Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

AKTUALNOŚCI

Zawarcie umowy na ,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn:,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4613W od drogi nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy na odcinku Sinogóra – Syberia”

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 02 sierpnia 2021r. podpisał umowę pn.:,, Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn:,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4613W od drogi nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy na odcinku Sinogóra – Syberia” z firmą Usługi Inżynierskie Roboty Drogowe Jan Budziński ul. Zajęcza 39, 11-015 Olsztynek, w której zaoferowano cenę brutto za realizację zamówienia w wysokości 79.950,00zł z podziałem na etapy:

1. Etap I cenę umowną netto wg formularza ofertowego w wysokości 10.000,00zł plus należny podatek VAT-23% tj. 2.300,00 zł, co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości 12 300,00zł ( słownie :dwanaście tysięcy trzysta złotych )

2.Etap II cenę umowną netto wg formularza ofertowego w wysokości 35.000,00zł plus należny podatek VAT-23% tj.8.050,00 zł, co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości 43 050,00zł ( słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćdziesiąt złotych )

3.Etap III cenę umowną netto wg formularza ofertowego w wysokości 20.000,00zł plus należny podatek VAT-23% tj.4.600,00 zł, co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości 24 600,00zł ( słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych ).

Umowa będzie wykonywana przez Wykonawcę w terminie 26 miesięcy.

IMG 4837IMG 4839

Rocznica Powstania Warszawskiego – uruchomienie syren alarmowych

Opublikowano .

W niedzielę 1 sierpnia – w 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na terenie województwa mazowieckiego nastąpi włączenie syren alarmowych. W ten sposób mieszkańcy będą mogli oddać hołd i uczcić pamięć poległych i zamordowanych w czasie Powstania Warszawskiego.
Syreny alarmowe będą włączone o godzinie 17:00. Nadany zostanie jednominutowy, ciągły sygnał dźwiękowy.

Uruchomienie syren będzie przeprowadzone w trybie treningowym.

Remont dróg powiatowych

Opublikowano .

W celu poprawy równości nawierzchni dróg powiatowych, Zarząd Powiatu Żuromińskiego przystępuje do wykonania zadania pn.: ,,Remont dróg powiatowych”.
W dniu 27 lipca 2021r. podpisana została umowa na wykonanie prac remontowych. Roboty w terenie wykona Firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,,PRDI” S.A. 06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego ,,GROTA” 8, za łączną wartość wynoszącą 551 235,62 zł brutto, w całości sfinansowaną ze środków własnych powiatu żuromińskiego. Termin wykonania zadania określony został w umowie na dwa miesiące od daty jej podpisania, a termin gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy od dnia końcowego odbioru robót.

W ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego, do wykonania przewidziane są odcinki dróg powiatowych o łącznej długości ok. 3,45 km w tym:
  • Gmina i Miasto Żuromin – odcinek drogi Kliczewo Małe - Olszewko – o długości ok. 570 mb,
  • Miasto i Gmina Bieżuń – odcinek drogi Sadłowo – Sławęcin – Zgliczyn Kościelny – od skrzyżowania z drogą Bieżuń – Szreńsk w kierunku Stawiszyna Łaziska – o długości ok. 500 mb,
  • Miasto i Gmina Lubowidz – odcinek drogi Pątki - Sinogóra – o długości ok. 600 mb,
  • Gmina Kuczbork – Osada – odcinek drogi Kliczewo Małe – Olszewko oraz skrzyżowanie dróg Kuczbork – Nidzgora i Kuczbork - Olszewko – o łącznej długości ok. 555 mb,
  • Gmina Lutocin – odcinek drogi Poniatowo – Lutocin – od końca m. Lutocin w kierunku granicy z powiatem sierpeckim – o długości ok. 530 mb,
  • Gmina Siemiątkowo – odcinek drogi Drzazga – Siemiątkowo Rogale w okolicach m. Dzieczewo – o długości ok. 694 mb.

Podpisanie umowy:

IMG 4829IMG 4831IMG 4832IMG 4833

Odcinki dróg przed remontem:

Remont 2021 przed Dzieczewo SiemiatkowoRemont 2021 przed Kliczewo Olszewko KuczborkRemont 2021 przed Kliczewo Olszewko ZurominRemont 2021 przed Lutocin LutocinRemont 2021 przed Patki Sinogora LubowidzRemont 2021 przed Stawiszyn Biezun

Podpisanie umowy na wykonanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Kipichy – granica powiatu

Opublikowano .

W dniu 22 lipca 2021r. w Żurominie Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Panem Lechem Zmarzłym – Prezesem Zarządu Firmy Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX’’ Sp. z o.o., ul. Targowa 21, 09 – 300 Żuromin umowę o wykonanie zadania drogowego pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 4612W Pątki – Płociczno – Mleczówka – Suchy Grunt , Nr 4615W Pątki – Dziwy – Sinogóra i nr 4613W od drogi nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy” – odcinek 4613W od km 17+520,08 – do km 18+023,58”. Poprzetargowa wartość robót zaoferowana przez Wykonawcę wynosi 365 311,76 zł, zgodnie z zapisami umowy zadanie zostanie wykonane w ciągu dwóch miesięcy od jej podpisania i objęte będzie gwarancją przez okres 60 miesięcy.

Niniejsza inwestycja realizowana jest ramach dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wysokość dofinansowania, określona umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego wynosi 249 000,00 zł.

Inwestycja ta zakresem rzeczowym obejmuje wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej na odcinku drogi o długości ok. 0,5 km, poszerzenie jezdni do 6m, wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa naturalnego o szerokości 1,00 m po obu stronach przebudowanej drogi, roboty ziemne (w tym rowy), zjazdy, przepusty pod zjazdami oraz oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome jezdni.

Podpis umowy Kipichy 1 Podpis umowy Kipichy 2 Podpis umowy Kipichy 3 Podpis umowy Kipichy 4

Umowa na budowę i przebudowę dróg oraz budowę mostu w ciągu drogi obrębu Strzeszewo podpisana

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 21 lipca 2021r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg oraz budowa mostu w ciągu drogi nr ewidencyjny 93 i 103 obrębu Strzeszewo, gmina Bieżuń, w związku z realizacją projektu Scalenie i zagospodarowanie wsi Strzeszewo gmina Bieżuń, powiat Żuromiński w ramach poddziałania Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020” z firmą Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „WAPNOPOL” Adam Nowakowski, 06-450 Glinojeck, ul. Nadrzeczna 12. Poprzetargowa wartość robót zaoferowana przez Wykonawcę wynosi 4.125.437,23 zł.

Zadanie zostanie wykonane w ciągu jedenastu miesięcy i objęte będzie gwarancją przez okres 60 miesięcy.

IMG 4800 IMG 4807 IMG 4811