Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Podpisana umowa na odnowę nawierzchni bitumicznych

Opublikowano .

W dniu 10 czerwca 2011r. podpisano umowę na wykonanie ,,Odnowa nawierzchni bitumicznych przez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie na drogach powiatowych przy użyciu grysów kamiennych granitowych o frakcji 5,00÷8,00mm oraz emulsji kationowej, szybkorozpadowej o zawartości asfaltu 70% na powierzchni 30840 m2” z firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp z o.o. ul.Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo za cenę brutto w wysokości: 197.252,64zł: (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote 64/100). Zakres zadania obejmuje drogi Siemiątkowo-Gradzanowo oraz Kuczbork-Nidzgora.

Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 16.08.2011r.

Dotacja dla PCPR w Żurominie

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie otrzymało z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotację w kwocie 45.000 zł. Środki te posłużą na finansowe wsparcie programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011r. Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne w związku z tym od września planuje realizację „Programu rozwoju systemu wspierania rodziny w Powiecie Żuromińskim”, który obejmie m.in.: - udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej kierowanej do osób w kryzysie, będących ofiarami przemocy domowej, uzależnionych od alkoholu oraz do rodziców, których dzieci przejawiają zachowania problemowe wynikające z zaburzeń życia rodzinnego; - wsparcie oraz promocję rodzicielstwa zastępczego na terenie powiatu. Zadania te wykonane będą przez psychologów, terapeutę uzależnień i prawnika poprzez doradztwo, konsultacje, świadczenie bezpośredniej pomocy psychologicznej, prowadzenie grup wsparcia dla rodziców zastępczych oraz warsztatów. Bliższych informacji dotyczących uczestnictwa w terapiach i konsultacjach można uzyskać osobiście w Poradnictwie Rodzinnym, ul.Lidzbarska 27 lub telefonicznie pod nr tel. 657-09-04. Serdecznie zapraszamy.

Podręcznik "Menedżer w urzędzie"

Opublikowano .

Na stronie http://www.frdl.mazowsze.pl/frdl,sprawny-samorzad dostępny jest podręcznik "Menedżer w urzędzie". Podręcznik zawiera zagadnienia omawiane podczas warsztatów z cyklu "Menedżer w urzędzie" dla kadry zarządzającej miast i powiatów, które są partnerami projektu "Sprawny Samorząd".

Tematy omawiane w podręczniku to:
I – Zarządzanie organizacją
II – Zarządzanie strategiczne
III – Partycypacyjny model zarządzania
IV – Zarządzanie jakością i zarządzanie procesowe
V – Zarządzanie zasobami ludzkimi
VI – Komunikacja wewnętrzna i zarządzanie informacją
VII – Zarządzanie projektami
VIII – Zarządzanie zmianą i ryzykiem

Nabór wniosków w ramach Działania 1.4 i 4.2 RPO WM 2007-2013

Opublikowano .

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, że zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków RPO WM 2007-2013 w terminie od dnia 31 maja 2011 do 29 lipca 2011 r. odbywa się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I RPO WM 2007-2013 „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.4 „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu (dotyczy wsparcia wyłącznie funduszy pożyczkowych)” i w ramach Priorytetu IV RPO WM 2007-2013 „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi – Rekultywacja składowisk odpadów, w zakresie zamykania i rekultywacji istniejących składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne”. Szczegółowe informacje dotyczące naborów znajdą Państwo w załączonych ogłoszeniach.

Ogloszenie o konkursie - 1.4 RPO WM Ogloszenie o konkursie - 1.4 RPO WM (125.67 KB) 

Ogloszenie o konkursie - 4.2 RPO WM Ogloszenie o konkursie - 4.2 RPO WM (122.42 KB) 

Konkurs Perły Mazowsza

Opublikowano .

Trwa konkurs fotograficzny (od 1 kwietnia – 3 lipca), organizowany na zlecenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Konkurs towarzyszy audycjom radiowym promującym ciekawe projekty związane z kulturą i turystyką, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Do promocji na antenie stacji Antyradio i Planeta FM wybrano 28 projektów z obszaru Mazowsza. Poniżej informacja o konkursie.

Perły Mazowsza Perły Mazowsza (134.79 KB) 

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie

Opublikowano .

