Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Raczyny – Dąbrowice

Opublikowano .

W dniu 19 lutego 2021r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Firmą PRO STUDIO Pracownia Projektowa Sp. z o.o., ul. Górczewska 181 lok 507B, 01 – 459 Warszawa, umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę przepustu i budowę mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej Nr 4616W Raczyny – Dąbrowice – Syberia oraz uzyskanie (w imieniu i na rzecz Zamawiającego) wszelkich koniecznych uzgodnień, opinii, decyzji w tym pozwolenia na budowę. Opracowanie dokumentacji technicznej obejmuje wykonanie projektu na budowę mostu w miejscu dotychczasowego przepustu pod jezdnią oraz odcinek drogi o długości ok. 2 km od m. Raczyny – w kierunku Dąbrowic. Wartość opracowania wynosi 98 400,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych 00/100), a termin wykonania dokumentacji i uzyskania pozwoleń ustalony został na dzień 15.12.2021r.

IMG 4059IMG 4061

Przekazanie nakrętek z serduszka

Opublikowano .

W dniu dzisiejszym Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski przekazał nakrętki zebrane do serduszka przy Starostwie Powiatowym w Żurominie na leczenie i powrót do zdrowia Mateusza Dziurkowskiego. Dzięki nakrętkom zebranym przez pracowników Starostwa i mieszkańców powiatu żuromińskiego możemy wesprzeć osoby potrzebujące pomocy.

Każdy może przyłączyć się do zbiórki i przekazać nakrętki – to nic nie kosztuje, a może pomóc.

Codziennie odkręcamy butelki, pojemniki, słoiki i nawet nie zdajemy sobie sprawy, że te małe plastikowe elementy mogą stanowić dla kogoś wartość.

Dziękujmy za okazaną pomoc i zachęcamy wszystkich do tego, aby nie wyrzucać plastikowych nakrętek do kosza, ale je zbierać, aby potem przekazać w wyznaczonym miejscu.

Dla osób, które chciałyby zapoznać się z historia Mateusza załączamy link pod którym, znajdą Państwo więcej informacji https://www.siepomaga.pl/mateusz-dziurkowski

IMG 4054IMG 4057

Kolejne serduszko z nakrętkami pełne

Opublikowano .

Druga partia nakrętek zgromadzonych w czerwonym serduszku zlokalizowanym przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Żurominie została wybrana. Odzew mieszkańców na akcję był bardzo dobry, ponieważ serduszko zapełniło się bardzo szybko.

Zachęcamy Państwa do dalszego angażowania się w tę szczytną, charytatywną akcję.

IMG 4050IMG 4051

Większa pomoc z Programu „Za życiem” w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Żurominie.

Opublikowano .

Od 2017 roku w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ułatwiono dostęp do Środowiskowych Domów Samopomocy większej grupie osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności osobom ze spektrum autyzmu i z  niepełnosprawnością sprzężoną. Środowiskowe Domy Samopomocy otrzymały też zwiększone dotacje, które mogą być przeznaczane między innymi na zabezpieczenie zwiększonych potrzeb opiekuńczych uczestników ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością sprzężoną, na zakup dodatkowych usług, wyposażenia lub sprzętu niezbędnego do pracy z tymi osobami.   
Od czasu wprowadzenia dodatkowych środków z Programu, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Żurominie, zakupił wiele sprzętów i pomocy ułatwiających pracę i przeprowadzanie procesu terapeutycznego.
W ramach realizacji Programu „Za życiem” w 2020 r.  Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Żurominie otrzymał podwyższoną dotację w kwocie 12 600 zł.

            W ramach Programu zakupiono:

-           Zestawy „Mówik” do komunikacji wspomagającej i alternatywnej na tablety z systemem Android, przeznaczone do stosowania u osób niepełnosprawnych w celu łagodzenia lub kompensowania skutków urazu, choroby i niepełnosprawności, wyposażone w polską syntezę mowy kobiecą i męską oraz ponad 10 000 symboli. Przeznaczony jest dla osób w różnym wieku, głównie z afazją, autyzmem, upośledzeniem umysłowym, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, dyzartrią, które nie mogą się porozumiewać mową w sposób zrozumiały dla innych. Ma możliwość dostosowania interfejsu do różnych upośledzeń, niepełnosprawności ruchowej, wieku i płci. Istnieje również możliwość robienia i wstawiania zdjęć, własnych grafik i obrazów z Internetu. Użytkownik może tworzyć z symboli całe zdania i wypowiedzi, które są odczytywane przez syntezę mowy.
-           Podświetlany, interaktywny panel terapeutyczny do koloroterapii. Panel z „aktywną cieczą”. Reaguje na dotyk - przyciśnięcie panelu lub przesuwanie ręki powoduje płynne przemieszczenie się cieczy.
-           Lampa do światłoterapii i fototerapii służąca do delikatnej, mało inwazyjnej terapii, wpływającej na poprawienie nastroju i zmniejszenie senności. Zapobiega zimowej depresji, usuwa złe samopoczucie, apatię, uczucie smutku i lęku, pomaga w walce z bezsennością.
-           Kosmiczny rzutnik emitujący refleksy świetlne, delikatne wiązki światła oraz kształty imitujące niebo i gwiazdy, wykorzystywany w relaksacji.
-           Sensoryczne klocki świetlne, wykorzystujące terapeutyczną rolę światła widzialnego w celu leczenia lub znacznej poprawy stanu wielu schorzeń bądź defektów estetycznych. Światło wykorzystywane w terapii fotodynamicznej ma ogromny i bezpośredni wpływ na aktywność komórkową, dzięki czemu uzyskuje się szybkie i trwałe efekty terapeutyczne.
-           Kaskada i meduza światłowodowa przeznaczone do światłoterapii, wykorzystywane w relaksoterapii.
-           Pomoce do rehabilitacji i ćwiczeń rozwijanie motoryki dużej i małej.
-           Masażery do pleców, karku, maty masujące, wałki.
-           Pomoce sensoryczne do ćwiczeń.
-           Pomoce edukacyjne: sortery, kształtki, gry.

