20 LAT POWIATU pozioma

AKTUALNOŚCI

IV Sesja Rady Powiatu Żuromińskigo

Opublikowano .

W dniu 20 lutego 2019r. odbyła się zwyczajna IV Sesję Rady Powiatu Żuromińskiego, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez Panią Alicję Ewę Gajewską.
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji stałych Rady Powiatu Żuromińskiego.
 6. Przyjęcie Sprawozdania Starosty Żuromińskiego w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku.
 7. Przyjęcie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy użyczenia pomieszczenia biurowego położonego w budynku przy Placu Józefa Piłsudskiego 4 w Żurominie na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ulicy Olszewskiej 7 w Żurominie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żurominie. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie w Powiecie Żuromińskim na lata 2019 – 2025.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Żuromińskiego.
 15. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żurominie za rok 2018.
 16. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowo – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie za rok 2018.
 17. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie za 2018 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2019.
 20. Przyjęcie Sprawozdań poszczególnych Komisji Rady Powiatu Żuromińskiego za 2018 rok.
 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad.            

IMG 0122IMG 0123IMG 0124IMG 0125IMG 0126IMG 0130IMG 0131

e-max.it: your social media marketing partner