Logotypy__CPPC_3


 

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Dodatkowe środki na remonty na drogach powiatowych

Opublikowano .

Rada Powiatu Żuromińskiego na sesji w dniu 18.11.2011r. wprowadziła dodatkowe środki finansowe w kwocie 52 tys. zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz remont drogi powiatowej Nr 4625W Poniatowo – Swojęcin – Bieżuń w m. Strzeszewo a także kwotę 10 tys. z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu drogi powiatowej Nr 4632W Sadłowo – Sławęcin - Zgliczyn w m. Sadłowo.

Podpisanie umowy "Remont drogi powiatowej nr 4628W Olszewo-Kosewo-Zielona na odcinku 318,00mb"

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego  w dniu 25 listopada 2011r. podpisał umowę  na  wykonanie ,,Remont drogi powiatowej nr 4628W  Olszewo-Kosewo-Zielona na  odcinku 318,00mb” –roboty uzupełniające  z firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp. z o.o. ul. Lidzbarska 31,13-200 Działdowo za  cenę brutto w wysokości: 51.728,27zł słownie: (pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych 27/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 15.12.2011r. 

Kolejny pobór krwi w powiecie

Opublikowano .

W dniu 20 listopada br. odbył się pobór krwi w którym uczestniczyło 58 krwiodawców. Zebrano 26,1 litrów krwi. Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi dziękuje wszystkim tym uczestnikom poboru, którzy przyczynili się do oddawania krwi. Następny pobór zaplanowano wstępnie na 19.02.2012r.

"Spawacz to ja" - powiat złożył kolejny wniosek o dofinansowanie w ramach POKL

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przygotowało wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych projektu „Spawacz to ja”. Wniosek został złożony przez powiat żuromiński w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Projekt będzie skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Żurominie. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 12 osób, które zostaną przeszkolone w zakresie spawania metodą TIG, MAG. Szkolenie pozwoli bezrobotnym na zdobycie nowych umiejętności i podniesie ich szanse na rynku pracy. Uczestnicy projektu przystąpią do egzaminu zewnętrznego, którego zdanie zakończy się uzyskaniem Certyfikatu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. W ramach projektu zostanie zakupiona spawarka, która pozostanie na wyposażeniu PCKUiP. Wartość projektu - 73 216 zł.

KONKURS PLASTYCZNY NA POCZTÓWKĘ BOŻONARODZENIOWĄ - 2011

Opublikowano .

Wychowawcy świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 53 w Warszawie oraz Powiatowo - Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych (w systemie polskim) oraz dzieci skupione przy Polskim Domu Kultury ADSUM w Coventry (UK) do udziału w X edycji Konkursu Plastycznego na Pocztówkę Bożonarodzeniową.

Cele konkursu:

- Podtrzymywanie tradycji wysyłania życzeń świątecznych

- Poznawanie różnych technik plastycznych

- Rozwijanie wyobraźni i pobudzanie aktywności twórczej

- Kształtowanie wrażliwości estetycznej

- Zachęcanie uczniów do aktywności na rzecz osób potrzebujących pomocy

- Integrowanie uczniów, rodziców, nauczycieli, bibliotekarzy, animatorów kultury

Warunki uczestnictwa:

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 0 – VI (w Coventry dzieci w wieku 6 – 13 lat)

2. Każde dziecko może wykonać 1 kartkę formatu tradycyjnego (10/15 cm).

3. Prace powinny być estetyczne, wykonane samodzielnie, dowolną techniką, według własnego pomysłu.

4. Każda praca powinna zawierać osobną metryczkę z informacją o autorze (imię, nazwisko, klasa, szkoła, a w Coventry: imię, nazwisko, wiek)

5. Prace prosimy nadsyłać do dnia 01.XII.2011 r. na adres: Powiatowo – Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie, ul. Warszawska 4, 09 – 300 Żuromin (Poland).

6. Najważniejsze kryteria oceny prac: samodzielność i estetyka wykonania, pomysłowość i oryginalność formy.

7. O wynikach konkursu powiadomimy telefonicznie bądź listownie.

ZGŁOSZONE PRACE WEZMĄ UDZIAŁ W AUKCJI NA CEL CHARYTATYWNY zorganizowanej przez Szkołę nr 53 im. gen. Zaruskiego w Warszawie. Z nadesłanych prac zostanie przygotowana wystawa dostępna publicznie w holu Biblioteki Publicznej w Żurominie. Dla najciekawszych prac przewidujemy nagrody. Zachęcamy gorąco do uczestnictwa w konkursie. Patronat na konkursem w I etapie sprawuje pan Janusz Welenc – Starosta Żuromiński.

Regina Kwiatkowska
Dyrektor Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie