Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Remont dróg powiatowych nr 4641W ul. Szpitalna w Żurominie oraz 4603W Sarnowo – Zalesie

Opublikowano .

IMG 2657IMG 2664

 

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 20 marca 2024r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: ,,Remont dróg powiatowych nr 4641W ul. Szpitalna w Żurominie oraz 4603W Sarnowo – Zalesie” z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane ,,DOMEX” Sp. z o.o. ,ul. Targowa 21, 09-300 Żuromin, w której zaoferowano kwotę brutto w wysokości 1 462 898,84 zł ( słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 84/100).

Niniejsze zadanie realizowane jest w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, a wysokość dofinasowania określona będzie w Umowie z Wojewoda Mazowieckim na poziomie 60% poprzetargowej wartości prac – tj. ok. 877 tys. zł.

Zakresem rzeczowym przedmiotowe zadanie przewiduje wykonanie remontu nawierzchni na obu drogach powiatowych na łącznym odcinku 2,84 km (w tym ul. Szpitalna w m. Żuromin – 865 mb oraz droga Sarnowo – Zalesie – 1,975 km). W ramach niniejszego remontu przewidziano wykonanie następujących robót: frezowanie istniejącej warstwy ścieralnej, oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową, ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, regulację pionową studni i wpustów kanalizacyjnych, odnowę i wykonanie oznakowania poziomego jezdni (ul. Szpitalna), uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (Sarnowo – Zalesie).

Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie, niniejsze zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025, a termin zakończenia prac przez Wykonawcę określony został na 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej rozstrzygnięte

Opublikowano .

13

 

W dniu 15 marca br. o godz. 9:00 odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” w trzech kategoriach wiekowych z podziałem na grupy:

  • I grupa – uczniowie szkół podstawowych klasa I-IV,
  • II grupa – uczniowie szkół podstawowych klasa V-VIII,
  • III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych

W turnieju uczestniczyło łącznie 40 uczniów z gmin powiatu żuromińskiego. Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzacji wśród dzieci
i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Organizatorami konkursu była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie przy współudziale Starostwa Powiatowe w Żurominie.

Wyniki konkursu:

VI Konferencja Powiat Żuromiński Bliżej Mieszkańców

Opublikowano .

0100

 

14 marca 2024r. odbyła się Konferencja Powiat Żuromiński Bliżej Mieszkańców w Restauracji Atmosfera w Żurominie skierowana do sołtysów z Powiatu Żuromińskiego, organizowana przez Starostwo Powiatowe w Żurominie. Patronat nad konferencją objął Wicemarszałek Sejmu RP Piotr Zgorzelski oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Patronat medialny nad konferencją objęli Kurier Żuromiński, Tygodnik Ciechanowski oraz Radio 7. W konferencji uczestniczyło ok. 150 osób w tym Wójtowie, Burmistrzowie, Przewodniczący Rad Gmin i Miast z poszczególnych Gmin Powiatu Żurominskiego oraz Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu.

Uchwała w sprawie konsultacji zmiany Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 r.

Opublikowano .

 Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby reprezentujące podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązującego w 2024 roku.
Konsultacje odbędą się w dniu 21 marca 2024 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie o godz. 15.30.
Konsultacje prowadzone są również w formie internetowego forum dyskusyjnego pod adresem strony www.konsultacje.zuromin-powiat.pl w terminie od dnia 07 marca 2024 roku do dnia 21 marca 2024 roku. Zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.


Marta Miłoszewska
Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

pdfUchwała Nr 1309/2024 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 23 lutego 2024r..pdf766.32 KB