Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Podpisanie umowy o dotację na Konkurs ekologiczny

Opublikowano .

W dniu 15-06-2011 r. została podpisana umowa w Warszawie pomiędzy Zarządem Powiatu Żuromińskiego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Powiat Żuromin otrzyma dotację na wykonanie zadania: „ Konkurs ekologiczny przeznaczony dla uczniów szkół powiatu żuromińskiego ” (całkowity koszt zadania19637,00 zł w tym dotacja z WFOS i GW 15.000,00 zł).

 

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Bezpiecznie na wsi"

Opublikowano .

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Bezpiecznie na wsi przebiegał w trzech etapach ;gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Główny organizatorem jest Oddział Regionalny KRUS w Warszawie współorganizatorami na terenie powiatu żuromińskiego były : Dyrekcje Szkół Podstawowych, Urzędy Gmin i Starostwo Powiatowe w Żurominie.

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z praca i zabawą na terenach wiejskich , poszerzenie wiedzy z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym, a także rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych.

W etapie powiatowym w Konkursie uczestniczyło 24 uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu żuromińskiego w kategoriach wiekowych:

I grupa – klasy 0-3 szkoły podstawowej ,

II grupa – klasy IV-VI szkoły podstawowej.

W każdej kategorii wiekowej przyznano 3 miejsca główne i 1 wyróżnienie.

Nagrody dla laureatów Konkursu wręczali: Starosta Żuromiński - Janusz Welenc, przedstawiciel PT KRUS Żuromin – P. Stanisław Pietraszek, przewodniczący Rady Powiatu – Jerzy Rzymowski.

SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY 1-3

Alicja Trzcińska - SP w Kuczborku

Julia Lewandowska- SSP w Łaszewie

Kuba Rochna – SP w Lutocinie

WYRÓŻNIENIE

Natalia Durzyńska SP Lutocin

SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY 4-6

1.Arkadiusz Konarzewski – SP w Sarnowie

2.Julia Grześkiewicz – SP w Zieluniu

3.Aleksandra Liszewska - SP w Lutocinie

WYRÓŻNIENIE Alicja Klimowska - SP Siemiątkowo

P1130964.JPGP1130975.JPGP1140030.JPGP1140032.JPG

P1140033.JPGP1140038.JPGP1140041.JPGP1140044.JPG

P1140046.JPGP1140051.JPGP1140052.JPGP1140058.JPG

P1140059.JPGThumbs.db

Wyniki Powiatowego Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów szkół z terenu powiatu

Opublikowano .

W dniu 13 czerwca 2011 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbyło się wręczenie nagród w Konkursie Ekologicznym przeznaczonym dla uczniów szkół powiatu żuromińskiego dla najlepszych uczniów oraz dla najlepszych szkół z terenu powiatu żuromińskiego. Nagrody dla laureatów Konkursu wręczali: Starosta Żuromiński - Janusz Welenc, przedstawiciel WFOŚiGW w Warszawie Wydziału Zamiejscowego w Ciechanowie – P. Mieczysław Walęciak, przewodniczący Rady Powiatu – Jerzy Rzymowski oraz przedstawiciele Nadleśnictw: Lidzbark i Dwukoły – P. Dominika Kaczorowska i P. Piotr Wnuk.

P1130964.JPGP1130975.JPGP1130977.JPGP1130980.JPG

P1130982.JPGP1130986.JPGP1130988.JPGP1130993.JPG

P1140003.JPGP1140006.JPGP1140009.JPGP1140011.JPG

P1140014.JPGP1140015.JPGP1140019.JPGP1140021.JPG

P1140024.JPGP1140059.JPGThumbs.db

Budowa chodników w m. Gradzanowo Kościelne i m. Seroki zakończona

Opublikowano .

W dniu 25 maja 2011r. zakończyła się realizacja zadania ,,Remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 4638 W Gradzanowo – Siemiątkowo – Wolany w m. Gradzanowo”. Wykonawcą prac była firma F.H.T.U. ,,PLUS” S.C. Tomasz i Małgorzata Góralczyk Ul. Lidzbarska 37,09-300 Żuromin, która zrealizowała to zadanie za cenę brutto w wysokości: 149 499,74 zł: (sto czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 74/100). Środki w wysokości ponad 134 tys. zł pochodzą z budżetu powiatu, pozostałą część kwoty (15 000,00 zł) przekazała Gmina Siemiątkowo. Wyremontowanych zostało ok. 815 metrów chodnika.

