Logotypy__CPPC_3


 

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Rozpoczęły się prace przy budynku przy ulicy Olszewskiej 9/11

Opublikowano .

Rozpoczęły się prace w terenie, związane z wykonaniem inwestycji Zarządu Powiatu Żuromińskiego pn: „Przebudowa więźby dachowej oraz wymiana pokrycia dachowego budynku biurowego przy ul. Olszewskiej 9/11 wraz z jego termomodernizacją” Wykonawcą robót jest Firma Budowlana Import-Export Sp. z o.o., 09-140 Raciąż, ul. Płocka 33, która zaoferowała wykonanie robót za cenę brutto w wysokości: 214.118,66 zł (słownie: dwieście czternaście tysięcy sto osiemnaście złotych 66/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 01.08.2011r.

Olszewska 9 11 roboty 2011_001.JPGOlszewska 9 11 roboty 2011_008.JPGThumbs.dboLSZEWSKA 9 11 (1).JPG

oLSZEWSKA 9 11 (2).JPGoLSZEWSKA 9 11.JPG

Zakończono remont dróg powiatowych w m. Stawiszyn Łaziska i w m. Szoniec

Opublikowano .

W dniu 10 czerwca 2011r. dokonano protokolarnego odbioru robót pn. „Remont dróg powiatowych Nr 4632W Sadłowo – Sławęcin – Zgliczyn Kościelny w m. Stawiszyn Łaziska oraz 4618W Pietrzyk – Szoniec – Dębówka w m. Szoniec” Prace w terenie wykonało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Spółka z o.o. w Działdowie, ul. Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo, za cenę brutto w wysokości 366 616,41 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset szesnaście złotych 41/100). Zadanie to Powiat Żuromiński zrealizował ze środków własnych.

Stawiszyn 2011_011.JPGStawiszyn 2011_017.JPGSzoniec 2011_005.JPGSzoniec 2011_013.JPG

Thumbs.db

Badanie ankietowe

Opublikowano .

W dniach 13 – 17 czerwca 2011 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie przeprowadzane są badania ankietowe klientów korzystających z usług urzędu. Klienci mogą wypowiadać się na temat pracy urzędu oraz jego pracowników. Badanie satysfakcji klientów przeprowadzane jest w ramach projektu „Sprawny Samorząd. Program wdrożenia usprawnień zarządczych w jednostkach samorządu terytorialnego”. Powiat Żuromiński jest jednym z 10 samorządów , którzy są partnerami ww. projektu.Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie , w projekcie uczestniczy także Związek Powiatów Polskich. Jednym z zadań projektu jest badanie jakości usług w JST. Zadanie to realizuje Stowarzyszenie „Miasta w Internecie „ W Starostwie Powiatowym w Żurominie ankieterem badań jest p.Paulina Mazewska współpracująca z ww. Stowarzyszeniem.

Podpisana umowa na odnowę nawierzchni bitumicznych

Opublikowano .

W dniu 10 czerwca 2011r. podpisano umowę na wykonanie ,,Odnowa nawierzchni bitumicznych przez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie na drogach powiatowych przy użyciu grysów kamiennych granitowych o frakcji 5,00÷8,00mm oraz emulsji kationowej, szybkorozpadowej o zawartości asfaltu 70% na powierzchni 30840 m2” z firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp z o.o. ul.Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo za cenę brutto w wysokości: 197.252,64zł: (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote 64/100). Zakres zadania obejmuje drogi Siemiątkowo-Gradzanowo oraz Kuczbork-Nidzgora.

Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 16.08.2011r.

Dotacja dla PCPR w Żurominie

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie otrzymało z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotację w kwocie 45.000 zł. Środki te posłużą na finansowe wsparcie programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011r. Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne w związku z tym od września planuje realizację „Programu rozwoju systemu wspierania rodziny w Powiecie Żuromińskim”, który obejmie m.in.: - udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej kierowanej do osób w kryzysie, będących ofiarami przemocy domowej, uzależnionych od alkoholu oraz do rodziców, których dzieci przejawiają zachowania problemowe wynikające z zaburzeń życia rodzinnego; - wsparcie oraz promocję rodzicielstwa zastępczego na terenie powiatu. Zadania te wykonane będą przez psychologów, terapeutę uzależnień i prawnika poprzez doradztwo, konsultacje, świadczenie bezpośredniej pomocy psychologicznej, prowadzenie grup wsparcia dla rodziców zastępczych oraz warsztatów. Bliższych informacji dotyczących uczestnictwa w terapiach i konsultacjach można uzyskać osobiście w Poradnictwie Rodzinnym, ul.Lidzbarska 27 lub telefonicznie pod nr tel. 657-09-04. Serdecznie zapraszamy.

Podręcznik "Menedżer w urzędzie"

Opublikowano .

Na stronie http://www.frdl.mazowsze.pl/frdl,sprawny-samorzad dostępny jest podręcznik "Menedżer w urzędzie". Podręcznik zawiera zagadnienia omawiane podczas warsztatów z cyklu "Menedżer w urzędzie" dla kadry zarządzającej miast i powiatów, które są partnerami projektu "Sprawny Samorząd".

Tematy omawiane w podręczniku to:
I – Zarządzanie organizacją
II – Zarządzanie strategiczne
III – Partycypacyjny model zarządzania
IV – Zarządzanie jakością i zarządzanie procesowe
V – Zarządzanie zasobami ludzkimi
VI – Komunikacja wewnętrzna i zarządzanie informacją
VII – Zarządzanie projektami
VIII – Zarządzanie zmianą i ryzykiem

Nabór wniosków w ramach Działania 1.4 i 4.2 RPO WM 2007-2013

Opublikowano .

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, że zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków RPO WM 2007-2013 w terminie od dnia 31 maja 2011 do 29 lipca 2011 r. odbywa się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I RPO WM 2007-2013 „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.4 „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu (dotyczy wsparcia wyłącznie funduszy pożyczkowych)” i w ramach Priorytetu IV RPO WM 2007-2013 „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi – Rekultywacja składowisk odpadów, w zakresie zamykania i rekultywacji istniejących składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne”. Szczegółowe informacje dotyczące naborów znajdą Państwo w załączonych ogłoszeniach.

Ogloszenie o konkursie - 1.4 RPO WM Ogloszenie o konkursie - 1.4 RPO WM (125.67 KB) 

Ogloszenie o konkursie - 4.2 RPO WM Ogloszenie o konkursie - 4.2 RPO WM (122.42 KB) 

Konkurs Perły Mazowsza

Opublikowano .

Trwa konkurs fotograficzny (od 1 kwietnia – 3 lipca), organizowany na zlecenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Konkurs towarzyszy audycjom radiowym promującym ciekawe projekty związane z kulturą i turystyką, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Do promocji na antenie stacji Antyradio i Planeta FM wybrano 28 projektów z obszaru Mazowsza. Poniżej informacja o konkursie.

Perły Mazowsza Perły Mazowsza (134.79 KB)