Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Aktualności z zakresu polityki społecznej

10-dniowy wyjazd szkoleniowy w ramach projektu „Równe szanse”

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w ramach projektu systemowego POKL pn. „Równe szanse” w dniach od 17 lipca do 26 lipca 2013 roku zorganizowało 10 dniowy wyjazd, w ramach którego przeprowadzono kurs komputerowy połączony z doradztwem zawodowym, poradnictwem psychologicznym oraz zabiegami rehabilitacyjnymi. W zajęciach tych uczestniczyło 12 osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie naszego powiatu.

Więcej informacji na stronie Powiatowego Centrum Pomocy w Żurominie pod adresem http://www.pcpr-zuromin.pl/aktualnosci/1-aktualnoci/65-10-dniowy-wyjazd-szkoleniowy-w-ramach-projektu-rowne-szanse.html

Piknik integracyjny zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w ramach projektu EFS „Równe szanse”

Opublikowano .

W dniu 31 lipca  2013 roku odbył się piknik integracyjny zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w ramach projektu EFS „Równe szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W pikniku tym wzięli udział uczestnicy projektu, osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej, mieszkanki Domu Pomocy Społecznej oraz wolontariusze.

Więcej informacji na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie pod adresem http://www.pcpr-zuromin.pl/aktualnosci/1-aktualnoci/66-piknik-integracyjny-w-ramach-projektu-rowne-szanse.html

Dodatkowe środki dla Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie

Opublikowano .

Powiat Żuromiński uzyskał dodatkowe środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 203,8 tys. zł na realizację programu na rzecz promocji, zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Łączna kwota środków Funduszu Pracy dla powiatu wynosi 9 234,7 zł.

Dodatkowe środki na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia w powiecie żuromińskim

Opublikowano .

Na wniosek Starosty Żuromińskiego Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał z rezerwy kwotę 319,1 tys. zł na realizację 2 programów specjalnych przygotowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie. Łączna kwota środków dla powiatu żuromińskiego na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wynosi 8 790,9 tys. zł.

Zaproszenie na spotkanie z Barbarą Rosiek

Opublikowano .

Biblioteka Publiczna w Żurominie   z a p r a s z a   młodzież na wyjątkowe spotkanie autorskie z Barbarą Rosiek - polską psycholog kliniczną, specjalistką od uzależnień, nieprzerwanie od ponad 30 lat pracującą z zagrożoną młodzieżą.Barbara Rosiek jest równocześnie uznaną pisarką i poetką, mającą na swoim koncie wydanych piętnaście tomików wierszy oraz osiem tomów beletrystyki z pogranicza psychologii, pracy terapeutycznej i doświadczeń własnych (m.in. „Pamiętnik narkomanki”, „Kokaina”, „Alkohol, prochy i ja”, „Oddział otwarty” i inne).

Termin spotkania:  18 maja 2013 r. (sobota), godz. 11:00

Miejsce: tzw. Klub Muzyczny przy ul. Warszawskiej 4 w Żurominie
 

II edycja Konkursu ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

Opublikowano .

Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej informuje, że 6 marca 2013 r. została ogłoszona II edycja otwartego konkursu ofert na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 - 2013.
Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób.
Podmiotami, które mogą ubiegać się o dotację w ramach konkursu są organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Więcej szczegółów w załączniku oraz na stronach www.mpips.gov.pl (tu znajduje się gemerator ASOS 2013) oraz www.pozytek.gov.pl.
Zapraszamy wszystkich uprawnionych do udziału w konkursie.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 25 lutego  2 marca 2013 r.

Opublikowano .

Przed nami kolejny „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o poradę w dniach 25 lutego – 2 marca 2013r. W organizację obchodów – poza Ministerstwem Sprawiedliwości - aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Komenda Główna Straży Granicznej i Krajowa Rada Komornicza. W tym roku w dniach 25 lutego – 2 marca zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00. Dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” wyżej wymienionych podmiotów dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny. Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną. Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju - dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” - zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów. W 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517). W tym roku partnerzy projektu postanowili, iż z uwagi na nie wiktymizowanie osób zgłaszających się po informację do Ośrodków zasadnym jest zmiana nazwy Tygodnia na Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Paczki dla dzieci z domów dziecka od pracowników Starostwa Powiatowego w Żurominie

Opublikowano .

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Żurominie przygotowali dla dzieci z terenu powiatu żuromińskiego (5 dziewczynek i 3 chłopców), które przebywają w domach dziecka, 8 paczek z upominkami i prezentami z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Akcję przeprowadziło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie, które zwróciło się w tej sprawie do wszystkich zainteresowanych mieszkańców, którym nie jest obcy los dzieci z naszego powiatu.