Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Ogłoszenia i informacje

Akcja zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2022/2023

Opublikowano .

Dyżury przy zimowym utrzymaniu dróg będą pełnione w Powiatowym Obwodzie Dróg w Żurominie przy ul. Warszawskiej 32, tel. 23 657-23-19

Wykaz osób kierujących akcją zimowego utrzymania dróg:

  1. Jarzynka Wojciech, Kierownik Robót POD, tel. 23 657-23-19, tel. kom. 606-389-075
  2. Drążewski Tomasz, Majster, tel. 23 657-23-19, tel. kom. 604-509-327
  3. Górka Jan, Majster, tel. 23 657-23-19
  4. Pączkowski Michał, Kierowca-dróżnik, tel. 23 657-23-19

Wykaz dróg powiatu żuromińskiego z wyznaczonymi odcinkami i ich kategoriami odśnieżania oraz z trasami przejazdu i miejscami posypywania niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych dostępne są do wglądu w Powiatowym Obwodzie Dróg w Żurominie oraz w Wydziale Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Żurominie.


Odpowiedzialnym za zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2022 – 2023 z ramienia Wykonawcy jest:

Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe
„WAPNOPOL” Adam Nowakowski
06-450 Glinojeck, ul. Nadrzeczna 12
Osoba do kontaktu: Jarosław Dolny - tel. kom. 513 291 294


  • 1. Wykonawca zgodnie z Umową nr 6/2022 z dnia 30.09.2022r. - § 7 pkt. 1. umowy w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom w związku z prowadzonymi usługami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
  • 2. W przypadku wystąpienia w/w osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego.
  • 3. Wykonawca zobowiązuje się, w razie awarii sprzętu, o którym mowa w § 4 ust.2 umowy, do postawienia sprzętu zastępczego w czasie 1 godz.
  • 4. Wykonawca zgodnie z Umową nr 6/2022 z dnia 30.09.2022r.- § 8 pkt. 1. umowy zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie usługami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe.

pdfAktualizacja_planu_zimowego_2022-2023.pdf132 KB

e-max.it: your social media marketing partner