Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Inwestycje powiatu

Umowa na przebudowę drogi Olszewo – Dębsk – Nadratowo – Ługi podpisana

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego  w dniu 28 lutego 2017r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4630W Olszewo – Dębsk – Nadratowo – Ługi” na odcinku od km 2+216,00 do km 5+200,00 z firmą  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,,PRDI” S.A. 06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego ,,GROTA” 8, w której zaoferowano cenę brutto za realizację zamówienia w wysokości: 2.173.078,33zł (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt osiem złotych 33/100), termin gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 31.08.2017r. Zakresem rzeczowym zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z ciągiem pieszym, odwodnieniem i oznakowaniem w m. Dębsk oraz odcinek pomiędzy Dębskiem a Nadratowem. Planowana długość drogi do przebudowy wynosi ok. 3 km.

Inwestycja ta realizowana jest w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą:  „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, wysokość dofinansowania w ramach Programu wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych zadania, natomiast pozostałe środki stanowią wkład własny Powiatu Żuromińskiego oraz Partnera – Gminy i  Miasta Żuromin.

IMG 1098IMG 1105IMG 1107

Wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 4613W wraz z mostem w m. Brudnice

Opublikowano .

W dniu 10 lutego 2017r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego złożył w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa wniosek o dofinansowanie w ramach rezerwy subwencji ogólnej, zadania pn. „Przebudowa mostu wraz z drogą dojazdową nr 4613W Od dr Nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy w m. Brudnice”.

Zakresem rzeczowym zadanie to obejmuję przebudowę istniejącego mostu w m. Brudnice na rzece Wkra  oraz  przebudowę drogi dojazdowej nr 4613W na dojazdach do mostu o łącznej długości ok. 0,75 km, polegającej między innymi na: wzmocnieniu istniejącej jezdni poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, poszerzeniu szerokości jezdni drogi powiatowej do 6,0m, budowie chodnika oraz oznakowaniu pionowym.

Wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 4601W na odcinku Nowa Wieś - Łążek

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 27 stycznia 2017r. złożył wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie zadania drogowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4601W Nowa Wieś – Działdowo na odcinku Nowa Wieś – Łążęk”, w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Inwestycja ta planowana jest do realizacji w 2017r. na terenie Gminy Kuczbork –Osada. Zakresem obejmuje wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej na odcinku drogi o długości ok. 2,27 km oraz uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym po obu stronach przebudowanej drogi. 

RIT - podpisanie umowy partnerskiej między samorządami, przystąpienie powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

Przedstawiciele władz Ciechanowa, Mławy, Pułtuska oraz powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego podpisali wczoraj umowę partnerską dotyczącą wspólnych działań w ramach Regionalnego Instrumentu Terytorialnego. Nowym partnerem został powiat żuromiński.

RIT jest mechanizmem finansowania, w ramach którego podejmowane będą działania inwestycyjne. To jeden z elementów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Przedstawiciele subregionu ciechanowskiego, którego liderem jest Miasto Ciechanów, podjęły współpracę w zabieganiu o środki unijne w ramach RIT. W 2015 roku był podpisany list intencyjny oraz utworzono grupę roboczą. W połowie ubiegłego roku każdy z samorządów przyjął uchwałą Plan Inwestycyjny dla subregionu ciechanowskiego. Teraz uchwałami, w związku z przystąpieniem nowego partnera oraz korektami zapisów, samorządy zmienią Plan Inwestycyjny, po czym podjęte zostaną dalsze procedury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
We wrześniu 2016 roku starosta żuromiński wystąpił z prośbą o poszerzenie partnerstwa oraz o powiększenie PI RIT o jego trzy projekty: "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Żuromińskiego – budynku byłego internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej"; "Poprawa ochrony środowiska i jakości zdrowia poprzez działania energooszczędne oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SPZZOZ w Żurominie"; "Poprawa spójności społecznej i jakości zdrowia poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SPZZOZ w Żurominie". Projekty te zostały pozytywnie zaopiniowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Wszyscy partnerzy zaakceptowali zmiany w dokumencie, podpisali umowę partnerską oraz podjęli procedury w zakresie uchwalenia zmienionego PI RIT dla subregionu ciechanowskiego. W ten sposób stworzono szanse dla powiatu żuromińskiego w aplikowaniu o środki unijne w ramach PI RIT.

rit

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie doposażyło placówkę w ZESTAW PANELOWY - PODSTAWY ELEKTRONIKI I ELEKTROTECHNIKI POJAZDOWEJ

Opublikowano .

