Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje, iż w dniu 4 czerwca (piątek) urząd będzie nieczynny. Natomiast w dniu 9 czerwca (środka) w związku z zaplanowanymi pracami modernizacji infrastruktury informatycznej, petentów nie będzie obsługiwał Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Termomodernizacja szpitala w Żurominie

szpital termomodernizacja ulotka.pngtermo 2.png

AKTUALNOŚCI

26 maja 2021r. odbyła się XXVI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego. Na Sesji Zarząd Powiatu Żuromińskiego uzyskał jednogłośnie wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za 2020 rok.

Opublikowano .

Porządek obrad Sesji był następujący:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z Sesji z dnia 26 marca 2021r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023.
 5. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej, w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie na 2021 r.
 7. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały uchylającej Uchwałę Nr XXVII/252/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób z przystanków komunikacyjnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Żurominie
  i włączenia jej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
  w Żurominie.
 10. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie założenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie.
 11. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Żuromińskiego od dnia 1 września 2021 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2021.  
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2020.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Żurominie za rok 2020.
 18. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 19. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad.      

IMG 4334IMG 4336IMG 4337IMG 4338IMG 4339

e-max.it: your social media marketing partner