Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Konsultacje Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi 2021

Opublikowano .

Konsultacje Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązującego w 2021 roku

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby reprezentujące podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązującego w 2020 roku.

Konsultacje odbędą się w dniu  27 października 2020 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie o godz. 15.30. Konsultacje prowadzone są również w formie internetowego forum dyskusyjnego pod adresem strony www.konsultacje.zuromin-powiat.pl w terminie od dnia 14 października 2020r. do dnia 28 października 2020 roku.

Zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.

Joanna Jucewicz-Morawska
Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 

pdfKonsultacje-Program_współpracy-2021.pdf4.96 MB

,,Wsparcie dla Mazowsza"

Opublikowano .

Powiat Żuromiński otrzymał dofinansowanie dla Domu Pomocy w Społecznej w Bądzynie. Wniosek został zatwierdzony do dofinansowania w wysokości 105 332,10 złotych.Dotyczy projektu Nr POWR.02.08.00-00-0100/20 pt. ,,Wsparcie dla Mazowsza" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. W ramach realizacji projektu planuje się objąć wsparciem 27 pracowników Domu, którzy w zakresie czynności mają wpisane bezpośrednią prace z mieszkańcami oraz zakup 13 szt. termometrów bezdotykowych.

Dnia 9 października br. została podpisana umowa.

,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 4628 W Olszewo-Kosewo-Zielona w miejscowości Kosewo na odcinku od km 1+162,00 do km 1+864,00”

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 12 października 2020r. podpisał umowę na  wykonanie zadania pn.:,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 4628 W Olszewo-Kosewo-Zielona w miejscowości Kosewo na odcinku od km 1+162,00 do km 1+864,00z firmą  Przedsiębiorstwo Budowlane ,,DOMEX” Sp. z o.o. Ul. Targowa 21, 09-300 Żuromin, w której zaoferowano cenę brutto za realizację zamówienia w wysokości 299.314,60( słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czternaście złotych 60/100.
Termin zakończenia robót  do dnia 30.11.2020 r. ,termin gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy.

IMG 3867IMG 3868IMG 3870IMG 3872

Nowy lider w zakresie profilaktyki grypy

Opublikowano .

Rada Naukowa Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy corocznie organizuje konkurs Samorządowy Lider, którego celem jest aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji programów zdrowotnych oraz popularyzacji samorządowych działań w dziedzinie profilaktyki grypy.

Powiat żuromiński od dwóch lat realizował skutecznie program zdrowotny pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców powiatu żuromińskiego", z tego względu został nam przyznany tytuł ”Nowego lidera w zakresie profilaktyki grypy”.

Wręczenie nagród odbyło się 20 września br. podczas XII Debaty Ekspertów Flu Forum w Warszawie.

Flu Forum to największe spotkanie przedstawicieli instytucji publicznych i samorządów zawodowych, ekspertów medycznych, posłów, a także dziennikarzy podczas którego inaugurowany jest sezon grypowy. Odbyły się 2 panele dyskusyjne:

  • Rola pracowników ochrony zdrowia w poszerzeniu dostępności do szczepień
  • Rozszerzenie dostępności szczepień dla pacjentów z grup ryzyka.

Eksperci poruszyli m. in. tematy i zagadnienia związane z czynnikami warunkującymi dostępność szczepień dla pacjentów tj. wizyta kwalifikująca, miejsce realizacji szczepienia, długość ścieżki pacjenta czy szczepionki refundowane.

Na zakończenie XII. eksperckiej debaty Flu Forum 2020 zostały wręczone nagrody dla samorządów, organizacji partnerskich Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy i mediów. Statuetkę Powiat Żuromiński Nowy lider w zakresie profilaktyki grypy odebrali Starosta Jerzy Rzymowski oraz Wicestarosta Ireneusz Rejmus.

IMG 3855IMG 3864

Podpisanie umowy na zadanie „Rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Zielona

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 6 października 2020r. podpisał umowę na wykonanie zadania Rewitalizacja parku podworskiego  w miejscowości Zielona obejmującego opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo - kosztorysowej projektu rewitalizacji parku podworskiego (dz. ew. nr 353/5 obręb Zielona, gm. Kuczbork-Osada), z firmą Green Street Architektura Krajobrazu Malwina Koziestańska ul. Szaloma Asza 208-110 Siedlce   za cenę brutto 47 970,00 zł. Termin zakończenia robót do dnia 29 stycznia 2021 r.

IMG 3852IMG 3853