Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

AKTUALNOŚCI

Szkody wyrządzone przez silny wiatr w dniu 21.10.2021 r. na terenie powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

 • Miejscowość Kuczbork-Osada zerwany dach z budynku gospodarczego.
 • Miejscowość Siemcichy zerwany częściowo dach z budynku gospodarczego.
 • Miejscowość Mleczówka zerwany częściowo dach z budynku gospodarczego.
 • Miejscowość Stawiszyn - Łaziska częściowo uszkodzony dach budynku gospodarczego.
 • Miejscowość Żuromin częściowo poderwana metalowa obróbka dachu w budynku wielorodzinnym.
 • Miejscowość Brudnice częściowo uszkodzony dach z budynku mieszkalnego.
 • Miejscowość Zieluń częściowo uszkodzony dach z budynku mieszkalnego.
 • Miejscowość Stawiszyn - Łaziska zerwany dach budynku gospodarczego (obora 40mx12m).
 • Miejscowość Żuromin uszkodzona część elewacji budynku wielorodzinnego.
 • Miejscowość Strzeszewo częściowo uszkodzony dach budynku gospodarczego (kurnik).

Pozostałych zdarzeń związanych z przejściem frontu atmosferycznego - silnym wiatrem (powalone drzewa, konary drzew, itp.) na terenie powiatu żuromińskiego - 18 szt. W działaniach ratowniczych zaangażowane były siły i środki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu całego powiatu żuromińskiego.

Podpisanie umów

Opublikowano .

W dniu dzisiejszym w Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie zostały podpisane dwie umowy na realizację przez powiat żuromiński nowych zadań na rzecz szkół. W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” Szkoła Podstawowa Specjalna pozyskała 35 000,00 zł. Wsparciem finansowym w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie 24 800,00 zostały objęte 4 szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat żuromiński.

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 użytkowników, w tym Jerzy Rzymowski i Monika Kotłowska i ludzie siedzą

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ 2021

Opublikowano .

13 października świętowaliśmy w ZST-Z Dzień Edukacji Narodowej. Przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa zorganizowano uroczysty apel, który rozpoczął się wprowadzeniem na salę sztandaru szkoły i wysłuchaniem hymnu szkoły.

Społeczność zebraną w salinajpierw powitała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Dominika Rzymowska. W uroczystości wzięli udział Starosta Jerzy Rzymowski, Wicestarosta Ireneusz Rejmus, Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia Starostwa Joanna Jucewicz Morawska, ks. Tomasz Kadziński, dyrektor CKZiU Zbigniew Jakowski, a także nauczyciele, emerytowani nauczyciele szkoły oraz pracownicy niepedagogiczni.

Potem gości powitał dyrektor ZST-Z Wojciech Smoliński, który podkreślił, że Dzień Edukacji to święto całej szkoły.

Agnieszka Makuszewska

1.1.1.1.21.1.41.1.411.11.21.41.51.71.81.91.14.to1.1712.12.22.42.53.13.23.43.63.83.94.15.15.25.4DSC 0004DSC 0513DSC 0558DSC 0571DSC 0576DSC 0583DSC 0608

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻUROMINIE INFORMUJE, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PROGRAMACH

Opublikowano .

Opieka wytchnieniowa

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program zakłada wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, zarówno w ramach pobytu dziennego, jak i pobytu całodobowego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Program ma także zapewniać miedzy innymi poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia; wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do potrzeb; uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.; dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Centra opiekuńczo-mieszkalne

Celem Programu jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego.

Osoby zainteresowane udziałem w wyżej wymienionych programach mogą zgłaszać się telefonicznie 23 657 35 15 lub do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie, ul. Lidzbarska 27. 

Wręczenie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Opublikowano .

W dniu 13 października 2021r. Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski wraz z Wicestarostą Żuromińskim Ireneuszem Rejmusem wręczyli nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom oraz dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żuromiński. Nagrody w uznaniu za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, działalność edukacyjną mającą wpływ na wszechstronny rozwój społeczności uczniowskiej, działalność opiekuńczą i pozaszkolną oraz głębokie oddanie się wykonywanej przez siebie pracy otrzymały następujące osoby:

 1. Pan Wojciech Smoliński – Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie,
 2. Pan Sławomir Fijałkowski – Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie,
 3. Pani Hanna Śliwińska –nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie,
 4. Pani Marzena Twarogowska – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Bieżuniu,
 5. Pani Anna Gosik – nauczyciel Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej,
 6. Pani Anna Bagińska - nauczyciel Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej,
 7. Pani Grażyna Piłat – nauczyciel Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie,
 8. Pan Piotr Oleksiak – nauczyciel Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie,
 9. Pani Anna Oryl – pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żurominie

1IMG 5848IMG 5850IMG 5851IMG 5853IMG 5856IMG 5858IMG 5859IMG 5862IMG 5863