budowa krytej plywalni plan basenu

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Poddziałanie 8.1.3 PO KL

Opublikowano .

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 9 maja do 6 czerwca 2011 r. odbywa się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII PO KL „Regionalne kadry gospodarki” Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.3 „Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych”. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

Ogloszenie o konkursie 8.1.3 PO KL Ogloszenie o konkursie 8.1.3 PO KL (212.12 KB) 

Wręczenie nagród finalistom konkursu ortograficznego 2011

Opublikowano .

W dniu 10 maja br. w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się wręczenie nagród finalistom IX Powiatowego Konkursu Ortograficznego o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego pod hasłem POWIATOWY MISTRZ ORTOGRAFII. Klasyfikacja przedstawia się następująco:

Szkoły Podstawowe

– Lucjan Ważny (SP Bieżuń) - I miejsce Powiatowy Mistrz Ortografii

– Alicja Góralska (SSP Będzymin) - II miejsce

– Krzysztof Bielikowicz (SP Nr 2 Żuromin) - III miejsce

Gimnazja

– Agata Leszczyńska (Nr 2 Żuromin) - I miejsce Powiatowy Mistrz Ortografii

– Ewelina Świtalska (Zielona) - II miejsce

– Daniel Serszeń (Lutocin) - III miejsce

Szkoły Ponadgimnazjalne

– Katarzyna Tuszyńska (LO Żuromin) - I miejsce Powiatowy Mistrz Ortografii

– Krzysztof Gutowski (ZSP Zielona) - II miejsce

– Sylwia Wiśniewska (LO Żuromin) - III miejsce

Tegoroczna edycja konkursu poświęcona była pamięci Pani Krystyny Bochenek, tragicznie zmarłej w katastrofie smoleńskiej Senator RP, która była twórczynią Ogólnopolskiego dyktanda, największej w kraju i organizowanej także za granicą imprezy promującej język polski. Starosta Żuromiński Janusz Welenc składając uczestnikom gratulacje, zaproponował także laureatowi I miejsca w kategorii szkół podstawowych, uczniowi Szkoły Podstawowej w Bieżuniu Lucjanowi Ważnemu objęcie honorowej funkcji Starosty Żuromińskiego w dniu 1 czerwca. Już po raz drugi Starosta Żuromiński z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka przekazuje pełnienie tej funkcji w ręce młodego pokolenia. W ubiegłym roku był to absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie Mariusz Kubkowski.

P1130660.JPGP1130663.JPGP1130665.JPGP1130667.JPG

P1130669.JPGP1130671.JPGP1130674.JPGP1130675.JPG

P1130677.JPGP1130679.JPGP1130682.JPGP1130683.JPG

P1130685.JPGP1130687.JPGP1130688.JPGP1130690.JPG

P1130695.JPG

Wyniki Powiatowego Konkursu Ekologicznego 2011

Opublikowano .

W dniach 6 i 10 maja br odbył się Finał Powiatowego Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów szkół z terenu powiatu żuromińskiego. Komisja konkursowa przeprowadziła ocenę testów pisemnych uczestników indywidualnych oraz sprawozdań szkół z wykonanych prac praktycznych. Komisja ustaliła następujące wyniki Konkursu:

P1130641.JPGP1130645.JPGP1130647.JPGP1130648.JPG

P1130650.JPGThumbs.db

Stanowisko Zarządu Powiatu Żuromińskiego w kwestii uregulowania własności działek przy ul.Szpitalnej

Opublikowano .

W związku z pojawiającymi się w mediach wątpliwościami odnośnie zgodnego z prawem przebiegu procesu uregulowania własności działek przy ul. Szpitalnej w Żurominie - Zarząd Powiatu Żuromińskiego stwierdza, co następuje:

