Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje, iż w dniu

9 czerwca 2023 (piątek) urząd będzie czynny

do godziny 14:00.

Kasa urzędu będzie czynna do godziny 13:30.

budowa krytej plywalni plan basenu

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

VIII „GRAJEK” W ZST-Z w Żurominie

Opublikowano .

DSC08798

 

21 kwietnia 2023 roku w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Żurominie odbył się VIII Powiatowy Przegląd Szkolnych Zespołów Muzycznych ,,Grajek 2023”. Muzyczne zmagania wróciły po dwuletniej pandemicznej przerwie. Konkurs został objęty honorowym patronatem Starosty Żuromińskiego.

XXX Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowia Polskiego Czerwonego Krzyża z Biedronką

Opublikowano .

21 kwietnia 2023 r. w Żuromińskim Centrum Kultury odbył się etap rejonowy XXX Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowia Polskiego Czerwonego Krzyża z Biedronką pod Honorowym Patronatem Starosty Żuromińskiego. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, z podziałem na dwie kategorie wiekowe:

kategoria I – uczniowie szkół podstawowych,
kategoria II – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Targi Pracy i Edukacji 2023

Opublikowano .

1 2


W dniu 14 kwietnia 2023r. w Hali Sortowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie odbyły się XVIII Targi Pracy i Edukacji. Organizatorami spotkania byli: Starostwo Powiatowe w Żurominie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie. Targi Pracy i Edukacji to cykliczny projekt, który każdego roku skupia wielu uczestników - pracodawców, potencjalnych kandydatów do pracy, młodzież oraz mieszkańców powiatu.

Celem Targów było zaprezentowanie oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych oraz przedstawienie lokalnych pracodawców i instytucji rynku pracy. Uczniowie szkół podstawowych mieli możliwość poznać szczegóły rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz kierunki kształcenia. Młodzież szkół ponadpodstawowych miała również możliwość zapoznania się z aktualną ofertą edukacyjną szkół policealnych i wyższych. W tegorocznych Targach udział wzięły 44 podmioty, 19 placówek oświatowych oraz 20 instytucji. Atmosferę Targów umiliły występy artystyczne uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu żuromińskiego. Targi Pracy i Edukacji są dobrym przykładem na budowanie dobrych relacji z lokalną społecznością, współpracy na rzecz poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy. Natomiast dla uczniów szkół stanowiły element świadomego wyboru ścieżki edukacyjnej na różnych poziomach.

XLI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

31 marca 2023r. odbyła się XLI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego, na której podjęto poniższe Uchwały zgodnie z przyjętym porządkiem.

1. Otwarcie obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji w dniu 27 grudnia 2022r.
4. Przyjęcie protokołu Nr XL/2022 z dnia 29 grudnia 2022r.
5. Przyjęcie Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za 2022 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
7. Przyjęcie Sprawozdania Starosty Żuromińskiego w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2022 roku.
8. Przyjęcie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023 w Powiecie Żuromińskim.
10. Przyjęcie Sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczejw Powiecie Żuromińskim za rok 2022.
11. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie za rok 2022 i wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej na rok 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żurominie.
13. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie za 2022 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela, a także form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2023 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2023.
17. Przyjęcie Sprawozdań poszczególnych Komisji Rady Powiatu Żuromińskiego za 2022 rok:
      17.1. Przyjęcie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Żuromińskiego za 2022 rok.
      17.2. Przyjęcie Sprawozdania Komisji Budżetu Rady Powiatu Żuromińskiego za 2022 rok.
      17.3. Przyjęcie Sprawozdania Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Rady Powiatu
             Żuromińskiego za 2022 rok.
      17.4. Przyjęcie Sprawozdania Komisji Zdrowia i Edukacji Rady PowiatuŻuromińskiego za 2022 rok.
      17.5. Przyjęcie Sprawozdania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Żuromińskiego
             za 2022 rok.
18. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
19. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.


IMG 0185 IMG 0186 IMG 0188