Zestaw panelowy umożliwia naukę łączenia i pomiary podstawowych obwodów prądu stałego  i zmiennego, ocenę parametrów podzespołów elektronicznych takich jak: rezystancje, pojemności, indukcyjności, półprzewodników, optoelektroniki oraz podstawowych układów elektroniki analogowej i cyfrowej. Zestaw można dowolnie konfigurować. 

Zestaw składa się z następujących elementów:

Przebudowa drogi w Gminie Siemiątkowo

Opublikowano .

Zakończyły się prace na terenie Gminy Siemiątkowo, związane z realizacją zadań pn.

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciąż – Radzanów – Liberadz wraz z mostem w km 6+464,00 – odcinek od km 6+280,00 do km 7+760,00 wraz z mostem w km 6+464,00”

Wykonawca zadania – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych "PRDI" S.A. ul. Stefana Roweckiego "GROTA" 8, 06-500 Mława.

oraz

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciąż – Radzanów – Liberadz wraz z mostem w km 6+464,00 – odcinek od km 8+088,00 do km 8+750,00 w m. Krzeczanowo”

Wykonawca zadania – Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe ,,WAPNOPOL” Adam Nowakowski,  06-450 Glinojeck, Ul. Nadrzeczna 12.

Łączna długość przebudowanych odcinków drogi wyniosła 2,142 km, a wartość przebudowy drogi wraz z mostem po ostatecznych rozliczeniach – 1 948 779,60 zł. Zadania te wsparte zostały dofinansowaniem w ramach rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury i Budownictwa w kwocie 976 589,00 zł oraz przy pomocy finansowej Gminy Siemiątkowo w wysokości 45 000,00 zł.

W dniu 28 grudnia 2016r. oddano drogę do użytkowania. W uroczystości wzięli udział Członkowie Zarządu Powiatu, władze Gminy Siemiątkowo, przedstawiciele obu Firm – Wykonawców robót, Inspektorzy nadzoru, przedstawiciele Starostwa Powiatowego i Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie a także sołtysi wsi Krzeczanowo i Gutkowo.

Dobra wiadomość dla powiatu żuromińskiego w zakresie infrastruktury drogowej

Opublikowano .

Na sesji w dniu 19 grudnia 2016r. Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego przyjęli budżet Mazowsza na 2017r. Wśród planowanych zadań inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej znalazła się inwestycja dotycząca modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 541 Lubawa – Lidzbark – Żuromin – Sierpc. Zadanie to dotyczy rozbudowy drogi na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500, tj. na łącznym odcinku liczącym 12,7 km od Zielunia do Żuromina – do ronda przy cmentarzu. Wartość zadania ujęta w budżecie województwa wynosi 25 mln zł, a sfinansowane zostanie ono ze środków RPO WM 2014–2020 oraz środków własnych województwa mazowieckiego.

Zakończone prace modernizacyjne w budynku na ulicy Olszewskiej

Opublikowano .

Zakończyły się prace na zlecenie Powiatu Żuromińskiego w zespole budynków biurowych z częścią mieszkalną przy ulicy Olszewskiej 11 w Żurominie polegające na :

  • Wykonaniu robót budowlanych  remontu pomieszczeń biurowych,
  • Remoncie instalacji centralnego ogrzewania,
  • Wymianie instalacji elektrycznej,
  • Wykonaniu sieci elektryczno-logicznej (LAN),zintegrowanej  instalacji alarmowej i sygnalizacji ppoż. oraz  instalacji telefonicznej

Prace wykonało Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TYMBUD Wojciech Szwech, 09-400 Płock, Maszewo Duże, Ul. Dębowa 37. 

Budowa chodnika w m. Chojnowo

Opublikowano .

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4602W Przełęk – Niechłonin – Kuczbork w m. Chojnowo"  w zakresie budowy chodnika w m. Chojnowo na odcinku o długości  ok. 700 mb.

Prace wykonywane są przez pracowników Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie Inwestycja realizowana jest przez Powiat Żuromiński we współpracy z Gminą Kuczbork-Osada, która zapewnia materiały do budowy. Zakończenie budowy przewidziane jest wiosną przyszłego roku.