AKTUALNOŚCI

Zawarcie umowy na „Przebudowę mostu wraz z drogą dojazdową nr 4613W od drogi Nr 541 – Brudnice-Sinogóra-Kipichy w m. Brudnice oraz Remont mostu na rzece Wkra w m. Brudnice”

Opublikowano .

Zawarcie umowy z firmą Drogi i Mosty Antoni Popowski, ul. Przemysłowa 11, 87-800 Włocławek na przebudowę mostu wraz z drogą dojazdową, a także na remont drugiego obiektu mostowego w miejscowości Brudnice jest wynikiem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotowa umowa opiewa na wartość brutto w wysokości brutto 2 390 233,45 (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote 45/100, natomiast termin wykonania robót wyznaczono na dzień 15.12.2017 r.
Na zadanie związane z przebudową mostu i odcinka drogi powiatowej Zarząd Powiatu Żuromińskiego pozyskał środki w wysokości 855 400,00 zł w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w ramach rezerwy subwencji ogólnej.

IMG 2504IMG 2512IMG 2513IMG 2515IMG 2518

Podpisanie umowy na realizację usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie przebudowy drogi powiatowej oraz przebudowy i remontu mostów w m. Brudnice

Opublikowano .

W dniu 27 lipca 2017 r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał umowę na realizację usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego branży mostowej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa mostu wraz z drogą dojazdową nr 4613W od dr Nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy w m. Brudnice” oraz „Remont mostu na rzece Wkra w m. Brudnice” z Panem Janem Flisem, reprezentującym Firmę Biuro Usług Budowlanych „PROMOST” Jan Flis, ul. Galileusza 26, 09 – 100 Płońsk, za cenę brutto w wysokości: 48 585,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100). Termin realizacji usługi trwa do momentu zakończenia i rozliczenia inwestycji będącej przedmiotem nadzoru, tj. do dnia 15 grudnia 2017r.

Zaproszenie do konsultacji projektu Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Opublikowano .

I N F O R M A C J A


Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osób reprezentujących podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 6 września 2017r. o godz. 15.30. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbędą się konsultacje projektu Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku. Konsultacje prowadzone są również w formie internetowego forum dyskusyjnego pod adresem strony www.konsultacje.zuromin-powiat.pl w terminie od dnia 31 lipca 2017r. do dnia 31 sierpnia 2017r. Zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.

Żuromin, dnia 26.07.2017r.
Joanna Jucewicz-Morawska Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Uchwała_528.2017.pdf2.15 MB

Umowa na pięcioletni przegląd mostów

Opublikowano .

W dniu 21 lipca 2017 r. podpisano umowę na przegląd pięcioletni (rozszerzony) 17 szt. mostów znajdujących się w ciągach dróg powiatowych Powiatu Żuromińskiego. Wykonawcą przeglądu jest firma PROSIMPLE Biuro Projektowe Łukasz Drążewski, ul. Kwiatowa 6, 09–304 Lubowidz.