kwiecień 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Ogłoszenia i informacje

XV edycja Konkursu Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2021

Opublikowano .

laur

Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności organizuje kolejną już edycję konkursu dla mazowieckich producentów żywności. Konkurs zaplanowany został z myślą o  jak najszerszym gronie producentów żywności z terenu województwa mazowieckiego.

Udział w  konkursie mogą brać nie tylko firmy komercyjne, ale także podmioty, organizacje zajmujące się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę, takie jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, osoby fizyczne.

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością i innowacyjnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa oraz promocji mazowieckiej żywności.

Zachęcamy do udziału w konkursie, szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pod adresem https://mazovia.pl/pl/konkursy/konkurs-o-laur-marszalka-wojewodztwa-mazowieckiego.html

Wykaz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku posiadających zezwolenie Wojewody Mazowieckiego

Opublikowano .

Zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego nr WPS-I.9421.15.2022.HCh informujemy, że  na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zamieszczony jest wykaz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku posiadających zezwolenie Wojewody Mazowieckiego.

Informacja ta ma na celu uwrażliwienie mieszkańców Mazowsza na kwestie świadomego wyboru miejsca całodobowego pobytu dla swoich bliskich.

Akcja zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2021/2022

Opublikowano .

Dyżury przy zimowym utrzymaniu dróg będą pełnione w Powiatowym Obwodzie Dróg w Żurominie przy ul. Warszawskiej 32, tel. 23 657-23-19

Wykaz osób kierujących akcją zimowego utrzymania dróg:

  1. Jarzynka Wojciech, Kierownik Robót POD, tel. 23 657-23-19, tel. kom. 606-389-075
  2. Drążewski Tomasz, Majster, tel. 23 657-23-19, tel. kom. 604-509-327
  3. Górka Jan, Majster, tel. 23 657-23-19

Mapa powiatu żuromińskiego z wyznaczonymi drogami powiatowymi i ich kategoriami odśnieżania oraz mapa powiatu żuromińskiego z trasami przejazdu oraz miejscami posypywania niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych dostępne są do wglądu w Powiatowym Obwodzie Dróg w Żurominie oraz w Wydziale Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Żurominie.

Odpowiedzialnym za zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2021 – 2022 z ramienia Wykonawcy jest:

Mechanika Pojazdowa, Zbigniew Jarzynka
„BLUE TRANS”, Handel Kruszywem i Częściami amochodowymi
09-300 Żuromin, Wiadrowo, ul. W.Witosa 98
Osoba do kontaktu: Zbigniew Jarzynka - tel. kom. 509 408 877

  • Wykonawca zgodnie z Umową nr 7/2021 z dnia 21.10.2021 r.- § 7 umowy w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom w związku z prowadzonymi usługami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
  • W przypadku wystąpienia w/w osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego.
  • Wykonawca zobowiązuje się, w razie awarii sprzętu, o którym mowa w § 4 ust.2 umowy, do postawienia sprzętu zastępczego w czasie 1 godz.
  • Wykonawca zgodnie z Umową nr 7/2021 z dnia 21.10.2021 r.-§ 8 umowy zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie usługami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe.

pdfAktualizacja_planu_zimowego_2021-2022.pdf347.71 KB