Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

AKTUALNOŚCI

Realizacja projektu dla szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Opublikowano .

Powiat Żuromiński w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 330 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 55 624 305, 00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 40 374 335, 00 zł.

projekt edukacja

SZKOLENIE WOJSKOWE W CSMW W USTCE

Opublikowano .

W dniach 11.10 – 15.10. 2021 roku uczniowie klasy IIIA i IIIC wraz z wychowawcami p. Marzeną Twarogowską i p. Leną Gulczyńską oraz opiekunami p. Renatą Sadowską i panem chorążym Jackiem Ramą uczestniczyli w obozie szkoleniowym w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce.

W ramach porozumienia Komendant CSMW umożliwił naszym uczniom korzystanie z obiektów szkoleniowych takich jak: symulator broni strzeleckiej „Śnieżnik”, pływalni, placów ćwiczeń taktycznych, szkolnej rzutni granatów, hali sportowej i gabinetu pierwszej pomocy medycznej. Cele takiego szkolenia to przede wszystkim aspekt edukacyjny i wychowawczy. W ramach edukacji uczniowie realizują tematy z zakresu szkolenia ogniowego, inżynieryjno – saperskiego, taktyki, musztry, wychowania fizycznego, szkolenia medycznego, chemicznego, łączności, topografii oraz elementów survivalu. W ramach celów wychowawczych uczniowie przede wszystkim mają okazję zintegrować się ze środowiskiem wojskowym, a także kształtują postawy obywatelskie i patriotyczne.

Młodzież naszej szkoły w ramach harmonogramu szkolenia uczestniczyła w następujących zajęciach:

 • Nauka pływania
 • Musztra indywidualna i zespołowa
 • Zasady strzelania z broni strzeleckiej oraz strzelanie z wykorzystaniem systemu szkolno – treningowego do broni strzeleckiej „ŚNIEŻNIK”
 • Przemieszczanie się na polu walki: szyki pisze, sposoby przemieszczania w postaci skoków i czołgania
 • Działania żołnierza w obronie
 • Sposoby ewakuacji poszkodowanych w warunkach taktycznych
 • Budowa, przeznaczenie i dane taktyczno – techniczne kbk AK, budowa granatu
 • Rzut granatem ćwiczebnym
 • Posługiwanie się ISOPS
 • Organizacja łączności na polu walki
 • Maskowanie ludzi, uzbrojenia i sprzętu wojskowego w działaniach taktycznych
 • Z topografii: orientowanie się w terenie, sposoby wykonywania pomiarów
 • Z survivalu budowa prostych schronień, rozniecanie ognia
 • Elementy walki w bliskim kontakcie
 • Szkolenie medyczne: postępowanie w przypadku utraty przytomności, posługiwanie się IPMED
Organizacja dnia szkoleniowego zaczynała się od pobudki i zaprawy porannej, a kończyła ciszą nocną. Zajęcia zaplanowane w harmonogramie odbywały się do godziny 14.45. Po tym czasie młodzież zasługiwała na czas odpoczynku, oczywiście po uprzednim zregenerowaniu sił smacznym obiadem.

Obóz szkoleniowy wypełniły nie tylko zajęcia przedmiotowe ale również czas wolny spędzony w miłej i przyjaznej atmosferze. Uczniowie naszego Liceum mieli okazję zwiedzić port w Ustce oraz Bunkry Baterii BLÜCHERA, gdzie nie tylko odbyła się lekcja historii ale również gra terenowa- podchody.

Na zakończenie obozu młodzież zwiedziła bazę szkoleniową: Cykl Mechaniczno – Elektryczny i ratownictwa Morskiego, Cykl Wsparcia i Zabezpieczenia Działań Sił Okrętowych, Cykl Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Na Sali tradycji CSMW w Ustce uczniom klasy IIIA i IIIC zostały wręczone pamiątkowe certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu. Wręczał je komendant CSMW kmdr mgr inż. Grzegorz Okuljar.

