Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Poddziałanie 8.1.1 PO KL - ogłoszenie konkursu

Opublikowano .

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 24 sierpnia 2011 r. do zamknięcia konkursu (tj. do wyczerpania określonego limitu środków) odbędzie się nabór wniosków w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

 Ogłoszenie o działaniu 8.1.1 Ogłoszenie o działaniu 8.1.1 (175.29 KB)

Regionalny Konkurs Grantowy

Opublikowano .

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła nową edycję Regionalnego Konkursu Grantowego!

W konkursie o dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 roku i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2012 roku mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). 

Celem projektów realizowanych w ramach Programu "Równać Szanse" jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (w wieku 13 - 19 lat) z małych miejscowości. 

Termin składania wniosków mija 11 października 2011 roku. 
Informacje o konkursie, zasady i kryteria oceny merytorycznej oraz link do elektronicznego formularza znajdują się na stronie www.rownacszasne.pl 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Proponujemy Państwu również udział w bezpłatnych, jednodniowych szkoleniach, które we wrześniu odbędą się w sześciu miastach w Polsce. Szkolenia dotyczą pisania wniosku, planowania i realizacji projektu w ramach Programu "Równać Szanse". Udział w szkoleniu może stanowić dobre przygotowanie do aplikowania w Regionalnym Konkursie Grantowym.

Więcej informacji i rejestracja na szkolenia na stronie www.rownacszanse.pl

Z poważaniem
Artur Łęga
Koordynator Programu "Równać Szanse"

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żurominie

Opublikowano .

Na mocy prawomocnego postanowienia sądu sygn. sprawy: WA.XIV. NS-REJ.KRS/009175/11/996 do Krajowego Rejestru Sądowego wpisane zostało stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żurominie pod numerem KRS: 0000391430. Skrócona nazwa brzmi: UTW w Żurominie.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i zawiązane zostało na czas nieograniczony. Działalność może prowadzić na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie może powoływać swoje oddziały terenowe. Stowarzyszenie ma prawo należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

Cele stowarzyszenia to: włączanie ludzi starszych do systemu kształcenia ustawicznego; rozwijanie zainteresowań oraz umiejętności osób, które przestały być aktywne zawodowo; aktywizacja intelektualna i fizyczna ludzi w tzw. „złotym” wieku; propagowanie kultury oraz dobrych obyczajów; promocja zdrowego stylu życia i wdrażanie profilaktyki gerontologicznej; poprawa jakości życia osób starszych.

Na mocy statutu stowarzyszenia została powołana Rada Programowa jako organ doradczy. W jej skład wchodzą:

- przedstawiciele uczelni patronackiej – Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Starosta Żuromiński, Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin, Dyrektor Żuromińskiego Centrum Kultury, Dyrektor Powiatowo – Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz przedstawiciele UTW w Żurominie.

Naczelnymi organami stowarzyszenia są Walne Zebranie Członków, Zarząd Główny Stowarzyszenia oraz Główna Komisja Rewizyjna. W skład zarządu na mocy postanowienia sądu rejestrowego wchodzą:

1) Jerzy Piórkowski - Prezes Zarządu

2) Krystyna Kowalska - Wiceprezes Zarządu

3) Sławomir Dąbrowski - Skarbnik

4) Wincenta Teresa Węgrzyn - Sekretarz

5) Jerzy Tucholski - członek

6) Jerzy Filipski - członek

Główną Komisję Rewizyjną stanowią:

1) Jan Lotarski

2) Piotr Gulczyński

3) Irena Kibort – Milewska.

W dniu 17 sierpnia 2011 roku odbyło się pierwsze robocze spotkanie członków zarządu i komisji rewizyjnej. W spotkaniu uczestniczyli również pan Janusz Welenc (organ nadzorczy stowarzyszenia) oraz doc dr Andrzej Gałkowski – prorektor ds. ogólnych WSPW w Płocku – uczelni patronującej i wspomagającej merytorycznie stowarzyszenie.

Regina Kwiatkowska
protokolant w procesie założycielskim stowarzyszenia UTW w Żurominie

DSC01042.JPGDSC01046.JPGDSC01083.JPGDSC01098.JPG

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych

Opublikowano .

W dniu 21 sierpnia o godz. 1000 na stadionie MKS WKRA w Żurominie przeprowadzono Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. Organizatorem zawodów była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Oddział Powiatowy ZOSP RP w Żurominie. W zawodach udział wzięło 14 drużyn sportowych, reprezentujących jednostki OSP powiatu żuromińskiego. Wszystkie startujące drużyny to zwycięzcy gminnych zawodów sportowo-pożarniczych ze swoich gminach, jak również obrońcy tytułów z ostatnich powiatowych zawodów.

IMG_0031.JPGIMG_0039.JPGIMG_0057.JPGIMG_0073.JPG

IMG_0076.JPGIMG_0078.JPGIMG_0080.JPGIMG_0097.JPG

IMG_0101.JPG

Umowa na obsługę bankową budżetu Powiatu

Opublikowano .

W dniu 19 .08.2011r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żurominie została zawarta umowa na bankową obsługę budżetu powiatu z Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie, Oddział w Żurominie, 09-300 Żuromin, Plac Piłsudskiego 12, który zaoferował:
I. KOSZTY (CENA) – 0,00 zł
II. POŻYTKI Z LOKAT (PRZYCHODY Z ODSETEK): 
 wysokość oprocentowania:
a) rachunków bieżących – 5,02 %, przy oferowanej marży bankowej w wysokości = + 0,60 %
b) rachunków pomocniczych – 5,02 %, przy oferowanej marży bankowej w wysokości = + 0,60 %
c) lokat O/N – 5,02%, przy oferowanej marży bankowej w wysokości =  + 0,60%

Poza wybranym bankiem oferty na bankową obsługę budżetu złożyły 3 banki z terenu miasta Żuromin.

Nowy dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu

Opublikowano .

Z dniem 1 września 2011r. uchwałą Zarządu Powiatu Żuromińskiego Nr 182/2011 z dnia 18.08.2011r. na stanowisku dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu, zatrudniony zostanie na okres 5 lat (do dnia 31 sierpnia 2016r.) Pan Krzysztof Grzegorz Jabłoński.

Pomoc dla powiatu w Białobrzegach dostarczona

Opublikowano .

W dniu 17 sierpnia 2011 r. dostarczono artykuły żywnościowe zebrane podczas zbiórki dla osób poszkodowanych podczas klęski huraganu na terenie powiatu w Białobrzegach gmina Radzanów oraz Stara Błotnica (woj. mazowieckie). Również i tym razem mieszkańcy Powiatu Żuromińskiego wykazali się wielkodusznością i zrozumieniem dla poszkodowanych podczas huraganu.
Starosta Żuromiński składa gorące podziękowania wszystkim osobom, właścicielom sklepów, harcerzom, którzy odpowiedzieli na apel Starosty Żuromińskiego i zaangażowali się w pomoc dla osób poszkodowanych podczas klęski huraganu z powiatu w Białobrzegach.

W odpowiedzi na apel Starosty zebrano i przekazano najpotrzebniejsze artykuły żywnościowe.