Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4622W Lutocin – Zimolza na odcinku na długości 7,513 km

Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej Nr 4622W Lutocin - Zimolza - do drogi nr 541

Opublikowano .

dla rozwoju Mazowsza

POWIAT ŻUROMIŃSKI, 09 – 300 Żuromin, Plac Piłsudskiego 4
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu –
Priorytet III. Regionalny system transportowy,
Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa – RPO WM 2007-2013

 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4622W Lutocin – Zimolza – do drogi Nr 541”
Umowa Nr UDA-RPMA.03.01.00-14-287/08-00 z dnia 28 stycznia 2010r.

nr rejestracyjny RPO / 01679 /08 /3.1;         nr kancelaryjny 2265 / 08
RPOWM / 3.1 / 2 / 2008

Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej Nr 4622W Lutocin – Zimolza – do drogi nr 541

W dniu 24 września 2010r. w miejscowości Lutocin uroczyście otwarto przebudowaną drogę powiatową Nr 4622W Lutocin – Zimolza – do dr Nr 541

W uroczystości otwarcia drogi uczestniczyli m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego – Pan Adam Struzik, Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie – Pani Elżbieta Szymanik, Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego – Pan Jerzy Rzymowski, radni Rady Powiatu Żuromińskiego z terenu Gmin Lutocin oraz Bieżuń, Starosta Żuromiński – Pan Janusz Welenc, członkowie Zarządu Powiatu Żuromińskiego, Wójt Gminy Lutocin – Pan Ryszard Gałka wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Lutocin – Panem Leszkiem Kapelą, Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń – Pani Ewa Łubińska,  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – Pan Andrzej Kroskowski, Pan Jacek Gosztyła – przedstawiciel Wykonawcy robót – Firmy BUNTE Polska Sp. z o.o.,  Dyrektor Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Żurominie – Pani Jolanta Kalkowska, Kierownik Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie – Pan Wojciech Jarzynka, sołtysi miejscowości Lutocin – Pani Irena Rosiak, oraz miejscowości Seroki – Pani Anna Gałka, a także przedstawiciele lokalnej prasy.

4622W Lutocin - Zimolza 2010_001.jpg4622W Lutocin - Zimolza 2010_002.jpg4622W Lutocin - Zimolza 2010_003.jpg4622W Lutocin - Zimolza 2010_004.jpg

4622W Lutocin - Zimolza 2010_005.jpg4622W Lutocin - Zimolza 2010_006.jpg4622W Otwarcie drogi_001.jpg4622W Otwarcie drogi_002.jpg

4622W Otwarcie drogi_003.jpg4622W Otwarcie drogi_004.jpg4622W Otwarcie drogi_005.jpg4622W Otwarcie drogi_006.jpg

4622W Otwarcie drogi_007.jpg4622W Otwarcie drogi_008.jpg

Inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4622W Lutocin – Zimolza – do dr Nr 541” realizowana była w 2010r. na odcinku 7,513 km, w ramach RPO WM 2007 – 2013  Działanie 3.1 – Regionalny system transportowy – Drogi powiatowe.

Beneficjent                                                    – Powiat Żuromiński

Długość przebudowanej drogi                      – 7,513 km

Długość wybudowanego chodnika               – 1,2km

Całkowity koszt realizacji projektu:              – 2 865 545,70 zł

Wysokość kosztów kwalifikowalnych:          – 2 863 545,70 zł

Wartość dofinansowania z EFRR:              – 2 434 013,82 zł

Środki własne Powiatu Żuromińskiego      –   431 531,88 zł

Na całym odcinku droga posiadała nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym, charakteryzującym się deformacjami przekroju poprzecznego i podłużnego, spękaniami oraz miejscowymi zaniżeniami i zawężeniami poboczy, co negatywnie wpływało na komfort poruszania się użytkowników ruchu znajdujących się w pasie drogowym. Pobocza drogi na odcinku sąsiadującym z cmentarzem w miejscowości Lutocin – o nawierzchni bitumicznej z licznymi zaniżeniami, powodowały zaleganie kałuż po opadach deszczu. Z uwagi na złe odwodnienie pobocza w sąsiedztwie cmentarza w miejscowości Lutocin przeprojektowano oraz zastosowano spadek poprzeczny na lewostronny umożliwiający odpływ wód opadowych poza pas drogi. Na odcinku zabudowy wsi Seroki zaprojektowano oraz wybudowano chodnik lewostronny o długości 1,2 km.

Realizacja projektu zwiększa bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych, poruszających się tą drogą. Inwestycja zakładała bowiem podwyższenie jej parametrów technicznych i eksploatacyjnych. Przebudowa polegała m.in. na wyrównaniu nawierzchni bitumicznej w celu przywrócenia właściwego spadku poprzecznego i podłużnego jezdni. Dzięki przebudowie istnieje także lepsza możliwość skrętu w drogę nr 4621W Chromakowo – Mojnowo – Lutocin dla pojazdów jadących od strony miejscowości Seroki oraz skrzyżowanie główne z drogą powiatowej nr 4620W Poniatowo – Lutocin – granica województwa – Września – Borowo w m. Lutocin. Realizacja projektu poprawiła także dostępność oraz do dróg gminnych. Ponadto w m. Lutocin wybudowano zatokę autobusową, co w znaczący sposób poprawia bezpieczeństwo pasażerów, a zwłaszcza uczniów szkół, oczekujących na przystanku na przyjazd autobusów szkolnych. Realizacja projektu pozwoliła także na częściowe odciążenie ruchu na dróg wojewódzkich Nr 541 Lubawa – Lidzbark – Żuromin – Sierpc  oraz Nr 563 Rypin – Żuromin – Mława, zwłaszcza dla kierowców niepodróżujących bezpośrednio do miast Bieżuń oraz Żuromin. Ponadto droga ta stanowi dogodne połączenie dla osób jadących z kierunku Rypina, Skrwilna, Świedziebni (woj. kujawsko – pomorskie) poprzez Lutocin, Bieżuń i Zawidz w stronę drogi krajowej Nr 10. Inwestycja usprawnia zatem układ komunikacyjny gminy Lutocin, a tym samym wpływa na poprawę łączności w całym powiecie żuromińskim.

e-max.it: your social media marketing partner