Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje, iż w dniu 4 czerwca (piątek) urząd będzie nieczynny. Natomiast w dniu 9 czerwca (środka) w związku z zaplanowanymi pracami modernizacji infrastruktury informatycznej, petentów nie będzie obsługiwał Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Termomodernizacja szpitala w Żurominie

szpital termomodernizacja ulotka.pngtermo 2.png

AKTUALNOŚCI

DEFIBRYLATORY DWUFAZOWE Z MOZLIWOŚCIĄ STYMULACJI I KARDIOWERSJI

Opublikowano .

Kolejnym zakupem dla szpitala w ramach realizowanego przez samorząd województwa mazowieckiego projektu unijnego są 2 defibrylatory dwufazowe, z możliwością stymulacji i kardiowersji. Są to urządzenia firmy Philips Efficia DFM100 proste w obsłudze, ułatwiający opiekę i monitorowanie stanu pacjenta zarówno w czasie transportu jak i w trakcie hospitalizacji.

Defibrylatorem przeprowadza się zabieg defibrylacji serca, który polega na zastosowaniu impulsu elektrycznego prądu stałego poprzez powierzchnię klatki piersiowej w celu wygaszenia najpoważniejszych zaburzeń rytmu serca.

Sprzęt ten został przeznaczony na oddział wewnętrzny. Łączna cena defibrylatorów to 31 000,00 zł.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

NOWY APARAT PRZYŁÓŻKOWY SAMSUNG GM85

Opublikowano .

Do szpitala w Żurominie trafił cyfrowy aparat przyłóżkowy SAMSUNG GM85

Dnia 20 maja 2021r. w ramach projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” szpital w Żurominie został doposażony w Mobilny Aparat Rtg Samsung GM85.

Aparatura to nowoczesne, kompaktowe i lekkie urządzenia marki Samsung GM 85. Jego atutem jest nieduży jak na tego typu sprzęt rozmiar, który umożliwia personelowi medycznemu przetransportowanie go w niewielkiej windzie czy też przemieszczanie się z nimi bardzo wąskimi korytarzami do sali chorych. Aparat charakteryzuje się niskim zużyciem energii. Dodatkowo urządzenie gwarantuje doskonałą jakość obrazu i umożliwia dostosowanie dawki promieniowania do wieku badanego pacjenta, dzięki czemu mogą być stosowane również w diagnostyce dzieci. Aparat posiada funkcję Remote View, dzięki której lekarze mają na bieżąco dostęp do obrazu za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Ta opcja jest przydatna np. w salach operacyjnych.Sprzęt zapewnia nie tylko wysoką jakość obrazu, lecz także większe bezpieczeństwo pacjenta podczas badania (redukuje dawkę promieniowania).

Mobilny aparat rentgenowski jest niezbędnym urządzeniem do diagnozy skutków choroby płuc wywołanej przez koronawirusa u pacjentów, którzy ze względu na konieczność izolacji nie mogą być transportowani do Pracowni RTG.

Zakupiony sprzęt umożliwi również wykonywanie zdjęć rentgenowskich w łóżku pacjentom, przebywającym w Oddziałach naszego szpitala, którzy ze względu na stan zagrożenia życia nie mogą być przemieszczani poza obszar oddziału.

Wartość aparatu 397 314,72 zł brutto.

3Bez tytułuBez tytułu 2

DWA APARATY DO WYSOKOPRZEPŁYWOWEJ TERAPII TLENOWEJ

Opublikowano .


2 Aparaty do wysokoprzepływowej terapii tlenowej wraz z akcesoriami trafiło do żuromińskiego szpitala. Samorząd województwa mazowieckiego za ponad 3mln zł kupił 350 Aparatów do wysokoprzepływowej terapii tlenowej, które trafiły do placówek medycznych na terenie Mazowsza. To kolejny zakup w ramach realizowanego przez samorząd województwa projektu unijnego

Aparaty Airvo2-set firmy Fisher & Paykel Healthcare GmbH zostały dostarczone na oddział wewnętrzny żuromińskiego szpitala. Urządzenie posiada wbudowany w aparat układ mieszania gazów oddechowych, zapewnia wsparcie czynności oddechowej i nawilżanie dróg oddechowych przy jednoczesnym komforcie i łatwości użycia. Donosowa Terapia Wysokoprzepływowa jest uznawana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako terapia stosowana w leczeniu pacjentów z niewydolnością oddechową w przebiegu zapalenia płuc, wywołanego przez patogeny, przedostające się do organizmu drogą kropelkową.

Wartość jednostkowa sprzętu to 8 799,00 zł

drugi art.png

PODPISANIE UMOWY NA TERMOMODERNIZACJE SZPITALA

Opublikowano .

Dnia 23.04.2021 r. w siedzibie szpitala została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Budowlanym „DOMEX” Sp. z o.o., ul. Targowa 21, 09-300 Żuromin na Termomodernizację kompleksu budynków SPZZOZ w Żurominie zrealizowane w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie finansowanego z udziałem środków z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

termo 2tremo

26 maja 2021r. odbyła się XXVI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego. Na Sesji Zarząd Powiatu Żuromińskiego uzyskał jednogłośnie wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za 2020 rok.

Opublikowano .

Porządek obrad Sesji był następujący:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z Sesji z dnia 26 marca 2021r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023.
 5. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej, w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie na 2021 r.
 7. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały uchylającej Uchwałę Nr XXVII/252/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób z przystanków komunikacyjnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Żurominie
  i włączenia jej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
  w Żurominie.
 10. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie założenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie.
 11. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Żuromińskiego od dnia 1 września 2021 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2021.  
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2020.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Żurominie za rok 2020.
 18. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 19. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad.      

IMG 4334IMG 4336IMG 4337IMG 4338IMG 4339