Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Życzenia od uczniów LO w Bieżuniu

Opublikowano .

Wirtualny spacer po LO w Bieżuniu

Opublikowano .

Uchwała Nr XXII/172/20 w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 r

Opublikowano .

Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego 11.12.2020

Opublikowano .

11 grudnia 2020r. odbyła się Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego z następującym porządkiem obrad:


1.Otwarcie obrad.
2.Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu obrad z Sesji z dnia 29 października 2020r.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020 w Powiecie Żuromińskim.
5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku.
6.Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat obowiązujących w 2021r. za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia istotnych dla wspólnoty samorządowej problemów gospodarowania wodami na terenie powiatu żuromińskiego.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2020.
11.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
12.Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2021.
   12.1.Autopoprawka do budżetu na 2021 rok - w dochodach w dziale oświata i wychowanie, rozdział pozostała działalność, Powiat Żuromiński - zgodnie z zawartym Aneksem do Porozumienia wprowadzono zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 13 000 zł na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
   12.2.Autopoprawka do budżetu na 2021 rok - w dochodach w dziale ochrona zdrowia, rozdział zwalczanie narkomanii, Powiat Żuromiński w związku z pismem Miasta i Gminy Lubowidz z dnia 5 listopada 2020r. dotyczącym umowy o współpracy w zwalczaniu patologii społecznych wprowadza się środki z dotacji celowej w wysokości 3 000 zł.
   12.3.Autopoprawka do budżetu na 2021 rok - w wydatkach w dziale oświata i wychowanie, rozdział pozostała działalność, Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie wprowadzono kwotę 13 000 zł na realizację programu kompleksowego wsparcia „Za życiem”, który będzie realizowany przez Szkołę Podstawową Specjalną w Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie.
   12.4.Autopoprawka do budżetu na 2021 rok - w wydatkach w dziale ochrona zdrowia, rozdział zwalczanie narkomanii, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie wprowadzono środki z dotacji celowej w wysokości 3 000 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie psychologa od uzależnień narkotykowych.
   12.5.W treści Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2021 do §11 dodaje się upoważnienie w brzmieniu: „6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
a)zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b)zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c)zwrotem płatności otrzymywanych z budżetów europejskich”.
   12.6.Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2021.
13.Przyjęcie ramowego planu pracy Rady Powiatu Żuromińskiego na 2021 rok.
14.Przyjęcie planów pracy poszczególnych Komisji Rady Powiatu Żuromińskiego na 2021 rok.
   14.1. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Żuromińskiego na 2021 rok.
   14.2. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu Rady Powiatu Żuromińskiego na 2021 rok.
  14.3. Przyjęcie planu pracy Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Żuromińskiego na 2021 rok.
   14.4. Przyjęcie planu pracy Komisji Zdrowia i Edukacji Rady Powiatu Żuromińskiego na 2021 rok.
15.Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
16.Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
17.Wolne wnioski.
18.Zamknięcie obrad.      

IMG 3997IMG 3999IMG 4000IMG 4001IMG 4002

Uroczystość wręczenia nagród dla najlepszych maturzystów w roku szkolnym 2019/20

Opublikowano .

W dniu 11 grudnia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyła się uroczystość wręczenia nagród najlepszym maturzystom maturzystom szkół prowadzonych przez Powiat Żuromiński w roku szkolnym 2019/20. Nagrody wręczali: Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski, Wicestarosta Żuromiński Ireneusz Rejmus oraz Dyrektor Wydziału Zdrowia i Edukacji Joanna Jucewicz-Morawska.

Najlepsi maturzyści szkół prowadzonych przez powiat żuromiński w roku szkolnym 2019/2020:

  1. Maria Gulczyńska – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
  2. Milena Kluczewska – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu
  3. Daria Naworska – absolwentka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
  4. Zuzanna Miłoszewska – absolwentka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym

IMG 3989IMG 3992IMG 3994

Przekazanie autobusu do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie

Opublikowano .

pfron.png

Powiat Żuromiński uzyskał dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn. „Zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych o liczbie miejsc 17+1 (łącznie z kierowcą) z możliwością przewozu 2 sztuk wózków inwalidzkich”. Autobus został przekazany 11.12.2020 r.

Celem projektu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu żuromińskiego w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej poprzez likwidację barier transportowych. Realizacja projektu umożliwi zapewnienie dowozu uczniów niepełnosprawnych z miejsca ich zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie, co w konsekwencji wpłynie na poprawę jakości życia uczniów oraz ich rodzin.

Łączny koszt realizacji zadania wskazany we wniosku wynosi 230 016 zł, w tym wkład własny powiatu - 71 705,00 zł, natomiast wnioskowana kwota z PFRON - 167 311,00 zł.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zakup autobusu jego koszt wyniesie 194 217,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 135 951,90 zł oraz środki własne budżetu powiatu w kwocie 58 265,10 zł

.IMG 3977IMG 3979IMG 3981IMG 3985IMG 3986IMG 3988

Ankieta dotycząca zmiany mobilności mieszkańców, po wprowadzeniu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa

Opublikowano .

Szanowni Państwo,

pracownicy dydaktyczni Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, University of Žilina, The Institute of Technology and Business in České Budějovice, University of Ljubljana oraz University of Zagreb, prowadzą międzynarodowe badania naukowe, obejmujące Polskę, Czechy, Słowację, Chorwację i Słowenię. Tematem badań są zmiany mobilności mieszkańców, po wprowadzeniu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

Zapraszamy Państwa do udziału w dobrowolnych i anonimowych badaniach ankietowych. Zgromadzone statystyki wykorzystywane będą, jako zagregowane dane naukowe, które stanowić będą cenne źródło do przygotowania międzynarodowej analizy porównawczej w postaci naukowego artykułu.

Ankieta składa się z 18 pytań pozwalających na wybór jednej odpowiedzi lub umożlwiających wpisanie własnej opinii/komentarza.

Wypełnienie ankiety zajmie około 5 minut.

Dziękujemy Państwu za poświęcony czas.

W imieniu zespołu badawczego
dr inż. Piotr Gorzelańczyk

Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica

Link do ankiety:

https://mkza.puss.pila.pl/new/index.php/836812?lang=pl