  1. Powiat Żuromiński stał się właścicielem ul. Szpitalnej z mocy samego prawa z dniem 1.01.1999 r. Decyzję komunalizacyjną Wojewody Mazowieckiego, potwierdzającą własność na rzecz Powiatu dla części ulicy otrzymaliśmy w roku 2005. Tuż po otrzymaniu decyzji podjęte zostały prace projektowe przebudowy ulicy Szpitalnej. Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydał Burmistrz Gminy i Miasta w Żurominie w dniu 22.11.2005 r.
  2. Wówczas, w związku ze stwierdzonym faktem zagrodzenia i trwałego zagospodarowania części pasa drogi powiatowej przez mieszkańców – właścicieli działek przyległych, wszyscy mieszkańcy byli pisemnie poinformowani o terminie geodezyjnego wznowienia granic drogi oraz podziału na przygrodzone działki. Jednocześnie zaproponowano prawne uregulowanie ich władania poprzez zakup lub wydzierżawienie zajętego pasa gruntu, ewentualnie przesunięcie płotu do granicy własnych gruntów. Spośród właścicieli działek z tej ulicy, znaczna część osób w liczbie 27 zawarła umowy dzierżawy lub zakupu, w tym Pan Janusz Welenc, obecnie pełniący funkcję starosty, który wykupił grunt w 2008 r. Pozostałych 16 mieszkańców prawej strony ulicy, którzy zagrodzili grunty powiatowe, nie odpowiedziało pozytywnie na 3 kolejne (składane w latach 2007- 2010) propozycje uregulowania tej kwestii. W ostatnich propozycjach zawarta była informacja, że w przypadku nie przyjęcia żadnej z zaproponowanych form uregulowania tej sprawy, Powiat skieruje pozwy do Sądu Rejonowego o odszkodowanie za bezumowne użytkowanie nieruchomości Powiatu . Propozycje części mieszkańców nabycia tych działek za darmo lub za symboliczną opłatę nie mogły być przyjęte , gdyż byłoby to działanie na szkodę interesu publicznego i sprzeczne z prawem.
  3. W związku z tym, zgodnie z prawem, wobec tych, którzy uchylili się od prawnego uregulowania zajętych gruntów, Zarząd Powiatu naliczył opłaty z tytułu bezumownego użytkowania za okres ostatnich 10-ciu lat. Przygotowano 16 spraw do opracowania i sporządzenia pozwów do Sądu. W pierwszej kolejności radca prawny sporządził 6 pozwów. Kolejnych 10 spraw oczekiwało na sporządzenie pozwów. Z przyczyn czysto organizacyjnych – ze względu na obciążenie obowiązkami radcy prawnego – jednoczesne sporządzenie wszystkich 16 pozwów i reprezentowanie Powiatu przed sądem było technicznie niemożliwe. Pierwsze 6 pozwów zostało sporządzonych wg kolejności badania poszczególnych spraw przez radcę prawnego. Tylko w tym sensie może być mowa o przypadkowym czyli losowym podziale spraw. Oczywiście nie miało miejsca żadne losowanie osób. Podkreślić należy, że pozwy nie dotyczą kar, a jedynie odszkodowania za wieloletnie, bezumowne korzystanie z powiatowego gruntu.
  4. W międzyczasie grupa 9 osób, których sprawy były przygotowywane do złożenia pozwów do Sądu, zadeklarowała zawarcie umów kupna lub dzierżawy. Podobne deklaracje złożyły 3 osoby, których sprawy znajdują się w Sądzie. Na sesji Rady Powiatu w dniu 26.04.2011 r. Starosta Żuromiński poinformował, że Zarządu Powiatu ustali zasady odstąpienia od naliczenia odszkodowań wobec osób, które uregulują stan prawny.
  5. Z uwagi na przyjętą zasadę równego traktowania wszystkich obywateli – Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, że w przypadku osób, które uregulują stan prawny zagrodzonych nieruchomości – nie powinny być naliczane i egzekwowane opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu. Takie stanowisko przyjął Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 29.04.2011 r. Osoby te nie mogą znaleźć się w gorszej sytuacji niż mieszkańcy , którzy wcześniej uregulowali stan prawny działek. Dotyczy to zarówno 6 osób, których sprawy zawisły w Sądzie, jak i 10 osób, których pozwy przygotowywane są do wysłania (tu przewidujemy odstąpienie od wysłania pozwów w razie zawarcia stosownej umowy kupna lub dzierżawy).
  6. Także w stosunku do osób, które nie zawrą jakiejkolwiek umowy, lecz przesuną ogrodzenie do granicy swojej własności (dotychczas jest 1 taka deklaracja) należności z tytułu bezumownego dotychczas korzystania z gruntu będą umorzone.
  7. W przypadku uregulowania stanu własności nieruchomości przez wszystkich mieszkańców, nikt nie zostanie obciążony opłatami za bezumowne korzystanie z gruntu, a w stosunku do osób pozwanych, które zawrą umowy kupna lub dzierżawy, pozwy zostaną wycofane, bez obciążenia tych osób kosztami procesu - co czyni zadość postulatowi o równości obywateli wobec prawa.

Zarząd Powiatu w Żurominie

DZIEŃ STRAŻAKA 2011

Opublikowano .

