Informacje o zarządzie

Świetlica edukacyjno  terapeutyczna w ZSS w Żurominie

Opublikowano .

Dnia 30 grudnia 2011 roku dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie Marek Machulski podpisał w Warszawie umowę na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt pod nazwą „Świetlica edukacyjno – terapeutyczna” realizowany będzie w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 1 575 639,80 zł. W ramach projektu zostaną zorganizowane specjalistyczne zajęcia edukacyjne oraz terapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 24 lat (łącznie 80 osób) z terenu powiatu żuromińskiego, które przejawiają znaczące trudności w nauce. Wsparciem zostaną objęte osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, ograniczeniami spowodowanymi wrodzonym kalectwem, przewlekłą chorobą czy zaniedbaniami środowiskowymi.

Uczniowie będą mogli skorzystać z następujących rodzajów zajęć:

     - indywidualne zajęcia logopedyczne,

     - indywidualne zajęcia integracji sensorycznej,

     - zajęcia socjoterapeutyczne,

     - zajęcia arteterapii,

     - zajęcia multimedialne,

     - zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej,

     - indywidualne zajęcia korygujące deficyty rozwojowe,

     - grupowe zajęcia edukacyjno – terapeutyczne.

     Zajęcia będą się odbywały od marca 2012 roku do grudnia 2013 roku i prowadzone będą przez nauczycieli, terapeutów, którzy posiadają  wielokierunkowe wykształcenie a także doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z różnorodnymi niepełnosprawnościami i dysfunkcjami. Zajęcia w dużej mierze będą organizowane w godzinach popołudniowych. Prowadzenie niektórych zajęć (grupowych o charakterze rekreacyjnym) przewidziano także na wakacje.

     Projekt realizowany będzie na terenie Zespołu Szkół Specjalnych z wykorzystaniem bogatej bazy placówki, między innymi: biblioteki multimedialnej, pracowni logopedycznej, sali integracji sensorycznej i sali doświadczeń świata – pomieszczeń wyposażonych w ramach projektów realizowanych przez EFS, sali ćwiczeń ogólnorozwojowych – minisiłowni – wyposażonej dzięki środkom pozyskanym przez dyrektora ZSS z Ministerstwa Sportu i Turystyki, placu zabaw i szkolnego miejsca zabaw – utworzonych w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. Uczestnicy projektu będą mogli także korzystać z dwóch foteli masujących, zakupionych za środki pozyskane przez placówkę w ramach akcji „Reklama Dzieciom”.

     W ramach projektu przewidziano także okolicznościowe spotkania integracyjne oraz posiłki dla uczestników zajęć.

     Uczniowie zamieszkujący poza Żurominem będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnego dojazdu na zajęcia minibusem, dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, którego zakup będzie zrealizowany w ramach dofinansowania projektu.

     Nabór uczestników projektu rozpocznie się w lutym.

      Pierwszeństwo do uczestniczenia w zajęciach będą miały osoby posiadające jeden  
z następujących dokumentów:

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,
  • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatową Komisję ds. Orzekania  
    o Niepełnosprawności,
  • opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,
  • opinię o dostosowaniu wymagań wydaną przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.
e-max.it: your social media marketing partner