Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Aktualności z zakresu polityki społecznej

Legitymacje niepełnosprawnych na nowych zasadach

Opublikowano .

legitymacja

Od 1 sierpnia legitymacje osób niepełnosprawnych są przyznawane i wydawane na nowych zasadach. To nie jedyna zmiana. Z dniem 1 września wejdą w życie przepisy zmieniające wygląd wzoru legitymacji. Wydane wcześniej legitymacje zachowają jednak ważność i nie będzie potrzeby ich wymiany.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej jest dokumentem poświadczającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. Dzięki legitymacji osoby niepełnosprawne mogą korzystać z ulg i zniżek w opłatach za dobra i usługi oferowane – na podstawie prawa miejscowego – przede wszystkim przez podmioty publiczne. Na podstawie przepisów obowiązujących na terenie całego kraju legitymacja uprawnia również do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, od 1 sierpnia tego roku legitymacja dokumentująca niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności wystawiana jest na wniosek osoby niepełnosprawnej, która składając taki wniosek musi przedstawić do wglądu prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności.

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, legitymacja wystawiona zostanie na podstawie ostatniego prawomocnego orzeczenia.

Okres ważności

Legitymacje są wystawiane na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień. Okres ważności legitymacji nie może być dłuższy niż 5 lat (w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność) lub 10 lat (w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia). Zatem okres ważności legitymacji nie musi pokrywać się z okresem ważności orzeczenia osoby niepełnosprawnej.

Legitymacje wystawione przed 1 sierpnia br. zachowają ważność na czas w nich określony. Co ważne, nie trzeba wymieniać legitymacji wydanych na stałe. Te bowiem zachowują ważność bezterminowo. Natomiast za wydanie duplikatu legitymacji od 1 sierpnia pobierana jest opłata w wysokości 15 zł.

Nowy wzór

W myśl nowych przepisów od 1 września zmieni się również wygląd legitymacji osoby niepełnosprawnej. Nowy wzór legitymacji przewiduje możliwość zamieszczenia w niej informacji dotyczących stopnia niepełnosprawności oraz symbolu przyczyny niepełnosprawności. Informacje te będą zamieszczane – wyłączenie za pomocą kodu QR – jedynie na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka. Nowe legitymacje będą również posiadały oznaczenie w alfabecie Braille’a. Wykonanie ich z poliwęglanu zagwarantuje ich trwałość, a umieszczenie napisów w języku angielskim i francuskim rozpoznawalność poza granicami kraju. 

Źródło: www.mpips.gov.pl

Podpisanie umowy udziału w projekcie "Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu"

Opublikowano .

W czerwcu 2016 r. WTZ Żuromina otrzymały wyróżnienie podmiotu ekonomii społecznej pod nazwą: "Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2016".

W 15 lutego 2017 r. Kierownik WTZ w Żurominie złożyła wniosek do II edycji konkursu o przyznanie Wyróżnienienia Znakiem "Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2017". Projekt realizowany jest przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62a. Tytuł projektu: Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu. Współfinansowany ze środków UE w ramach EFS, RPO WM 2014-2020, Oś piorytetowa w ramach której jest realizowany projekt: IX "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubustwem". Dziłanie w ramach którego jest realizowany projekt : 9.3 Rozwój ekonomii społecznej.

Odbiorcami tego projetku są podmioty ekonomi społecznej zarejestrowane i prowadzące działalnośc na terenie woj.mazowieckiego. WTZ z Żuromina startują w konkursie jako podmiot reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach konkursu wyróżnione zostają najlepiej funkcjonujące podmioty ekonomi społecznej pod kątem ich widoczności i podmiotowości. Wyróżnienie nie ma charakteru finansowego i przyznawane jest na 1 rok.

W dniu 20.03.2017 r. Kierownik WTZ w Żurominie podpisała dokumenty w ramach w/w projektu.

Na terenie Warsztatów została przeprowadzona wizytacja przez pracowników MCPS z W-wy. Wizytatorzy wypełniali ankietę przygotowaną w ramach projektu.

W ramach współpracy z MCPS Warsztaty z Żuromina mają wiecej możliwości tj. udział w Targach Podmiotów Ekonomii Społecznej na Mazowszu, miejsce w Katalogach produktów PES, Reklama na stronie MCPS i na ich profilu FB, Reportaże, wywiady dla prasy w celach reklamowania placówki.

Drugie posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żurominie

Opublikowano .

W dniu 6 marca 2017r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie odbyło się drugie posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żurominie w roku 2017. Porządek obrad był następujący:

  1. Propozycja zmiany w planie wydatków Funduszu Pracy na programy promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w powiecie przyznanych na 2017 r. przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  2. Podsumowanie realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie w 2016 r. projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działania 8.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy.
  3. Zaopiniowanie celowości realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie programu specjalnego pn. „Wybierz aktywność".
  4. Podjęcie uchwały w sprawie finansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego - wniosków złożonych przez powiatowe jednostki organizacyjne.
  5. Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski. 

W posiedzeniu udział wzięło: 8  członków Rady Rynku Pracy. Podjęto: 4 uchwały.

DYREKTOR            
Powiatowego Urzędu Pracy
w Żurominie            
Joanna Hajdas

Program profilaktyczno-terapeutyczny pn. „Pogodne Lato” 2016

Opublikowano .

W ramach programu profilaktyczno-terapeutycznego pn. "Pogodne Lato" dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, zespół rekrutacyjny powołany Zarządzeniem Nr 31/2016 Starosty Żuromińskiego z dnia 10.06.2016r. ma za zadanie zakwalifikować na obóz letni, który odbędzie się w terminie od dnia 19.07.2016r. do dnia 02.08.2016r. w miejscowości Gorzewo, 09-500 Gostynin, woj.  mazowieckie, grupę 43 osób (dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 8-15 lat ukończone w 2016 r.). Bezpośrednim realizatorem programu jest Chorągiew Mazowiecka ZHP w Płocku. Zadanie z ramienia Powiatu Żuromińskiego koordynuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie.

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych-projekt Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych

Opublikowano .

Z przyjemnością informuję, że również w tym roku Fundacja TUS realizuje kolejną edycję projektu – „Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON)” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zadania zlecone nr 15) dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy.

W ramach projektu oferujemy:

bezpłatne konsultacje doradcy zawodowego, psychologa i prawnika
pomoc w pisaniu profesjonalnego CV i listu motywacyjnego
dostęp do bazy ofert pracy i bezpłatnych kursów, szkoleń
bezpłatny dostęp do internetu.

Konsultacje są udzielane po wcześniejszym umówieniu się w siedzibie Fundacji TUS w Warszawie oraz Punktach Konsultacyjnych w Łodzi i Sopocie.

Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych
02-640 Warszawa, ul. J.P. Woronicza 29A
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
Fundacja TUS
tel/fax (022) 852-01-82
www.ckon.org.pl

unnamed