika położonego naokoło parku w m. Lutocin przy dwóch drogach powiatowych Nr 4620W Poniatowo – Lutocin – gr. woj. – Września – Borowo oraz Nr 4623W Lutocin – Elżbiecin – Jonne. Prace wykonywane będą przy współpracy z Gminą Lutocin, która na niniejsze zadanie udzieliła Powiatowi Żuromińskiemu pomoc finansową w wysokości 40 000,00 zł na zakup materiałów niezbędnych do realizacji niniejszego zadania.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4634W wraz z mostem w m. Gołuszyn otrzyma dofinansowanie

Opublikowano .

Zarząd Powiatu pozyskał kwotę 1 320 339,00 zł przyznaną przez Ministra Finansów w ramach rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury i Rozwoju na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4634W Bieżuń – Drzazga od km 0+000,00 do km 11+950,00 wraz z mostem w km 7+341,00 – Odcinek od km 6+435,40 do km 8+740,00”.

Inwestycja ta została otrzymała także dofinansowanie w ramach wniosku o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, których dysponentem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego w wysokości 150 000,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej w m. Żuromin oraz na odcinku Wiadrowo – Osówka

Opublikowano .

Rozpoczęły się prace, związane z realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4607W Żuromin – Osówka”. Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 12 maja 2015r. podpisał umowę na wykonanie niniejszego zadania z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,, PRDI” S.A. 06-500 Mława, ul. Stefana  Roweckiego ,,Grota” 8 za cenę brutto w wysokości 1 930 411,38 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy czterysta jedenaście złotych 38/100).

Zadanie to realizowane jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Wysokość kwoty wsparcia w ramach programu, stanowiąca 50% wartości poprzetargowej zadania wynosi 965 205,00 zł. Inwestycja realizowana jest także w ramach partnerstwa Powiatu Żuromińskiego z Gminą i Miastem Żuromin, uzyskując pomoc finansową Gminy w wysokości 300 000,00 zł oraz z Gminą Lubowidz – wysokość pomocy finansowej – 100 000,00 zł.

Termin zakończenia prac został ustalony na dzień 31.08.2015r. Przepraszamy użytkowników ruchu za utrudnienia związane z realizacją zadania.

Umowa na przebudowę drogi powiatowej Żuromin-Osówka podpisana

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 12 maja 2015r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4607W Żuromin-Osówka" z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych "PRDI" S.A. 06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego "GROTA" 8 za cenę brutto w wysokości 1.930.411,38zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy czterysta jedenaście złotych 38/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 31.08.2015r.

Zakup paliw do samochodów służbowych starostwa i jednostek organizacyjnych

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego  w dniu 2 stycznia 2015r. podpisał umowę  na  wykonanie zadania pn.: ,,Zakup paliw do samochodów służbowych tj. benzyny bezołowiowej i oleju napędowego,  w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Starostwa Powiatowego w Żurominie oraz jednostek organizacyjnych powiatu”z firmą  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe„MIRPOL”Mirosław Stankiewicz, ul. Zamojskiego 69, 09-300 Żuromin, za cenę brutto: 186.432,03zł, słownie: (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote  03/100 ). Termin zakończenia dostaw został ustalony na dzień 31.12.2015r.

Modernizacja-Przebudowa kotłowni w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu

Opublikowano .

Przedmiotem zakończonej 7 października 2014r inwestycji w Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu była przebudowa istniejącego systemu grzewczego opartego na kotłach opalanych węglem kamiennym na ekonomiczną i ekologiczną kotłownię opartą na dwóch kotłach opalanych peletem o mocy 2x75 kW każdy. Inwestycja została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Koszt inwestycji wyniósł 88 369,40 zł. Wykonawcą inwestycji była firma z Świedziebni EKO-INSTAL Michał Wiśniewski.

Remont chodnika w miejscowości Sławęcin

Opublikowano .

Zakończyła się realizacja zadania, związanego z  remontem chodnika w Sławęcinie w ciągu drogi powiatowej Nr 4632W Sadłowo – Sławęcin – Zgliczyn Kościelny. Długość wyremontowanego chodnika wynosi 370 mb. Niniejsze zadanie również realizowane było w oparciu o umowę o pomocy rzeczowej, przy zakupieniu przez Powiat Żuromiński materiałów, a przez Miasto  i Gminę Bieżuń zapewnieniu robocizny oraz sprzętu. 

Remont chodnika w miejscowości Siemiątkowo

Opublikowano .

Zakończyła się realizacja zadania, związanego z  remontem chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4638W Gradzanowo – Siemiątkowo – Wolany – od centrum miejscowości w kierunku kościoła parafialnego. Długość wyremontowanego chodnika wynosi 390 mb. Materiały budowlane (kostka brukowa, krawężniki oraz obrzeża chodnikowe) zakupił Powiat Żuromiński, natomiast Gmina Siemiątkowo na mocy umowy o pomocy rzeczowej zapewniła pozostałe materiały niezbędne do realizacji zadania (m.in. piasek, pospółka, kruszywo, cement), sprzęt oraz robociznę.

Przebudowa drogi powiatowej wraz z przebudową mostu w miejscowości Chrapoń

Opublikowano .

Zakończyły się prace, związane z realizacją zadania pn.: ,,Przebudowa mostu w miejscowości Chrapoń wraz z drogą dojazdową nr  4619W  Mościska  –  granica  województwa  – Chrapoń  –  Lutocin” . Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma Przedsiębiorstwo Transportowo–Handlowe ,,WAPNOPOL” Nowakowski Adam, 06-450 Glinojeck, ul. Nadrzeczna 12, która wykonała niniejsze zadanie za  cenę brutto w wysokości 2 352 289,47 zł  (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych 47/100).

Na realizacje przebudowy mostu wraz z odcinkiem drogi Zarząd Powiatu pozyskał kwotę w wysokości 1 072 400,00 zł przyznaną przez Ministra Finansów w ramach rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, oraz kwotę 100 000,00 zł, jako pomoc finansową Gminy Lutocin. Pozostałe środki na realizację zadania pochodzą z budżetu powiatu. 

Przebudowa drogi powiatowej w m. Kuczbork oraz na odcinku Olszewko – Kuczbork.

Opublikowano .

W dniu 28 listopada 2014r. dokonano technicznego odbioru zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4629W Kuczbork – Glinki – Nidzgora w m. Kuczbork i nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork na odcinku Olszewko – Kuczbork”.

Zadanie to realizowane było w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Wysokość kwoty wsparcia w ramach niniejszego programu, wynosi 864 390,00 zł. Inwestycja ta uzyskała także pomoc finansową Gminy Kuczbork – Osada w wysokości 200 000,00 zł. Pozostałe środki na realizację zadania pochodzą z budżetu powiatu.

Prace w terenie wykonała firma Przedsiębiorstwo Budowlane ,,DOMEX” Spółka z o.o. ul. Targowa 21, 09-300 Żuromin za cenę brutto w wysokości 1 728 781,24 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 24/100).