W dniu 03 maja 2011 roku odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2011. Obchody rozpoczęły się uroczystym przemarszem pododdziałów straży pożarnych spod budynku Komendy Powiatowej PSP do kościoła w Żurominie. W kościele odprawiona została okolicznościowa msza Św. a następnie uroczysty przemarsz do zespołu szkół podstawowych nr 2 w Żurominie, gdzie odbyły się główne uroczystości podczas których wręczono medale i odznaczenia druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu żuromińskiego.

IMG_0157.JPGIMG_0158.JPGIMG_0159.JPGIMG_0160.JPG

IMG_0161.JPGIMG_0164.JPGIMG_0166.JPGIMG_0167.JPG

IMG_0168.JPGIMG_0170.JPGIMG_0171.JPGIMG_0172.JPG

IMG_0174.JPGIMG_0175.JPGIMG_0176.JPGIMG_0180.JPG

IMG_0182.JPGIMG_0185.JPGIMG_0188.JPGIMG_0189.JPG

IMG_0191.JPGIMG_0193.JPGIMG_0194.JPGIMG_0195.JPG

IMG_0196.JPGIMG_0197.JPGIMG_0198.JPGIMG_0199.JPG

IMG_0200.JPGIMG_0202.JPGIMG_0203.JPGIMG_0205.JPG

IMG_0206.JPGIMG_0207.JPGIMG_0208.JPGIMG_0209.JPG

Thumbs.dbinformacja DS 2011 OSP.docx

Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2011

Opublikowano .

W dniu 5 maja 2011 roku w Gimnazjum w Syberii odbyły się Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Uczniowie ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych zmierzyli się z takimi zadaniami jak, slalom rowerowy, udzielanie pierwszej pomocy, test wiedzowy z przepisów ruchu drogowego. Organizatorem konkursu były: Komenda Powiatowa Policji w  Żurominie, Starostwo Powiatowe w Żurominie, Komenda Powiatowa PSP w Żurominie, Wojewódzki Ośrodek Ruchy Drogowego w Ciechanowie. W turnieju uczestniczyło 5 drużyn z Gimnazjów oraz 13 z Szkół Podstawowych z powiatu żuromińskiego. Każdy uczestnik turnieju otrzymał zestaw poprawiający bezpieczeństwo na drodze.

 

P1130598.JPGP1130599.JPGP1130600.JPGP1130601.JPG

P1130602.JPGP1130604.JPGP1130605.JPGP1130606.JPG

P1130607.JPGP1130608.JPGP1130609.JPGP1130610.JPG

P1130611.JPGP1130614.JPGP1130616.JPGP1130618.JPG

P1130619.JPGP1130621.JPGP1130623.JPGP1130624.JPG

P1130625.JPGP1130626.JPGP1130627.JPGP1130628.JPG

P1130629.JPGThumbs.db

Projekt ITeraz Mazowsze II

Opublikowano .

Projekt ITeraz Mazowsze II realizowany przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. daje możliwość dostępu do wiedzy z zakresu dziedzin informacyjnych przez co wpływa na poprawę jakości pracy, komunikacji oraz życia codziennego. Poprzez uczestnictwo w bezpłatnych szkoleniach (m.in. w Płocku i w Ciechanowie), realizowanych w ramach projektu ITeraz Mazowsze II dajecie sobie Państwo szansę na rozwój. Zwiększenie możliwości wykorzystania narzędzia bez którego większość z nas nie wyobraża sobie mobilnego życia, narzędzia jakim jest Internet oraz komputer, to szansa na poszerzenia Państwa wiedzy z zakresu innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nabyciem nowych umiejętności, chcących uzupełnić i podwyższyć posiadane kwalifikacje w zakresie Społeczeństwa Informacyjnego. Zróżnicowana tematyka realizowanych przez nas szkoleń pozwoli każdemu znaleźć coś dla siebie.

 Więcej informacji na stronie projektu szkoleniowego pod adresem www.itm2.pl

Polska Biega 2011

Opublikowano .

Już 13 maja o godzinie 12.00 w centrum Żuromina rozpocznie się start bieg ulicami miasta Żuromin w ramach akcji "Polska Biega 2011". Lokalnym organizatorem akcji jest Starostwo Powiatowe w Żurominie. Regulamin biegu dostępny jest na stronie www.polskabiega.pl. Poniżej mapki obrazujące trasy biegu dla dzieci i dorosłych ulicami miasta.

  

 TRASA DLA DZIECI - z punktu A do punktu B i z powrotem.

  

 TRASA DLA DOROSŁYCH - z punktu A do punktu B