Wychowawcy będący z naszą młodzieżą na obozie obserwując poczynania uczniów postanowili przyznać dodatkowe wyróżnienia i dyplomy w następujących kategoriach:

 • „Obozowa Piratka” – Natalia Dobrosielska
 • „Obozowy Wilk Morski” – Miłosz Wiśniewski
 • „Najlepszy Pływak” – Igor Ostrowski
 • „Najlepsza Pływaczka” – Natalia Dobrosielska
 • „Najlepszy Saper” – Szymon Kalinowski i Patrycja Lampkowska
 • „Najlepszy Nawigator” – Gabriel Ghazaryan i Damian Kalinowski
 • „Musztra indywidualna żołnierza”- Gabriel Ghazaryan i Izabela Klimek
 • „Działanie żołnierza na polu walki” - Gabriel Ghazaryan
Dodatkowym wyróżnieniem były dyplomy w kategorii strzelania z broni pneumatycznej dziewcząt i chłopców. W kategorii dziewcząt:

 1. Dominika Madej
 2. Sandra Jończyk
 3. Klaudia Montowska
W kategorii chłopców:

 1. Igor Ostrowski
 2. Miłosz Wiśniewski
 3. Gabriel Ghazaryan

IMG 20211011 100520IMG 20211011 131724IMG 20211011 132146IMG 20211012 083048IMG 20211013 082203IMG 20211013 102956IMG 20211013 132853IMG 20211014 094728IMG 20211014 111125IMG 20211014 113058IMG 20211014 133608IMG 20211014 144904IMG 20211015 112035

Podpisanie umowy na przebudowę drogi Sinogóra-Syberia

Opublikowano .

W dniu 19 listopada 2021r. w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Zarząd Powiatu podpisał z Wicewojewodą Mazowieckim umowę o dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4613W od drogi nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy na odcinku Sinogóra – Syberia”. Przewidziane do wykonania zadanie obejmują odcinek o długości ok. 4,9 km, od przebudowy skrzyżowania w m. Sinogóra do miejsca ok. 200 m za kościołem w Syberii w kierunku m. Mleczówka. Prace w terenie wykonuje Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX’’ Sp. z o.o., ul. Targowa 21, 09 – 300 Żuromin
Łączna wartość inwestycji po wyłonieniu Wykonawcy Robót i Inspektora Nadzoru wynosi 4 989 831,76 zł, z czego kwota 2 988 002,67 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pozostała kwota 2 001 829,09 zł stanowi środki własne powiatu.
Zgodnie z wnioskiem oraz dofinansowaniem z RFRD zadanie realizowane jest w cyklu 3-letnim, w tym:

 • rok 2021 – obejmuje przebudowę skrzyżowania w miejscowości Sinogóra wraz z chodnikami i odcinkiem drogi o długości ok. 600 mb w kierunku Syberii
 • rok 2022 – obejmuję przebudowę drogi przez miejscowość Syberia, kanalizacja deszczowa, chodniki, nawierzchnia asfaltowa,
 • rok 2023 – obejmuje przebudowę pozostałego odcinka szlakowego pomiędzy Sinogórą i Syberią oraz ok. 200 metrowy odcinek od Kościoła w kierunku Mleczówki.

258624810 2855850148008091 3907282095356632309 n258822977 2855850068008099 8981981135561216426 n259076371 2855850184674754 6276271141726127476 n259119982 2855849974674775 2892831410718626605 n259154460 2855850131341426 8881118585249303082 n

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4620W Poniatowo – Lutocin – Września – Borowo na odcinku Poniatowo – Chromakowo

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 18 listopada 2021r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4620W Poniatowo – Lutocin – Września – Borowo na odcinku Poniatowo – Chromakowo" z firmą Mplan Sp. z o.o. ul. Osińskiego 2/6, 13-100 Nidzica, w której zaoferowano  cenę brutto za całość  zamówienia : wysokości 209.100,00zł  ( słownie: dwieście dziewięć  tysięcy sto złotych). Umowa będzie wykonywana przez Wykonawcę w terminie 11 miesięcy.

258291006 5381284275221667 4517777925248329127 n258530070 5381283968555031 1023199928908272778 n258567188 5381284878554940 2735253843018923829 n258745202 5381283781888383 7189077878986643478 n

Uchwała Nr XXIX/221/21 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 października w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaln

Opublikowano .

Uchwała Nr XXIX/221/21 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 października w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku.pdf

XXX Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

 

16 LISTOPADA 2021r. (WTOREK) o godz. 14.00 odbyła się XXX Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Nr XXIX/2021 z dnia 28 października 2021r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu dwóch boksów garażowych położonych w budynku przy ulicy Olszewskiej 7 w Żurominie.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu boksu garażowego położonego w budynku przy ulicy Olszewskiej 7 w Żurominie.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Żuromińskiego.
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży dla Radnych Powiatu Żuromińskiego.
  8. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat obowiązujących
   w 2022 r. za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2021.  
  1. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
  2. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zamknięcie obrad.      

248097235 428650938791948 3237735349819777186 n 255010112 1063353431186116 3178267316673737198 n 255585006 1054976348585953 976069189117451730 n 256345242 955514381709797 1516135157482560323 n 256475139 848296692532315 7398628474420045576 n 257410576 418684426534376 1339487201084072657 n