Seroki 1.JPGSeroki 2.JPG

Zakończyły się również prace związane z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4622W Lutocin-Zimolza - do drogi nr 541 od km 0+000,00 do km 7+513,00 – budowa chodnika w m. Seroki". Prace w terenie wykonywała firma Biuro Projektów i Inwestycji "Probud" s.c., ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09-200 Sierpc za łączną cenę brutto w wysokości 73 834,66 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery złote 66/100). W m Seroki wybudowano 225 metrów chodnika, w całości sfinansowane ze środków własnych Powiatu Żuromińskiego.

{jgibox title:=[] style:=[width:530px]}{jgxgal folder:=[images/stories/zdjecia/2011/seroki] cols:=[4]} {/jgibox}

Przebudowa dróg powiatowych w Siemiątkowie otrzyma dofinansowanie w ramach NPPDL 2008-2011

Opublikowano .

W dniu 9 czerwca 2011r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził aneks nr 3 do listy A (drogi powiatowe) i aneks nr 3 do listy B (drogi gminne) wniosków samorządów województwa mazowieckiego o dofinansowanie w roku 2011 z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011". Zgłoszona do niniejszego programu inwestycja Zarządu Powiatu Żuromińskiego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 4635W od drogi nr 561 – Sokołowy Kąt – Siemiątkowo i nr 4638W Gradzanowo – Siemiątkowo – Wolany wraz z przebudową skrzyżowania tych dróg na skrzyżowanie typu „MINI RONDO” w m. Siemiątkowo” została objęta dofinansowaniem w wysokości 1 642 000,00 zł. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót a także trwają prace, związane z podpisaniem stosownej umowy o dofinansowanie z Wojewodą Mazowieckim.

Rozpoczęły się prace przy budynku przy ulicy Olszewskiej 9/11

Opublikowano .

Rozpoczęły się prace w terenie, związane z wykonaniem inwestycji Zarządu Powiatu Żuromińskiego pn: „Przebudowa więźby dachowej oraz wymiana pokrycia dachowego budynku biurowego przy ul. Olszewskiej 9/11 wraz z jego termomodernizacją” Wykonawcą robót jest Firma Budowlana Import-Export Sp. z o.o., 09-140 Raciąż, ul. Płocka 33, która zaoferowała wykonanie robót za cenę brutto w wysokości: 214.118,66 zł (słownie: dwieście czternaście tysięcy sto osiemnaście złotych 66/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 01.08.2011r.

Olszewska 9 11 roboty 2011_001.JPGOlszewska 9 11 roboty 2011_008.JPGThumbs.dboLSZEWSKA 9 11 (1).JPG

oLSZEWSKA 9 11 (2).JPGoLSZEWSKA 9 11.JPG

Zakończono remont dróg powiatowych w m. Stawiszyn Łaziska i w m. Szoniec

Opublikowano .

W dniu 10 czerwca 2011r. dokonano protokolarnego odbioru robót pn. „Remont dróg powiatowych Nr 4632W Sadłowo – Sławęcin – Zgliczyn Kościelny w m. Stawiszyn Łaziska oraz 4618W Pietrzyk – Szoniec – Dębówka w m. Szoniec” Prace w terenie wykonało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Spółka z o.o. w Działdowie, ul. Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo, za cenę brutto w wysokości 366 616,41 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset szesnaście złotych 41/100). Zadanie to Powiat Żuromiński zrealizował ze środków własnych.

Stawiszyn 2011_011.JPGStawiszyn 2011_017.JPGSzoniec 2011_005.JPGSzoniec 2011_013.JPG

Thumbs.db

Badanie ankietowe

Opublikowano .

W dniach 13 – 17 czerwca 2011 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie przeprowadzane są badania ankietowe klientów korzystających z usług urzędu. Klienci mogą wypowiadać się na temat pracy urzędu oraz jego pracowników. Badanie satysfakcji klientów przeprowadzane jest w ramach projektu „Sprawny Samorząd. Program wdrożenia usprawnień zarządczych w jednostkach samorządu terytorialnego”. Powiat Żuromiński jest jednym z 10 samorządów , którzy są partnerami ww. projektu.Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie , w projekcie uczestniczy także Związek Powiatów Polskich. Jednym z zadań projektu jest badanie jakości usług w JST. Zadanie to realizuje Stowarzyszenie „Miasta w Internecie „ W Starostwie Powiatowym w Żurominie ankieterem badań jest p.Paulina Mazewska współpracująca z ww. Stowarzyszeniem.