Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2012r.

Opublikowano .

ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO UCHWAŁĄ NR 276/2012 z dnia 30 stycznia 2012r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012r. Poniżej treść uchwały oraz ogłoszenie wraz z wzorem oferty.

Treść uchwały i ogłoszenia oraz wzór oferty Treść uchwały i ogłoszenia oraz wzór oferty (429.98 KB)

Formularz oferty Formularz oferty (91.00 KB)

Starosta Żuromiński ustalił średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Bądzynie

Opublikowano .

W dniu 01 lutego br , na wniosek Pani Dyrektor Marzeny Brydzińskiej, Starosta Żuromiński ustalił w drodze zarządzenia średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie. Kwota ta wynosi 2 512 zł .Zarządzenie skierowano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, a zacznie obowiązywać od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

Konkurs Ekologiczny przeznaczony dla uczniów powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego 10 stycznia 2012 r. podjął Uchwałę o ogłoszeniu Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów powiatu żuromińskiego i powołał skład komisji konkursowej. Przewodniczącym komisji konkursowej został Wicestarosta Żuromiński Mieczysław Olszlegier. W dniu 19.01.2012 r. został przyjęty Regulamin Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów powiatu żuromińskiego organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Żurominie. Regulamin ten został przesłany za pośrednictwem gmin do szkół podstawowych i gimnazjów oraz za pośrednictwem Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Żurominie do szkół ponadgimnazjalnych.

Regulamin konkursu Regulamin konkursu (256.38 KB)

Konkurs "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

Opublikowano .

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłasza IV edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Prośba Starosty Żuromińskiego o zwiększenie środków z Funduszu Pracy

Opublikowano .

Starosta Żuromiński wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o zwiększenie środków z Funduszu Pracy na aktywizację bezrobotnych osób w powiecie żuromińskim. Dotychczasowe środki przyznane algorytmem dla powiatu są niewystarczające, a pogarszająca się sytuacja na rynku pracy powoduje wzrost stopy bezrobocia. Niezbędne zatem jest rozważenie przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Finansów, uruchomienia większych środków z funduszu celowego jakim jest Fundusz Pracy. Zwiększenie środkó pozwoli na większą aktywizację bezrobotnych w ramach staży, prac interwencyjnych, robót publicznych oraz udzielania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wyposażenia lub doposażenia nowych stanowisk pracy.

Ogłoszenie dot. konkursu w ramach Działania 9.2 POKL

Opublikowano .

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 14 marca do 13 kwietnia 2012 r. odbywa się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie – ogłoszenie w języku polskim i angielskim. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu.

Ogloszenie dot. konkursu 9.2 POKL_pol Ogloszenie dot. konkursu 9.2 POKL_pol (44.83 KB) 

Ogloszenie dot. konkursu 9.2 POKL_ang. Ogloszenie dot. konkursu 9.2 POKL_ang. (41.56 KB) 

Nabór na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Opublikowano .

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żurominie.

Główne obowiązki: Kierowanie pracą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żurominie, w tym realizacja zadań nadzoru budowlanego na terenie powiatu żuromińskiego.

Wykształcenie: Wyższe techniczne

Wymagania konieczne:

- uprawnienia budowlane bez ograniczeń,

- 5 lat stażu pracy Wymagania pożądane:

- znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego,

- doświadczenie w pracy w organach administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego,

- prawo jazdy.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- życiorys i list motywacyjny,

- oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przedstawienie Staroście Żuromińskiemu kandydatury na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żurominie.

Dokumenty należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa.