kwiecień 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4622W Lutocin – Zimolza na odcinku na długości 7,513 km

Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej Nr 4622W Lutocin - Zimolza - do drogi nr 541

Opublikowano .

dla rozwoju Mazowsza

POWIAT ŻUROMIŃSKI, 09 – 300 Żuromin, Plac Piłsudskiego 4
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu –
Priorytet III. Regionalny system transportowy,
Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa – RPO WM 2007-2013

 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4622W Lutocin – Zimolza – do drogi Nr 541”
Umowa Nr UDA-RPMA.03.01.00-14-287/08-00 z dnia 28 stycznia 2010r.

nr rejestracyjny RPO / 01679 /08 /3.1;         nr kancelaryjny 2265 / 08
RPOWM / 3.1 / 2 / 2008

Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej Nr 4622W Lutocin – Zimolza – do drogi nr 541

W dniu 24 września 2010r. w miejscowości Lutocin uroczyście otwarto przebudowaną drogę powiatową Nr 4622W Lutocin – Zimolza – do dr Nr 541

W uroczystości otwarcia drogi uczestniczyli m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego – Pan Adam Struzik, Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie – Pani Elżbieta Szymanik, Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego – Pan Jerzy Rzymowski, radni Rady Powiatu Żuromińskiego z terenu Gmin Lutocin oraz Bieżuń, Starosta Żuromiński – Pan Janusz Welenc, członkowie Zarządu Powiatu Żuromińskiego, Wójt Gminy Lutocin – Pan Ryszard Gałka wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Lutocin – Panem Leszkiem Kapelą, Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń – Pani Ewa Łubińska,  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – Pan Andrzej Kroskowski, Pan Jacek Gosztyła – przedstawiciel Wykonawcy robót – Firmy BUNTE Polska Sp. z o.o.,  Dyrektor Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Żurominie – Pani Jolanta Kalkowska, Kierownik Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie – Pan Wojciech Jarzynka, sołtysi miejscowości Lutocin – Pani Irena Rosiak, oraz miejscowości Seroki – Pani Anna Gałka, a także przedstawiciele lokalnej prasy.

4622W Lutocin - Zimolza 2010_001.jpg4622W Lutocin - Zimolza 2010_002.jpg4622W Lutocin - Zimolza 2010_003.jpg4622W Lutocin - Zimolza 2010_004.jpg

4622W Lutocin - Zimolza 2010_005.jpg4622W Lutocin - Zimolza 2010_006.jpg4622W Otwarcie drogi_001.jpg4622W Otwarcie drogi_002.jpg

4622W Otwarcie drogi_003.jpg4622W Otwarcie drogi_004.jpg4622W Otwarcie drogi_005.jpg4622W Otwarcie drogi_006.jpg

4622W Otwarcie drogi_007.jpg4622W Otwarcie drogi_008.jpg

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4622W Lutocin - Zimolza - do drogi Nr 541

Opublikowano .

dla rozwoju Mazowsza

 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4622W Lutocin – Zimolza – do drogi Nr 541”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Podpisanie umowy na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 4622W Lutocin – Zimolza – do drogi nr 541

W dniu 17 marca 2010r. w Starostwie Powiatowym w Żurominie podpisana została umowa na wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4622W Lutocin – Zimolza – do dr Nr 541”. Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego zostało Konsorcjum firm: JOHANN BUNTE Bauunternehmung GmbH& Co.KG Hauptkanal links 88, 26871 Papenburg, Niemcy oraz BUNTE Polska Sp. zo.o. Ul. Raduńska 6, 01 – 681 Warszawa, Polska, które zaoferowało cenę brutto za realizację zamówienia w wysokości: 2832 930,68 zł. Termin zakończenia zadania został ustalony na dzień 30.06.2010r.

Inwestycja realizowana będzie w 2010r. na odcinku 7,513 km, w ramach RPO WM 2007 – 2013 Działanie 3.1 – Regionalny system transportowy – Drogi powiatowe.

r0000.JPGr0001.JPGr0002.JPGr0003.JPG

Podpisanie umowy na dofinansowanie z Unii Europejskiej przebudowy drogi powiatowej Nr 4622W

Opublikowano .

dla rozwoju Mazowsza

W dniu 28 stycznia 2010r. w Starostwie Powiatowym w Żurominie podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4622W Lutocin – Zimolza – do dr Nr 541”. Umowa została podpisana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika oraz Zarząd Powiatu Żuromińskiego, reprezentowany w osobach Starosty Żuromińskiego – Janusza Welenca, Wicestarosty Żuromińskiego – Mieczysława Olszlegier, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Żuromińskiego – Pani Ireny Brejny.

Inwestycja realizowana będzie w 2010r. na odcinku 7,513 km, w ramach RPO WM 2007 – 2013 Działanie 3.1 – Regionalny system transportowy – Drogi powiatowe.

 Całkowity koszt realizacji projektu: 4110804,45 zł

Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 4108804,45 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 3492483,78 zł

 Na całym odcinku droga posiada nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym, charakteryzującym się deformacjami przekroju poprzecznego i podłużnego, spękaniami oraz miejscowymi zaniżeniami i zawężeniami poboczy, co negatywnie wpływa na komfort poruszania się użytkowników ruchu znajdujących się w pasie drogowym. Pobocza drogi są gruntowe, a na odcinku sąsiadującym z cmentarzem w miejscowości Lutocin - o nawierzchni bitumicznej z licznymi zaniżeniami, co powoduje zaleganie kałuż po opadach deszczu. Z uwagi na złe odwodnienie pobocza w sąsiedztwie cmentarza w miejscowości Lutocin przeprojektowano spadek poprzeczny na lewostronny umożliwiający odpływ wód opadowych poza pas drogi. Na odcinku zabudowy wsi Seroki zaprojektowano chodnik lewostronny.

 Stan istniejącej drogi pozostawia wiele do życzenia. Zniszczona nawierzchnia, koleiny i wyrwy znacząco wpływają nie tylko na komfort jazdy, ale także na obniżenie bezpieczeństwa. Przebudowa drogi jest jedyną szansa na zmianę tej sytuacji. Realizacja projektu zwiększy bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych, poruszających się tą drogą. Inwestycja zakłada bowiem podwyższenie jej parametrów technicznych i eksploatacyjnych. Przebudowa ma polegać na wyrównaniu nawierzchni bitumicznej w celu przywrócenia właściwego spadku poprzecznego i podłużnego jezdni. Zmianie ulegnie również skrzyżowanie – dzięki temu będzie istniała możliwość skrętu w drogę nr 4621W Chromakowo – Mojnowo – Lutocin dla pojazdów jadących od strony miejscowości Seroki. Realizacja projektu poprawi dostępność do drogi powiatowej nr 4620W Poniatowo – Lutocin – granica województwa – Września – Borowo oraz do dróg gminnych. Realizacja projektu pozwoli także na częściowe odciążenie ruchu na dróg wojewódzkich Nr 541 Lubawa – Lidzbark – Żuromin – Sierpc oraz 563 Rypin – Żuromin – Mława, zwłaszcza dla kierowców niepodróżujących bezpośrednio do miast Bieżuń oraz Żuromin. Ponadto droga ta stanowi dogodne połączenie dla osób jadących z kierunku Rypina, Skrwilna, Świedziebni (woj. kujawsko – pomorskie) poprzez Lutocin, Bieżuń i Zawidz w stronę drogi krajowej Nr 10. Inwestycja usprawni zatem układ komunikacyjny gminy Lutocin, a tym samym wpłynie na poprawę łączności w całym powiecie żuromińskim.

zdjecie1.jpgzdjecie2.JPGzdjecie3.JPGzdjecie4.JPG

zdjecie5.jpg

Dwa projekty drogowe powiatu otrzymują dofinansowanie ze środków unijnych

Opublikowano .

W ramach list rankingowych ogłoszonych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego znalazły się dwa projekty drogowe złożone przez Radę Powiatu Żuromińskiego. Przebudowa drogi powiatowej Lutocin-Zimolza o długości 7,5 km oraz Żuromin-Olszewo-Kliczewo Duże o długości 7,7 km. Wartość projektów wynosi 8,7 mln zł.