Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Świetlica edukacyjno  terapeutyczna w ZSS w Żurominie

Opublikowano .

Dnia 30 grudnia 2011 roku dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie Marek Machulski podpisał w Warszawie umowę na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt pod nazwą „Świetlica edukacyjno – terapeutyczna” realizowany będzie w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 1 575 639,80 zł. W ramach projektu zostaną zorganizowane specjalistyczne zajęcia edukacyjne oraz terapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 24 lat (łącznie 80 osób) z terenu powiatu żuromińskiego, które przejawiają znaczące trudności w nauce. Wsparciem zostaną objęte osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, ograniczeniami spowodowanymi wrodzonym kalectwem, przewlekłą chorobą czy zaniedbaniami środowiskowymi.

Medal Zasłużony dla Powiatu Żuromińskiego dla Wiktora Mieszkowskiego

Opublikowano .

Rada Powiatu Żuromińskiego w dniu 3 października 2011 r. podjęła Uchwałę Nr XI/79/11 przyznając Panu Wiktorowi Wacławowi Mieszkowskiemu zamieszkałemu w Bieżuniu medal „Zasłużony dla Powiatu Żuromińskiego” w uznaniu zasług na rzecz rozwoju powiatu żuromińskiego. Wręczenie medalu nastąpiło na Sesji w dniu 29 grudnia 2011 r. Wnioskodawcą przyznania medalu był Zarząd Powiatu Żuromińskiego. Uzasadniając przyznanie medalu miano na uwadze poniższe zasługi:

P1220186.JPGP1220187.JPGP1220189.JPGP1220190.JPG

P1220191.JPGP1220199.JPG

Pomoc materialna dla uczniów

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego Uchwałą Nr 255/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. przyznał pomoc materialną uczniom, w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żuromiński. Pomoc materialna w 2011r. w formie świadczenia pieniężnego w wysokości 158 zł na jednego ucznia z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym na zakup: podręczników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego; wyposażenia szkolnego, w tym zeszytów, długopisów, piórników, plecaków itp., odzieży, w tym stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego została przyznana dla 284 uczniów, w tym:

1) 42 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie,

2) 22 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Bieżuniu,

3) 106 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie,

4) 92 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej,

5) 22 uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie

Wypłata pomocy materialnej zostanie dokonana w szkole, do której uczęszcza uczeń, do końca grudnia 2011 r.

Projekt "Efektywność energetyczna w praktyce"

Opublikowano .

Centrum Kreowania Liderów S.A. realizuje bezpłatny projekt szkoleniowy „Efektywność energetyczna w praktyce”, skierowany dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branż produkcyjnych, przetwórstwa przemysłowego oraz budownictwa. Szkolenia finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Efektywność energetyczna w praktyce_list zapraszający Efektywność energetyczna w praktyce_list zapraszający (344.95 KB) 

EEwP_List zapraszający_mazowieckie EEwP_List zapraszający_mazowieckie (244.86 KB) 

Wigilia Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 21 grudnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbyła się uroczysta Wigilia Rady Powiatu Żuromińskiego w której oprócz radnych uczestniczyli Członkowie Zarządu Powiatu Żuromińskiego, kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu oraz dyrektorzy i kierownicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Żurominie.

IMG_0725.JPGIMG_0728.JPGIMG_0729.JPGIMG_0730.JPG

IMG_0731.JPGIMG_0733.JPGIMG_0734.JPGIMG_0736.JPG

IMG_0737.JPG

Świetlica edukacyjno  terapeutyczna dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu powiatu

Opublikowano .

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Marek Machulski przygotowuje się do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zostanie utworzona Świetlica edukacyjno – terapeutyczna dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu powiatu żuromińskiego. Planuje się zakup 9 - osobowego samochodu, który będzie dowoził uczestników projektu na specjalistyczne zajęcia edukacyjno – terapeutyczne. Zajęcia będą trwały od marca 2012 roku do grudnia 2013 roku. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 1 575 639,80.

Ranking powiatów w zakresie wykorzystania funduszu unijnych

Opublikowano .

W tygodniku "WSPÓLNOTA" - piśmie samorządu terytorialnego (Nr 50/1056 z dnia 10 grudnia 2011r.), opublikowany został ranking wykorzystania środków unijnych przez samorządy. Powiat Żuromiński wśród powiatów ziemskich znalazł się na 5 miejscu w województwie mazowieckim (spośród 37) oraz na 28 miejscu w Polsce (spośród 314). Pozycja w rankingu obliczana była na podstawie wartości dotacji z Unii Europejskiej na projekty zakończone oraz projekty w trakcie realizacji, w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu (stan odnośnie realizacji projektów - kwiecień 2011r.). Wartość osiągnięta dla Powiatu Żuromińskiego wynosi 418,72 zł na jednego mieszkańca (stan ludności Powiatu Żuromińskiego wg. danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30.06.2010r. wynosi 40197 osób). Ranking objął projekty finansowane z regionalnych programów operacyjnych (RPO), programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki (POKL), Rozwój Polski Wschodniej oraz Europejska Współpraca Terytorialna. Powiat Żuromiński z racji swojego położenia nie mógł być beneficjentem wszystkich wymienionych programów. Środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej zostały wykorzystane na rozwój infrastruktury w powiecie (przebudowa dróg powiatowych, budowa obiektów sportowych, modernizacja infrastruktury informatycznej urzedów), pomoc społeczną oraz edukację dzieci, młodzieży i dorosłych. Ranking został sporządzony przez tygodnik dzięki grantowi uzyskanemu z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.