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie informuje, iż w sezonie letnim 2011r. nie obejmuje nadzorem sanitarnym miejsc wykorzystywanych do kąpieli, w tym kapieliska na rzece Wkrze - "Borek" w Bieżuniu oraz kapieliska na rzece Wkrze w Brudnicach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie
Agnieszka Cyran

Bezpieczne wakacje 2011

Opublikowano .

W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym Starostwo Powiatowe w Żurominie wraz z Komendą Powiatową Policji, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczą podjęło szereg działań profilaktycznych zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku na administrowanym obszarze, w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2011”.

Realizacja tych zadań będzie zmierzać do aktywizacji służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, organów samorządowych, a także innych jednostek, które mają wpływ na warunki letniego pobytu i wypoczynku, jak i na bezpieczny dojazd do miejsc, gdzie będzie on organizowany. Służby i inspekcje powiatowe szczególną uwagę zwrócą na problemy utonięć i ,,dzikich kąpielisk” oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów wypoczynku.
Ponadto istotne jest, aby podejmowane czynności były realizacją wspólnych inicjatyw z podmiotami pozarządowymi (organizacjami społecznymi i kościołami) i innymi instytucjami, organizującymi wypoczynek dzieciom i młodzieży w trakcie przyszłych działań, z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych, a także wcześniejszych doświadczeń i wniosków.

            Bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu jak również odwiedzających go turystów wymaga podjęcia szczególnych działań.

Dzień Dziecka ze Starostą Żuromińskim

Opublikowano .

1 czerwca 2011r. w Dzień Dziecka obowiązki Starosty Żuromińskiego pełnił Lucjan Ważny, uczeń Szkoły Podstawowej w Bieżuniu. Starosta Żuromiński Janusz Welenc pełnił w tym dniu rolę asystenta. Lucjan zapoznał się z dniem pracy Starosty Żuromińskiego, odwiedził placówki publiczne oraz przemawiał w imieniu Starosty Żuromińskiego. Poniżej relacja fotograficzna z Dnia Dziecka z udziałem Lucjana Ważnego i Starosty Żuromińskiego Janusza Welenca.

Spotkanie ze Starostą Żuromińskim

P1130864.JPGP1130866.JPGP1130868.JPGP1130869.JPG

P1130870.JPGP1130871.JPGP1130874.JPGP1130875.JPG

P1130900.JPGP1130902.JPGP1130904.JPGP1130905.JPG

P1130906.JPGP1130908.JPGP1130913.JPGP1130917.JPG

P1130920.JPGP1130921.JPGP1130923.JPGP1130924.JPG

P1130925.JPGP1130926.JPGP1130927.JPGP1130929.JPG

P1130930.JPGP1130931.JPGP1130933.JPGP1130936.JPG

P1130937.JPGP1130938.JPGP1130940.JPGP1130941.JPG

P1130942.JPGP1130944.JPGP1130945.JPGP1130946.JPG

P1130947.JPGP1130949.JPGP1130950.JPGP1130951.JPG

P1130952.JPGP1130953.JPGP1130954.JPGP1130957.JPG

P1130962.JPGThumbs.db

Przed budynkiem Urzędu Starostwa Powiatowego w Żurominie

{jgibox title:=[ ] style:=[width:530px]}{jgxgal folder:=[images/stories/zdjecia/2011/starosta/starostwo] cols:=[4]} {/jgibox}

Wizyta placu budowy hali sportowej w Żurominie

{jgibox title:=[ ] style:=[width:530px]}{jgxgal folder:=[images/stories/zdjecia/2011/starosta/hala] cols:=[4]} {/jgibox}

W siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie

{jgibox title:=[ ] style:=[width:530px]}{jgxgal folder:=[images/stories/zdjecia/2011/starosta/straz] cols:=[4]} {/jgibox}

Spotkanie z Burmistrzem Miasta i Gminy Bieżuń

{jgibox title:=[ ] style:=[width:530px]}{jgxgal folder:=[images/stories/zdjecia/2011/starosta/burmistrz] cols:=[4]} {/jgibox}

Wizyta w Szkole Podstawowej w Sławęcinie

{jgibox title:=[ ] style:=[width:530px]}{jgxgal folder:=[images/stories/zdjecia/2011/starosta/slawecin] cols:=[4]} {/jgibox}

Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka

{jgibox title:=[ ] style:=[width:530px]}{jgxgal folder:=[images/stories/zdjecia/2011/dziendziecka] cols:=[4]} {/jgibox}