Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Inwestycje powiatu

Umowa na przebudowę drogi powiatowej Brudnice - Sinogóra - Kipichy na odcinku Syberia - Mleczówka

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 16 maja 2016r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4613W od drogi nr 541 Brudnice - Sinogóra - Kipichy na odcinku Syberia - Mleczówka” z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,,PRDI” S.A. 06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego ,,GROTA” 8, w której zaoferowano cenę brutto za realizację zamówienia w wysokości 164.133,97zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści trzy złote 97/100 ). Termin gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 30.09.2016r.

IMG 8509IMG 8511

Podpisanie umowy na remont drogi powiatowej nr 4613W od drogi nr 541 Brudnice-Sinogóra-Kipichy w m. Syberia oraz na odcinku Kipichy-granica powiatu

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 29 lutego 2016r. podpisał umowę  na  wykonanie zadania pn.: "Remont drogi powiatowej nr 4613W od drogi nr 541 Brudnice-Sinogóra- Kipichy w m. Syberia oraz na odcinku Kipichy-granica powiatu" z firmą  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych "PRDI" S.A. 06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego "GROTA" 8, w której zaoferowano cenę brutto za realizację zamówienia w wysokości: 261.936,76zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych 76/100),termin gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 30.06.2016r. 

Termomodernizacja budynku przy ulicy Olszewskiej w Żurominie

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 23 lutego 2016r. podpisał umowę  na  wykonanie zadania pn.: Termomodernizacja Zespołu Budynków Biurowych z częścią mieszkalną w zakresie segmentu B i C wraz z wykonaniem nowego wejścia, parkingu oraz remontu pomieszczeń biurowych - ETAP I tj:

  1. termomodernizacja zespołu budynków biurowych z częścią mieszkalną w zakresie segmentu B i C wraz z wykonaniem nowego wejścia - część biurowa
  2. termomodernizacja zespołu budynków biurowych z częścią mieszkalną w zakresie segmentu B i C wraz z wykonaniem nowego wejścia - część mieszkalna

na cenę brutto za realizację zamówienia w wysokości: 378.656,34zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 34/100), termin gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy.

Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 02.05.2016r. 

Umowa zakupu paliw do samochodów służbowych dla Starostwa Powiatowego w Żurominie oraz jednostek organizacyjnych

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 4 stycznia 2016r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: ,,Zakup paliw do samochodów służbowych tj. benzyny bezołowiowej i oleju napędowego, w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Starostwa Powiatowego w Żurominie oraz jednostek organizacyjnych powiatu”. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,MIRPOL” Mirosław Stankiewicz Ul. Zamojskiego 69,09-300 Żuromin, w której zaoferowano cenę brutto za realizację zamówienia w wysokości: 197.102,17zł: (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwa złote 17/100). Wartość stałego upustu brutto od każdego litra zakupionego paliwa 0,15 zł. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.12.2016r.

Nowe chodniki w m. Sarnowo i Nowa Wieś

Opublikowano .

Zakończyły się prace, związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu pieszych w miejscowościach Sarnowo i Nowa Wieś w Gminie Kuczbork – Osada. Roboty związane z remontem chodnika położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4602W Przełęk – Niechłonin – Kuczbork w ww. miejscowościach, wykonywane były przez pracowników Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie, zatrudnionych w ramach robót publicznych. Współpracę zadeklarowała także Gmina Kuczbork – Osada, która na niniejsze zadanie udzieliła Powiatowi Żuromińskiemu pomoc finansową w łącznej wysokości 47 540,00 zł na zakup materiałów niezbędnych do realizacji niniejszego zadania.

Odbiór przebudowanego mostu i odcinka drogi powiatowej Bieżuń - Drzazga

Opublikowano .

Zakończyły się prace związane z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4634W Bieżuń – Drzazga od km 0+000,00 do km 11+950,00 wraz z mostem w km 7+341,00 – Odcinek od km 6+435,40 do km 8+740,00”.

Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, która zrealizowała niniejsze zadanie za łączną cenę brutto 2 960 050,57 zł.

Odbiór drogi powiatowej Żuromin – Osówka

Opublikowano .

Zakończyły się prace związane z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4607W Żuromin – Osówka”.

Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,,PRDI” S.A. ul. Stefana Roweckiego ,,Grota” 8, 06-500 Mława, która zrealizowała niniejsze zadanie za łączną cenę brutto 1 930 411,38 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy czterysta jedenaście złotych 38/100 zł).

Umowa na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Bieżuń-Drzazga podpisana

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 12 sierpnia 2015r. podpisał umowę  na  wykonanie zadania pn.: ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 4634W Bieżuń-Drzazga od km 0+000,00 do km 11+950,00 wraz z mostem w km 7+341,00” z firmą  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, cena brutto: 2.960.050,57 zł, termin gwarancji i rękojmi: 72 miesiące. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 15.10.2015r.

Nowy chodnik w m. Lutocin

Opublikowano .

Rozpoczęły się prace, związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu pieszych w miejscowości Lutocin. Zakresem rzeczowym zadanie obejmuje remont starej części chodnika położonego naokoło parku wzdłuż dróg powiatowych. Roboty wykonywane są przez pracowników Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie, zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz przy współpracy z Gminą Lutocin, która na niniejsze zadanie udzieliła Powiatowi Żuromińskiemu pomoc finansową na zakup materiałów niezbędnych do realizacji niniejszego zadania.

Przebudowa drogi powiatowej Żuromin – Osówka

Opublikowano .

Trwają prace, związane z realizacją inwestycji Zarządu Powiatu Żuromińskiego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4607W Żuromin – Osówka”. Prace wykonuje firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,, PRDI” S.A. 06-500 Mława, ul. Stefana  Roweckiego ,,Grota” 8. Zadanie to realizowane jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój oraz w partnerstwie Powiatu Żuromińskiego z Gminą i Miastem Żuromin oraz z Gminą Lubowidz.