            Zakupione materiały i sprzęty, przyczyniają się do polepszenia stanu psycho-fizycznego, osób niepełnosprawnych. Wpłyną na prawidłowe funkcjonowanie i rozwój, pozwolą rozwinąć wiedzę i umiejętności w obszarze samoobsługi i terapii. Usprawnią pracę nad zmianą zachowań trudnych, pozwolą na wydłużenie czasu koncentracji na zadaniu, rozwiną też umiejętności językowe i komunikacyjne, poszerzą zakres samodzielności oraz poprawią sprawności manualną

DSC 0326DSC 03981DSC 0406lampa antydepresyjna

Liceum Ogólnokształcące w Żurominie - Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Opublikowano .

Z dumą informujemy, że Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2020/2021 otrzymali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie: Natalia Marzec i Kamil Ruszkowski👏👏👏
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!🙂

Galeria zdjęć w załączonym linku:
https://www.facebook.com/Liceum-Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce-im-Marii-D%C4%85browskiej-w-%C5%BBurominie-112928200152044/photos/pcb.438606860917508/438606777584183/

DOTACJA PREWENCYJNA PZU S.A. - MONITORING SPZZOZ ŻUROMIN

Opublikowano .

Szpital SPZZOZ w Żurominie zrealizował w miesiącu styczeń 2021 r. zadanie wykonania systemu monitoringu wizyjnego w budynku głównym szpitala zgodnie z Umową Prewencyjną z PZU SA.

 • Całkowity koszt przedsięwzięcia to 88 700,00 zł.
 • Szpital z Funduszu prewencyjnego PZU SA z siedzibą w Warszawie uzyskał dofinansowanie w kwocie 69 867,00 zł.
Zadanie prewencyjne ma na celu zapobieganie zdarzeniom oraz zmniejszenie strat powodowanych przez kradzież i rabunek w mieniu oraz ochronę mienia przed kradzieżami.

XXIV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 28 STYCZNIA 2021r. ( CZWARTEK ) o godz. 12.30 odbyła się zwołana w trybie nadzwyczajnym XXIV Sesję Rady Powiatu Żuromińskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 29 grudnia 2020r.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z Sesji z dnia 30 grudnia 2020r.
 5. Przyjęcie Sprawozdania Starosty Żuromińskiego w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2020 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Katarzyny Szadkowskiej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Piotra Sterkowskiego.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i  zasad korzystania z tych przystanków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru założenia Branżowej Szkoły II Stopnia
  w Żurominie i włączenia jej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
  w Żurominie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela, a także form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2021.  
 13. Przyjęcie Sprawozdań poszczególnych Komisji Rady Powiatu Żuromińskiego za 2020 rok.
  13.1. Przyjęcie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Żuromińskiego za 2020 rok.
  13.2. Przyjęcie Sprawozdania Komisji Budżetu Rady Powiatu Żuromińskiego za 2020 rok.
  13.3. Przyjęcie Sprawozdania Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Żuromińskiego za 2020 rok.
  13.4. Przyjęcie Sprawozdania Komisji Zdrowia i Edukacji Rady Powiatu Żuromińskiego za 2020 rok.
  13.5. Przyjęcie Sprawozdania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Żuromińskiego za 2020 rok.
 14. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 15. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.      

IMG 4039IMG 4040IMG 4041IMG 4042IMG 4043IMG 4044IMG 4045IMG 4046IMG 4047

Domowa Opieka Medyczna (DOM)

Opublikowano .

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło w całej Polsce projekt Domowej Opieki Medycznej (DOM), czyli system zdalnego monitoringu pacjentów z COVID-19. W jego ramach każdy, kto ma pozytywny wynik testu na koronawirusa, może otrzymać pulsoksymetr. To urządzenie bada poziom saturacji, czyli nasycenia krwi tętniczej tlenem i przekazuje dane do centrum monitoringu.  Dzięki temu, w razie pogorszenia parametrów, do pacjenta szybko zostanie wezwane pogotowie ratunkowe. 

Szczegóły na stronie Ministerstwa Zdrowia (kliknij by przejść do strony)