Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Aktualności z zakresu polityki społecznej

Drugie posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żurominie

Opublikowano .

W dniu 6 marca 2017r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie odbyło się drugie posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żurominie w roku 2017. Porządek obrad był następujący:

  1. Propozycja zmiany w planie wydatków Funduszu Pracy na programy promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w powiecie przyznanych na 2017 r. przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  2. Podsumowanie realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie w 2016 r. projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działania 8.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy.
  3. Zaopiniowanie celowości realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie programu specjalnego pn. „Wybierz aktywność".
  4. Podjęcie uchwały w sprawie finansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego - wniosków złożonych przez powiatowe jednostki organizacyjne.
  5. Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski. 

W posiedzeniu udział wzięło: 8  członków Rady Rynku Pracy. Podjęto: 4 uchwały.

DYREKTOR            
Powiatowego Urzędu Pracy
w Żurominie            
Joanna Hajdas

e-max.it: your social media marketing partner