Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Informacj Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie

Opublikowano .

Program dla osób niepełnosprawnych

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻUROMINIE
INFORMUJE, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ
UCZESTNICTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W PROGRAMIE:


Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej:
Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2023 r. poz. 100 z późn.zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.


Program ma także zapewniać miedzy innymi:

- poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
- wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do potrzeb;
- uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
- dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.


Osoby zainteresowane udziałem w wyżej wymienionym programie mogą zgłaszać się telefonicznie 23 657 35 15 lub do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie, ul. Lidzbarska 27.Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Żurominie
Danuta Przybył

Obchody 84 rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej

Opublikowano .

1obchody2obchody

 

1 września 2023 roku odbyły się uroczyste Obchody 84 rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej. W obchodach m. in. udział wzięli Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski, Skarbnik Powiatu Monika Kotłowska oraz Młodzieżowa Rada Powiatu Żuromińskiego.

XLIV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

31 sierpnia 2023r. odbyła się XLIV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego, na której podjęto poniższe Uchwały zgodnie z przyjętym porządkiem.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 12 maja 2023r.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XLIII/2023 z dnia 16 czerwca 2023r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi osoby fizycznej
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023
  w Powiecie Żuromińskim.
 7. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za I półrocze 2023r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie na 2023 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu garażu położonego
  w budynku przy ulicy Olszewskiej 9/11 w Żurominie.
 10. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród nauczycieli.
 11. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński, a także warunków i sposobu ich przyznawania.
 12. Przyjęcie rocznego Sprawozdania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych w 2022 roku na terenie nadzoru Wodnego
  w Żurominie.
 13. Przyjęcie rocznego Sprawozdania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych w 2022 roku na terenie nadzoru Wodnego
  w Sierpcu.
 14. Przyjęcie rocznego Sprawozdania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych w 2022 roku na terenie nadzoru Wodnego
  w Płońsku.
 15. Przyjęcie rocznego Sprawozdania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych w 2022 roku na terenie nadzoru Wodnego
  w Mławie.
 16. Przyjęcie rocznego Sprawozdania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych w 2022 roku na terenie nadzoru Wodnego
  w Ciechanowie.
 17. Przyjęcie rocznego Sprawozdania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych w 2022 roku na terenie nadzoru Wodnego
  w Działdowie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2023.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad.      

 

371494231 902298131492453 4502199792572613234 n371538745 635101031770402 8018863741525123677 n373430781 3464202023829963 6985336253901380696 n